Cofrestru neu adnewyddu fel cynhyrchwr gwastraff peryglus

Os ydych chi’n cynhyrchu neu’n storio dros 500kg o wastraff peryglus bob blwyddyn, mae angen i chi ei gofrestru gyda ni bob blwyddyn

Pwy sydd angen cofrestru

Pan fyddwch yn rhoi gwybod i ni am eich safle, byddwn yn rhoi eich manylion ar gofrestr a chewch rif cofrestru cynhyrchwr gwastraff peryglus, a elwir yn 'cod y safle'.

Pan gaiff gwastraff ei gasglu o'r safle a'i gludo i leoliad arall, bydd angen nodyn cludo, p'un a ydych yn safle cofrestredig neu wedi'ch eithrio.

Pwy nad oes angen iddynt gofrestru

Nid yw'r rheoliadau'n berthnasol i wastraff domestig, ac eithrio pan fo'r gwastraff hwnnw yn asbestos a gynhyrchir gan gontractwr. Yn yr achos hwn, efallai y bydd angen i'r contractwr roi gwybod am y safle y caiff y gwastraff ei gasglu ohono.

Gwastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon

Os yw gwastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon, gallwch waredu'r gwastraff hwnnw heb fod angen cofrestru'r safle. Fodd bynnag, bydd angen cwblhau nodyn cludo o hyd. Bydd angen fformat cod penodol ar gyfer y nodyn cludo.

Pan fo gweithredwyr gwasanaethau symudol yn cynhyrchu eich holl wastraff peryglus

Efallai y caiff yr holl wastraff ar safle ei gynhyrchu yn ystod gwaith adeiladu, atgyweirio neu gynnal a chadw gan un neu fwy o wasanaethau symudol. Yn yr achos hwn, efallai na fydd angen i chi roi gwybod am eich safle.

Mae rheolau ynghylch beth sy'n gyfystyr â gwasanaeth symudol - darllenwch y canllaw HWR07 Gwasanaethau Symudol isod am fwy o wybodaeth.

Unrhyw safle a gwmpesir gan y Datganiad Canllawiau ynghylch hysbysiad safle

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y penderfynwn nad oes angen i chi roi gwybod am eich safle. Gallwch ddod o hyd i fanylion yr amgylchiadau hyn yn y Datganiad Canllawiau isod.

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru eich safle eich hun neu gallwch gofrestru safle ar ran rhywun arall. Fodd bynnag, cyn i chi gofrestru rhywun arall, mae'n rhaid i chi gael caniatâd yr unigolyn. Dim ond cynhyrchwyr yng Nghymru sy'n gorfod cofrestru; nid oes yn rhaid i safleoedd yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon gofrestru.

Mae cofrestriadau'n para un flwyddyn a gallwch adnewyddu cofrestriad hyd at un mis cyn iddo ddarfod. Mae'r ffioedd rydym yn eu codi am gofrestru yn talu am ein costau gweinyddol yn unig ac felly nid ydym yn gallu ad-dalu safleoedd a gofrestrir yn anghywir.

Dyma'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gofrestru:

  • Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) Mae SIC yn ddull ar gyfer trefnu busnesau yn ôl y math o weithgarwch economaidd maent yn ymwneud ag ef. Mae'n rhaid defnyddio fersiwn 2003 y codau SIC wrth gofrestru. Gweler y daenlen Excel isod
  • Rhif Tŷ'r Cwmnïau Bydd angen hefyd eich rhif Tŷ'r Cwmnïau os ydych yn gwmni cyfyngedig

Cofrestrwch eich esemptiad(au) gwastraff gan ddefnyddio ein system ar-lein

Mae cofrestriadau ar-lein yn costio £18 y safle.

Mae cofrestriadau dros y ffôn yn costio £23 y safle.

Mae cofrestriadau papur yn costio £28 y safle. 

Gallwch gofrestru drwy'r post drwy gwblhau’r ffurflen/ffurflenni cais ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych yn gallu argraffu dogfennau, ffoniwch ni a byddwn yn postio'r dogfennau atoch. 

Gallwch anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau i'r cyfeiriad canlynol:

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0TP

Mae pob cofrestriad wedi'i eithrio rhag TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau na thalebau TAW.

Unwaith i chi gofrestru, bydd manylion eich cofrestriad yn ymddangos ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer gwastraff peryglus.

Cofrestru mewn swmp yng Nghymru

Gallwch gofrestru neu adnewyddu sawl safle ar gyfer yr un sefydliad ar y we. Noder mai dim ond safleoedd yng Nghymru a all gael eu cofrestru gyda CNC. Os oes gennych safleoedd yn Lloegr, bydd yn rhaid i chi eu cofrestru ar wahân gydag Asiantaeth yr Amgylchedd. Noder y bydd cofrestriadau cymysg (h.y. y rheiny sy’n cynnwys safleoedd yng Nghymru ac yn Lloegr) yn debygol o gael eu gwrthod.

Fel y nodwyd uchod, nid yw’r cofrestriadau’n cynnwys TAW. Nid ydym yn anfon anfonebau na derbyniadau at ddibenion TAW.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer cofrestru mewn swmp drwy gwblhau ffurflen gais HWRP01 Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005.pdf PDF [320.1KB] gan gynnwys cyfeiriad eich busnes/sefydliad ynghyd â gwybodaeth lawn ynglŷn â thalu drwy BACS sy’n amlinellu’r swm cywir yn cyfeirio at y nifer o safleoedd yr hoffech eu cofrestru mewn swmp h.y. £18 y safle.

Wrth dalu drwy ddefnyddio BACS, defnyddiwch ein manylion banc a nodir uchod. Yna bydd angen i chi sefydlu eich taliad drwy BACS yn rhan o’r broses ymgeisio a rhoi eich cyfeirnod BACS ar y ffurflen HWRP01.

Er enghraifft HWAPPNRW1000                         

Mae’n rhaid i’r cyfeirnod hwn fod yn y drefn gywir er mwyn cadarnhau ein bod wedi derbyn y taliad. Gall trosglwyddiad BACS gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i glirio.

Yn ogystal â ffurflen HWRP01, bydd angen i chi gwblhau taenlen EXCEL [17.7KB] ar gofrestru gwastraff peryglus mewn swmp. Mae’r ffurflen gais ar gael ar waelod y dudalen hon. Os nad ydych yn gallu argraffu’r dogfennau, rhowch alwad ffôn i ni ac fe bostiwn y dogfennau atoch chi.

Sicrhewch fod y ffeil excel wedi’i chwblhau yn y fformat cywir, gan gynnwys:
*Codau SIC cywir
*Codau cofrestru blaenorol (Mae pob cofrestriad yng Nghymru yn dechrau gydag C er enghraifft CAA000
*
Nifer y gweithwyr ar y safle

Gallwch anfon ffurflenni cais ar gyfer cofrestru mewn swmp at y cyfeiriad canlynol:

Canolfan Gofal Cwsmeriaid

Cyfoeth Naturiol Cymru
Cambria House, 29 Newport Road
Caerdydd CF24 0TP

Neu drwy e-bost – enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Help gyda'ch cais

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am eich cofrestriad, ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm).

Newidiadau pwysig i taliadau electronig

Mae ein manylion banc wedi newid. Os yr ydych eisiau talu eich gais trwydded trwy  trosglwyddiad electronig, gallwch defnyddio ein manylion banc newydd isod. Gweler yn y adran “Ein Taliadau” ar ein wefan an manylion llawn or newidiadau.

Enw cwmni: Natural Resources Wales  
Cyfeiriad y Cwmni:     Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP 
Banc: RBS
Cyfieriad:    National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA  
Côd didoli:  60-70-80  
Rhif cyfrif:   10014438   

Byddwn yn diweddaru ein ffurflennu gais môr gynt a ffosib, ond mae rhaid defnyddio y manylion isod cyn gwneud taliad electronig o hyn ymlaen. Peidiwch a defnyddio y manylion sydd weid ei rhoi y nein ceisiadau trwydded ac canllawiadau os fod nhw yn wahannol I hyn sydd ywchben.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn 15 diwrnod gwaith (tair wythnos) a yw eich cofrestriad wedi bod yn llwyddiannus. Os byddwch yn gwneud cais ar-lein, cewch wybod yn gynt o lawer fel arfer.

Os na allwn dderbyn cofrestriad am unrhyw reswm, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Ar ôl ichi gofrestru’n llwyddiannus, byddwch yn cael dogfen gadarnhau trwy e-bost. Y ddogfen hon fydd y prawf eich bod wedi talu a bydd yn dangos eich cyfeirnod(au) Cynhyrchydd Gwastraff Peryglus newydd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

A oes angen imi hysbysu fy safle? Arweiniad ar y Rheoliadau Gwastraff Peryglus PDF [271.8 KB]
Gwasanaethau Symudol HWR07 Arweiniad ar y Rheoliadau Gwastraff Peryglus PDF [256.0 KB]