Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol

Ffoniwch ni

I roi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol ffoniwch: 0300 065 3000

Dewiswch 1 ar gyfer gwasanaeth Cymraeg neu 2 ar gyfer gwasanaeth Saesneg

Pwyswch 1 ar gyfer y llinell argyfwng 24 awr

Beth mae angen i ni wybod

Er mwyn i ni allu ymateb i’ch gwybodaeth cyn gynted ag sy’n bosib, bydd angen i chi roi’r manylion hyn:

 • Ble mae rhywbeth yn digwydd / wedi digwydd? Os yw’n bosib, rhowch y cyfeirnod grid, er enghraifft, NT 252 735. Fel arall, rhowch gyfarwyddiadau / disgrifiadau manwl o’r lleoliad
 • Beth sy’n digwydd? / Beth sydd wedi digwydd?
 • Pwy sydd/oedd yn gyfrifol am y digwyddiad?
 • Pryd mae hyn wedi digwydd?

Digwyddiadau rydym ni’n ymdrin â nhw

Digwyddiadau NAD YDYM yn ymdrin â nhw

Os byddwch yn gweld unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, rhowch wybod i'ch awdurdod lleol neu chwmni cyfleustodau.

 • nwy yn gollwng
 • peipen ddŵr wedi byrstio
 • arogl, lliw neu flas gwahanol i’r arfer ar ddŵr yfed
 • llifogydd o ganlyniad i beipen ddŵr mewn tŷ wedi byrstio neu lifogydd o ddraeniau ffyrdd
 • tipio sbwriel cartref neu ychydig o wastraff masnachol yn anghyfreithlon
 • niwsans sŵn domestig
 • aroglau o eiddo domestig neu fasnachol bach
 • Llosgi gwastraff domestig neu wastraff gardd
 • plâu domestig
 • allyriadau mwg o gerbydau
 • cynnal ffyrdd
 • toriadau mewn cyflenwadau trydan neu ddŵr
 • draeniau a charthffosydd domestig wedi blocio
 • anifeiliaid wedi marw

Sylwer: Os ydych yn gweld anifeiliaid marw peidiwch â rhoi gwybod i ni oni bai eu bod mewn prif afon ac yn debygol o achosi llifogydd neu lygredd. Dylech roi gwybod i ni os ydych wedi gweld dyfrgwn marw, neu anifeiliaid eraill a allai fod wedi marw o ganlyniad i lygredd.

Rhywogaethau ymledol/estron

Os gwelwch rywogaethau ymledol / estron, ewch i wefan Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Estron am fwy o wybodaeth ar sut i'w riportio.

Achosion o chwyn niweidiol (gan gynnwys llysiau’r gingroen)

Mae’r prif gyfrifoldeb dros reoli chwyn yn gorwedd gyda meddiannydd y tir lle y mae’r chwyn yn tyfu. Mae’n bwysig bod yn wyliadwrus o broblemau chwyn posibl a chymryd camau’n ddi-oed. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan chwyn niweidiol Llywodraeth Cymru.

Anifeiliaid o’r môr wedi'u tirio

Os byddwch yn dod o hyd i anifail o’r môr sydd wedi'i dirio, ewch i Wefan Rhaglen Ymchwil y Deyrnas Unedig i Forfilod wedi Tirio i gael manylion ynglŷn â sut i roi gwybod am y digwyddiad.

Anifeiliaid wedi eu gwenwyno

Os ydych yn meddwl bod unrhyw anifail gwyllt, anifail fferm neu anifail anwes wedi marw mewn amgylchiadau amheus, rhowch wybod i’r Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt drwy ffonio 0800 321600.

Costau galwadau

Mae mwy o fanylion am gostau galwadau i’w gweld ar wefan Gov.uk.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.