Ein Arfordir a'n Moroedd

Ym mis Ionawr 2021 cynhaliodd y Datganiad Ardal Forol ddigwyddiad ar-lein 2 ddiwrnod. Daeth y digwyddiad 'Ein arfordir a moroedd' â phartneriaid sydd â diddordeb yn arfordiroedd a moroedd Cymru ynghyd, i nodi’r hyn y gallwn ei wneud gyda’n gilydd i wneud ein moroedd yn fwy amrywiol, gwydn a chynaliadwy.

Roedd yn llwyfan ar gyfer cydweithredu, rhwydweithio a rhannu gwybodaeth ar raddfa leol a rhanbarthol, gyda'r nod o archwilio a datblygu syniadau ar gyfer prosiectau ymarferol, y gellir eu datblygu i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer arfordiroedd a moroedd Cymru.

Cynhaliodd y digwyddiad 29 o gyflwynwyr ar draws 15 sesiwn, yn ymdrin â phynciau fel ansawdd dŵr, addasu hinsawdd yr arfordir a chydweithio.

Y sesiynau oedd:

Gwneud y gorau o'n Arfordiroedd a'n Moroedd: gosod yr olygfa

 • Trosolwg o rai o'r blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer amgylchedd morol ac arfordirol Cymru, gan gynnwys yr hyn a nodir yn y datganiad ardal forol a themâu mwy diweddar a nodwyd trwy'r tasglu adfer gwyrdd

 • Grŵp Cynghori a Gweithredu Morol CNC a Chymru

Prosiectau Morol ac Arfordirol yng Nghymru: Beth sy'n digwydd?

 • Arddangos prosiectau lleol

 • Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Penderfyniadau Geo Smart, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Plantlife

Cymunedau, Covid, Hamdden a Lles

 • Cefnogi anghenion morol ac arfordirol lleol yng Nghymru. Syniadau a gweithredoedd ar lefel gymunedol o amgylch cyfleoedd ar gyfer dull mwy cydgysylltiedig a chynaliadwy.

 • Prifysgol Caerdydd, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Fforwm Arfordirol Sir Benfro

Adfer a Bioamrywiaeth

 • Trafod gweithredu o amgylch Cymru sy'n cefnogi adfer a bioamrywiaeth, gan dynnu sylw at gyfleoedd i weithio gyda'n gilydd ar bob graddfa.

 • Project Seagrass, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor

Cyfleoedd cyllido yng Nghymru - dull rhagweithiol

 • Enghreifftiau o gyfleoedd cyllido yng Nghymru, a sut y gallwn wneud y gorau ohonynt i gyflawni prosiectau morol ac arfordirol.

 • WWF, Sea Changers, Loteri Cod Post People

Prosiectau Morol ac Arfordirol yng Nghymru: syniadau, cyfleoedd a'r heriau sydd ar ddod

 • Gweithio newydd, cydweithredol neu bartneriaeth i oresgyn heriau hysbys

 • CNC, Ynni Morol Cymru

Gwella ansawdd dŵr morol

 • Yn ymdrin â materion a chyfleoedd yn ymwneud ag ansawdd dŵr arfordirol a morol, gan gynnwys gwyddoniaeth dinasyddion, sbwriel morol a'r diwydiant cyfleustodau cyhoeddus.

 • Dŵr Cymru Dŵr Cymreig, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Ymddiriedolaeth y Môr

Addasiad Hinsawdd Arfordirol

 • Sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio neu sut y gall effeithio ar ecosystemau, strwythurau a chymunedau.

 • Sut y gallwn addasu neu liniaru ar gyfer newid, a chodi ymwybyddiaeth trwy grwpiau a chymunedau arfordirol

 • Cyngor Gwynedd, Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Canolfan Monitro Arfordirol Cymru

Gweithio cydweithredol

 • Enghreifftiau o gydweithio, gyda gwersi wedi'u dysgu a chyfleoedd i weithio'n well

 • Fforwm Arfordirol Sir Benfro, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Roedd y meysydd trafod allweddol yn ymwneud â mapio a gwella mynediad at brosiectau, cyllid a grwpiau cyfredol

 • Gwell mynediad i ddata, tystiolaeth a gwybodaeth bresennol a'u huno

 • Cynyddu gwaith adfer morol ac arfordirol

 • Dull cydgysylltiedig o reoli ansawdd dŵr

 • Mwy o gysylltiad rhwng cymunedau arfordirol a'u lan leol

 • Rheoli pwysau hamdden

 • Mynd i'r afael â gwasgfa arfordirol

 • Cyrchu cyllid tymor hwy ar gyfer cyflawni prosiectau

Recordiwyd y digwyddiad a gellir rhannu cyflwyniadau a thrafodaethau panel gyda chi, e-bostiwch ni os oes sesiynau penodol yr hoffech eu gwylio.

Cofrestrodd 300 o gynrychiolwyr ar gyfer y digwyddiad Ein Arfordir a'n Moroedd, nid yw'n syndod bod mwyafrif y mynychwyr yn dod o Gymru ond roedd gennym ni gyfranogwyr ledled gweddill y DU a Gweriniaeth Iwerddon hefyd.

Cafwyd 1180 o sesiynau mewn sesiynau dros y ddau ddiwrnod, sef cyfanswm o 48,900 munud! Gofynnwyd i'r cynrychiolwyr ddewis y rhanbarth o Gymru yr oedd ganddynt fwyaf o ddiddordeb ynddo, a'r mwyaf poblogaidd oedd y Gogledd Orllewin a'r De Orllewin. Roedd gan fynychwyr yr opsiwn o ofyn cwestiynau trwy gydol y digwyddiad. Gofynnwyd ac atebwyd dros 150 o gwestiynau dros y ddau ddiwrnod, gyda’r cwmwl geiriau isod yn dangos y geiriau mwyaf poblogaidd, roedd llawer o drafodaeth gadarnhaol yn cynnwys cymuned, adferiad, effaith ac ymgysylltu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru