Cyfarfod y bwrdd 17 Mawrth 2016

Amser: 11:00yb – 3:30yp, Cyfarfod â’r Bwrdd 1:00yp – 1:45yp

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd. LL40 2HZ

Bydd gan bobl gyfle, hefyd, i gyfarfod aelodau’r Bwrdd am 1:00yp i drafod pynciau’r rhaglen wedi i’r cyfarfod ddod i ben.

Agenda

11:00

1. Busnes Arferol y Bwrdd
2. Adroddiad Cyllid 2015/16
3. Cynllun Busnes a Chyllideb - 2016/17 gan gynnwys Dangosfwrdd Corfforaethol Drafft - 2016/17
4. Datblygu Timau a Phobl CNC - Ein Strategaeth (2016-2020)
5. Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb

Cinio 1:00yp - 1.45yp

6. Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol - Adroddiad ar gynnydd
7. Rheoli Stociau o Eog a Siwin - Adroddiad ar gynnydd
8. Adroddiad y Prif Weithredwr
9. Cofnodion a Materion yn codi, Pwyllgorau, Cofnodion a Materion yn codi
10. Unrhyw fater arall

Mae croeso i’r cyhoedd a’n rhanddeiliaid arsylwi’r cyfarfodydd hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd trwy anfon e-bost at nrwboardsecretariat@naturalresourceswales.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf