Gwybodaeth am safleoedd sylweddau ymbelydrol

Dewch o hyd i wybodaeth am safleoedd sylweddau ymbelydrol

Newidiadau pwysig i daliadau electronig: Mae ein manylion banc wedi newid

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu gais drwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad os gwelwch yn dda. 

Enw Cwmni:                Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                           RBS

Cyfeiriad:                     National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod Didoli:                   60-70-80

Rhif y cyfrif:                10014438 

Peidiwch â defnyddio'r manylion a roddir yn ein ffurflenni cais am drwydded os yr ydyn yn wahanol i'r rhai uchod.

Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth newydd wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen os gwelwch yn dda.

Nodyn: Mae ffurflenni cais ar gyfer defnyddio offer gwastraff symudol wedi cael eu diweddaru gyda’r wybodaeth newydd. 

Gwneud taliadau o du allan y DU

Mae’r manylion hyn wedi newid.

Os ydych yn gwneud eich taliad o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (y mae'n rhaid ei dderbyn yn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK 6070 8010 014,438 a'n rhif SWIFT / rhif BIC yw NWBKGB2L. 

Anfonwch eich manylion talu atom drwy ebost

Ebostiwch eich manylion talu a manylion math o daliad (fel ‘Amrywiad Gwastraff’ neu ‘Ansawdd Dwr Newydd’) i banking.team@naturalresourceswales.gov.uk neu banking.team@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu gallwch ffacsio 0300 065 3001.

Mae rhaid cynwys eich enw cwmi ac rhif anfoneb. Lle mae’n bossib, dylech hefyd gyflwyno hysbysiad talu. Bydd hyn yn sicrhau prosesu cywir o’ch taliad. 

Dylech dal gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.

Os nad ydych yn dyfynnu eich rhif cyfeirnod taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a chais.

Beth yw safle Sylweddau Ymbelydrol?

Cafodd Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 ('y Rheoliadau') eu cyflwyno ar 6 Ebrill 2010, a’u diwygio gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2011.

Diffinnir Sylweddau Ymbelydrol yn Atodlen 23 y Rheoliadau ac mae'n rhestru’r radioniwclidau sy'n cael eu cynnwys yn y Rheoliadau. Mae’r Atodlen hon hefyd yn diffinio’r mathau o radioniwcidau sy’n cael eu cynnwys yn y Rheoliadau a’r safonau diogelwch y dylid eu defnyddio wrth eu trin. Ailgyhoeddwyd yr Atodlen drwy Reoliadau Diwygio 2011, a dyma’r fersiwn y dylid ei defnyddio nawr.

Mae yna dri phrif gategori o sylweddau ymbelydrol, yn dibynnu ar y ffordd y mae'r radioniwclidau'n cael eu defnyddio:

 • Ffynonellau wedi’u selio - lle mae’r radioniwclid ar ffurf soled ac wedi’i gau mewn cynhwysydd
 • Ffynonellau agored - lle mae’r radioniwclid yn nwy neu mewn toddiad ac yn cael ei ddefnyddio fel hylif
 • Ffynonellau gweithgaredd uchel wedi’i selio (HASS)

A ddylai eich gweithgaredd chi gael trwydded sylwedd ymbelydrol Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol?

Mae rhan 2 yr Atodlen yn nodi pwy sydd angen trwydded, a byddwch angen trwydded os ydych chi’n cynnal un neu ragor o’r gweithgareddau sylweddau ymbelydrol sy’n cael eu rhestru yn yr Atodlen oni bai bod eich sylweddau y tu allan i’w sgôp neu wedi’u heithrio.

Mae rhestr y gweithgareddau’n cynnwys:

 • cadw neu ddefnyddio deunydd ymbelydrol
 • derbyn, cronni neu waredu gwastraff ymbelydrol
 • cadw neu ddefnyddio offer ymbelydrol symudol

Ymholiadau e-bost cyffredinol - enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol ar y ffôn 0300 065 3000

Cwblhau y Ffurflenni Cais

Pan yn gwneud cais, dylech bob amser lenwi tair ffurflen:

Ffurflen A (Ynglyn a chi)

Ffurflen F (Taliadau a datganiadau)

A ffurflen B1, B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, D2, D3, E2, neu E4 - yn dibynnu ar ba fath o gais yr ydych yn ceisio amdano.

Nodwch bod ffurflenni B3 a C3 ar gyfer safleoedd niwclear.

Nodiadau Canllaw Rheolaethol

Y Nodiadau Canllaw Rheolaethol yw eich canllawiau ar faterion polisi a chyfreithiol i’ch helpu gyda gweithredu’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol.

Mae Egwyddorion Amgylcheddol y Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol yn gosod fframwaith safonol ar gyfer yr asesiadau a’r dyfarniadau rydyn ni’n eu cymryd ynghylch defnyddio sylweddau ymbelydrol. Maen nhw'n ganllawiau sy’n helpu i ffurfio sail i’r penderfyniadau rydyn ni’n eu cymryd, gan gynnwys y rhai ynghylch trwyddedu a chydymffurfio pan fyddwn ni’n rheoleiddio’n uniongyrchol, pan fyddwn ni’n ymgynghoreion neu pan fyddwn ni’n gallu dylanwadu ryw ffordd arall.

 • RGN RSR1 - Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol - Egwyddorion Amgylcheddol
 • RGN RSR3 - Rheoleiddio gweithgareddau â sylweddau ymbelydrol - safleoedd di- niwclear

Mae canllawiau pellach ar y pynciau canlynol i’w cael yn y dogfennau isod neu ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

 • Egwyddorion optimeiddio Rheoleiddio Sylweddau Ymbelydrol
 • Nodyn canllaw technegol monitro radiolegol - Monitro Radiolegol Amgylcheddol
 • Nodyn canllaw technegol 2 monitro radiolegol - Canllawiau cyflym
 • Egwyddorion ar gyfer Asesu Dosau Cyhoeddus Posibl yn codi o Ollyngiadau Awdurdodedig o Wastraff Ymbelydrol i’r Amgylchedd

Sut i gydymffurfio

Canllawiau ar sut i gydymffurfio â’r prif fathau o drwyddedau amgylcheddol rheoleiddio sylweddau ymbelydrol.

Gallwch ddefnyddio ein canllawiau i'ch helpu i ddeall:

 • eich trwydded
 • yr amodau rydyn ni’n ystyried sydd eu hangen i reoleiddio eich gweithgaredd
 • beth ddylech chi ei wneud i gydymffurfio â’ch trwydded

Ffynonellau Gweithgaredd Uchel wedi’i Selio (HASS)

Os yw eich trwydded yn gofyn i chi gyflwyno adroddiadau Ffynonellau Gweithgaredd Uchel wedi’i Selio, gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y tudalen hon.

Postiwch eich ffurflen i:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Arweinydd Tim Diwydiant Rheoledig
29 Newport Road
Llawr 5, Ty Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Dylech ystyried sut y gallai newid hinsawdd gynyddu perygl llifogydd ac felly’r perygl o achosi llygredd. I’ch helpu i asesu perygl llifogydd a’r mesurau y gallwch eu cymryd, gallwch ddarllen y canllawiau sydd ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd - 'Flood risks for small users of radioactive substances'.

Cyfiawnhad gweithgareddau

Ni ddylid mabwysiadu unrhyw ymarfer sy'n golygu amlygu i ymbelydredd oni bai bod hynny o ddigon o fudd i unigolion neu i gymdeithas i gyfiawnhau'r niwed y mae ymbelydredd yn ei achosi (yr egwyddor ‘cyfiawnhad’).

Dim ond ar gyfer ‘ymarfer y mae cyfiawnhad iddo’ neu ar gyfer gwaith nad oes gofyn ei gyfiawnhau y gallwn ni gyflwyno trwydded ar gyfer gweithgaredd sylweddau ymbelydrol. Y Llywodraeth sy'n penderfynu a oes cyfiawnhad i ymarfer a gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan GOV.UK