Yn gwneud cais am Drwydded Forol?

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Sut ydw i’n gwneud cais am Drwydded Forol?

Dylid llenwi a chyflwyno ffurflenni cais gydag unrhyw wybodaeth ategol i’w hystyried gyda’r ffi ymgeisio briodol.

Lle bo’n briodol, dylid cyflwyno’r cais gyda dogfennau ategol fel lluniau, asesiadau amgylcheddol a chynlluniau lleoliad. Rhaid cynnwys asesiad WFD, samplu gwaddodion a chanlyniadau dadansoddi ac asesiad risg bioddiogelwch gyda cheisiadau carthu a gwaredu. Gellir gwneud cais am y ffurflen asesu risg bioddiogelwch drwy gysylltu â marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Darllenwch o hyd i ffurflenni cais am drwydded forol.

Faint mae ceisiadau Trwydded Forol yn eu costio?

Mae ceisiadau Trwydded Forol yn dod o dan 3 band talu gwahanol

Band 1 - gweithgareddau risg isel sy’n destun proses drwyddedu symlach. Mae mathau o weithgareddau a ystyrir yn Fand 1 i'w gweld ar dudalen ganllaw Band 1

Band 2 – mae mathau o weithgareddau Band 2 yn cynnwys:

 • Gwaith adeiladu, addasu neu welliannau bach i ganolig, e.e. gwaith amddiffyn yr arfordir, atgyweirio pontydd
 • Rhai gweithgareddau symud sy'n defnyddio cerbyd neu long, e.e. symud oddi ar wely'r môr, dymchwel pier
 • Gweithgareddau carthu cynnal a chadw (oni bai ei fod yn rhan o gynllun adeiladu ehangach), e.e. carthu mordwyo cynnal a chadw

Mae gwaith carthu arferol yn cynnwys deunydd sydd wedi’i ollwng yn ddiweddar gan brosesau gwaddodi mewn harbwr, aber neu ardal forol.

Band 3 – yn cael eu diffinio fel ceisiadau cymhleth sy’n:

 • Cynnwys amcangyfrif o gostau prosiect ar gyfer gwaith morol o dros £1 miliwn; a/neu:
 • Angen cael Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA);
 • Gweithgareddau sy’n cynnwys elfennau adeiladu a charthu, gan gynnwys carthu cynnal a chadw

Gall mathau o brosiectau Band 3 gynnwys:

 • Cynlluniau adeiladu mawr
 • Datblygiadau adnewyddadwy morol
 • Cloddio am agregau morol
 • Ymgyrchoedd carthu cyfalaf
 • Ceisiadau am weithgareddau lluosog, fel adeiladu gydag elfennau carthu

Carthu cyfalaf yn cynnwys deunydd daearegol a garthwyd o haenau a oedd heb eu datgelu o'r blaen o dan wely'r môr a
deunydd arwynebol o ardaloedd na chawsant eu carthu yn ddiweddar i.e o fewn 10 mlynedd.

Gweler y ffioedd trwyddedu morol a'r dudalen ganllaw i gael gwybodaeth am ein ffioedd a'n taliadau.

Sut y penderfynir ar geisiadau?

Penderfynir ar Drwyddedau Morol yn unol â Deddf Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 a deddfwriaeth berthnasol arall. Wrth asesu ceisiadau Trwydded Forol, rhaid i ni ystyried yr angen i:

 • Ddiogelu'r amgylchedd
 • Diogelu iechyd pobl
 • Atal ymyrraeth â defnyddiau dilys o’r môr
 • Materion perthnasol eraill

Rhaid i ni hefyd ystyried unrhyw ofynion ar yr ymgeisydd neu'r Tîm Trwyddedu Morol yn llawn, o dan ddeddfwriaeth ychwanegol fel:

 • Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd)
 • Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD)
 • Asesiad Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 2007 (fel y'i diwygiwyd)
 • Y Gyfarwyddeb Fframwaith Strategaeth Forol

Bydd ceisiadau hefyd yn cael eu pennu yn unol â Datganiad Polisi Morol y DU a pholisïau perthnasol eraill fel Cynlluniau Rheoli Traethlin a Pholisi Carthu Agregau Morol Dros Dro.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru, a fabwysiadwyd ar 12 Tachwedd 2019. Mae’r cynllun yn nodi polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf o ran defnyddio ein moroedd yn gynaliadwy. Rhaid inni wneud penderfyniadau yn unol â’r cynllun morol, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn awgrymu fel arall, a dylai ymgeiswyr ystyried y cynllun wrth lunio’u ceisiadau. I gael rhagor o wybodaeth, gweler tudalennau gwe Llywodraeth Cymru.

Ar gyfer rhai ceisiadau sy’n ymwneud ag adeiladu, addasu neu wella gwaith, rhaid i ni ystyried effeithiau'r defnydd bwriedig o'r gwaith unwaith y caiff ei gwblhau. Er enghraifft, wrth ystyried cais am estyniad i lanfa a fydd yn galluogi mynediad i longau mwy, rhaid i ni ystyried yr effeithiau y bydd y llongau mwy yn eu cael ar yr amgylchedd.

Pan wneir cais am drwydded forol, byddwn yn ymgynghori ag amrywiaeth o sefydliadau i ofyn am gyngor ar effeithiau’r prosiect ac unrhyw fesurau neu amodau lliniaru y dylid eu cynnwys mewn trwydded i leihau effeithiau posibl. Mae’r ymgyngoreion yn amrywio yn dibynnu ar y math o gais.

Mae'r broses ymgeisio'n amrywio yn dibynnu ar y math o gais. Dyma grynodeb o broses Band 1, proses Band 2 a phroses Band 3.

Pa sefydliadau ydym ni’n ymgynghori â nhw?

Pan wneir cais am Drwydded Forol, byddwn yn ymgynghori ag amrywiaeth o sefydliadau i ofyn am gyngor ar effeithiau’r prosiect ac unrhyw fesurau neu amodau lliniaru y dylid eu cynnwys mewn trwydded i leihau effeithiau posibl.

Mae’r ymgyngoreion yn amrywio yn dibynnu ar y math o gais, ond gallant gynnwys:

Amgylcheddol

 • Adrannau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Ymgynghorwyr technegol allanol fel; Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cefas)
 • Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)
 • Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC).  Ymgynghorir â’r JNCC ynghylch ceisiadau ar gyfer gweithgareddau sy’n fwy na 12 môr filltir oddi ar yr arfordir

Mordwyaeth / arall

 • Trinity House
 • Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau
 • Cymdeithas Hwylio Brenhinol
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Yr Awdurdod Harbwr Lleol perthnasol
 • Yr Adran Drafnidiaeth
 • Ystâd y Goron / Ystâd Swangrove. Ystâd y Goron / Ystâd Swangrove yw perchnogion y blaendraeth / gwely môr yn y rhan fwyaf o achosion
 • Yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol

Archeolegol

 • Ymddiriedolaethau Archeolegol Lleol
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Ymgyngoreion Llywodraeth Cymru

 • Swyddogion Gorfodi Morol
 • Is-adran Môr a Physgodfeydd
 • Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Cludiant
 • Cangen Rheoli Risg Arfordirol a Llifogydd

A oes ymgynghoriad cyhoeddus?

Yn y rhan fwyaf o achosion mae’n ofynnol i ymgeiswyr roi rhybudd cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd â diddordeb at adeilad cyhoeddus lle mae’n rhaid i'r ymgeisydd drefnu bod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i'r cyhoedd fel y gallant wneud unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cais i ni.

Byddwn yn rhoi’r testun y mae'n rhaid i’r ymgeisydd ei ddefnyddio yn yr hysbysiad, ar ôl derbyn cais.

Beth yw’r amserlenni ar gyfer penderfynu ynghylch Cais Trwydded Forol?

Nid oes amserlenni statudol ar gyfer penderfynu ynghylch ceisiadau Trwydded Forol. Fodd bynnag, ein cytundebau lefel gwasanaeth (SLA) ar gyfer penderfynu yw:

 • Ceisiadau Band 1 - 6 wythnos, fodd bynnag, os penderfynir yn ystod y cam cyn gwneud cais, nad oes angen datganiad dull, yna bydd yn cael ei benderfynu o fewn 4 wythnos fel arfer
 • Cais Band 2 - 4 mis
 • Cais Band 3 - dim, gan fod prosiectau’n amrywio ac yn aml yn gymhleth, a gall amser penderfynu  amrywio'n sylweddol

Mae penderfyniad lefel gwasanaeth yn dechrau ar ôl derbyn cais wedi’i gwblhau, gan gynnwys canlyniadau samplu lle bo angen. Os bydd unrhyw wybodaeth ar goll o’r cais neu wybodaeth bellach yn angenrheidiol er mwyn symud ymlaen â’r cais, ni fydd lefel y gwasanaeth yn cychwyn hyd nes y bydd hyn wedi dod i law.

Rydym yn argymell y gwneir ceisiadau gan ystyried y lefel gwasanaeth hon ac ychwanegu cam wrth gefn i sicrhau na chaiff eich gwaith ei ohirio pe bai trwydded yn cael ei chaniatáu.

Am restr lawn o’n lefelau gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau trwyddedu morol eraill, gweler yma.

A oes angen caniatâd arall os yw Trwydded Forol wedi’i rhoi?

Nid yw Trwydded Forol yn eich rhyddhau rhag gwneud cais am unrhyw gydsyniad neu ganiatâd angenrheidiol arall a all fod eu hangen cyn i’r gwaith gael ei wneud.

Nid yw’r rhestr ganlynol yn gynhwysfawr a dylid gofyn am gyngor pellach gan gyrff perthnasol, gan gynnwys yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Mae'n bosibl y bydd angen caniatâd gan Ystâd y Goron ar gyfer bob gwaith ymwthiol ar wely’r môr o fewn 12 milltir fôr o'r arfordir. E-bostiwch consents@thecrownestate.co.uk am ragor o wybodaeth neu eglurhad ynghylch a oes angen caniatâd gwaith bach. Os oes angen caniatâd, bydd angen llenwi ffurflen gais fer a bydd y cais yn cymryd hyd at bedair wythnos i’w brosesu.

Os yw lleoliad y gweithgaredd o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) neu'n gofyn am fynediad trwy SoDdGA, yna dylid ceisio caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae mwy o wybodaeth ar tudalen Cyfarwyddyd i berchnogion a deiliaid (SoDdGA). 

Os ydych chi eisiau gwneud gwaith mewn, dros, o dan neu wrth ymyl prif afon, neu mewn gorlifdir neu amddiffyniad rhag llifogydd (gan gynnwys amddiffyniad môr), efallai y bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Gweithgaredd Risg o Lifogydd.

Mae rhywogaethau penodol yn Rhywogaethau Gwarchodedig Ewropeaidd (EPS). Yn nyfroedd morol Cymru, mae'r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu, i forfilod, dolffiniaid, llamhidyddion a chrwbanod. Mae yn erbyn y gyfraith i niweidio eu safleoedd bridio/mannau gorffwys, neu i gipio, lladd, anafu neu aflonyddu ar EPS yn fwriadol heb drwydded. Mae Rhywogaethau Gwarchodedig Ewropeaidd Daearol y gall gweithgareddau trwyddedadwy morol eu heffeithio (e.e., atgyweiriadau pier a phont) yn cynnwys ystlumod a dyfrgwn. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma

Gwneud cais i dyfu neu gynaeafu anifeiliaid a phlanhigion dyfrol (gwymon a physgod cregyn)

Rydych angen trwydded i dyfu neu gynaeafu gwymon yn fasnachol.

Mae rhai gweithgareddau i gynaeafu neu dyfu pysgod cregyn yn fasnachol yn esempt ac efallai na fydd angen trwydded forol ar eu cyfer. Edrychwch i weld pa weithgareddau allai fod yn esempt rhag gorfod cael trwydded forol

Beth i’w gynnwys yn y cais am drwydded:

 • Asesiad Risg Mordwyo (NRA) – cysylltwch ag Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau a Trinity House i helpu gyda hyn.  
 • Cynllun bioddiogelwch
 • Protocol Dal Mamaliaid Morol yn Anfwriadol – cysylltwch â’n gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio i helpu gyda hyn.
 • Manylion unrhyw nodweddion safle gwarchodedig – cysylltwch â’n gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio i helpu gyda hyn.
 • Tystiolaeth eich bod wedi ymgynghori â’r sefydliadau perthnasol i baratoi eich cais.

Rhaid bod asesiad y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) yn cyd-fynd â phob cais (ac eithrio ceisiadau Band 1 gweithgaredd risg isel).

Ni allwn brosesu’r cais nes ein bod wedi derbyn yr holl wybodaeth ategol angenrheidiol.

Os byddwn o’r farn nad yw’r wybodaeth ategol yn ddigonol, byddwn yn gofyn am wybodaeth ychwanegol neu’n dychwelyd y cais ac aros hyd nes y darperir yr holl wybodaeth sydd ei hangen.

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais

Efallai y bydd angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth neu asesiadau ychwanegol fel y gallwn ddeall effeithiau tebygol y gweithgareddau arfaethedig.

Os oes posibilrwydd y bydd y gweithgaredd arfaethedig yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd, efallai y byddwn yn gofyn i Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA) gael ei gynnal cyn penderfynu ynghylch y drwydded.

Edrychwch ar y Blwch Offer Rheoleiddio Dyframaeth ar gyfer Cymru i gael rhagor o wybodaeth a allai helpu eich cais.  

Diweddarwyd ddiwethaf