Manylion gwerthu 

  • Mae’r maint cyfan yn cael ei rannu’n lotiau ar draws yr ardaloedd cynhyrchu uniongyrchol yng Nghymru. Bydd pob lot yn cael ei diffinio yn ôl yr ardal o goedwig (Llannerch)
  • Bydd cynigion, sy’n cael eu mynegi fel pris y dunnell, yn cael eu cyflwyno ar y maint cyfan neu ran o’r maint ar gyfer pob lot
  • Gellir hefyd gyflwyno cynigion amodol, er enghraifft cyfyngiadau ar rywogaethau, amrywiadau o ran hyd a diamedr, dyddiadau cyflenwi ac ati
  • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dyfarnu contractau a fydd yn rhoi’r enillion ariannol cyffredinol gorau 
  • Ni fydd y contractau hyn yn para am fwy na 12 mis fel arfer. Mewn rhai amgylchiadau, gallai fod gofyn ymestyn oes contract am flwyddyn yn olynol. Gallai hyn fod oherwydd bod maint y contract neu gyfyngiadau safle-benodol yn effeithio ar amseru gweithrediadau/cynhyrchu pren. Byddai estyniad i gontract trwy gytundeb y ddau barti.

Pren caled

Bydd unrhyw gontractau gwerthu pren caled sy’n sefyll a chontractau pren caled sy’n sefyll gerllaw’r ffordd yn debygol o gael eu cynnig trwy E-Werthiant Coed. Mae’r pren hwn fel arfer yn cael ei farchnata fel coed tân pren caled. Bydd deiliaid contractau a fynegodd ddiddordeb mewn coed tân pren caled yn derbyn gwybodaeth yn awtomatig pan fydd lotiau’n dod ar gael.

Pren crwn bach

At ddibenion y tendr, mae pren crwn bach yn cael ei ddiffinio fel pren â diamedr ei frig yn ddim llai na 5cm o dan y rhisgl, a ddefnyddir ar gyfer mwydion papur, sglodion pren, a chynhyrchu ynni biomas, coed tân, ffensio ac ati. Bydd unrhyw ddeunydd posibl sy’n addas ar gyfer ffensio wedi'i dynnu i ffwrdd eisoes a'i werthu ar wahân.

Cynhyrchu yn y dyfodol

Mae'r tîm Gwerthu a Marchnata yn gweithio i ddatblygu cynlluniau cynhyrchu pren caled ledled Cymru yn y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth am gynhyrchu pren caled, cysylltwch â'r ddesg gymorth e-Werthiant Coed

Pren ar gyfer marchnadoedd arbenigol

Mae'r tîm Gwerthu a Marchnata yn gweithio i ddatblygu cronfa o gwsmeriaid sydd â diddordeb mewn:

  • Mân rywogaethau o goed conwydd, er enghraifft Ffynidwydd Douglas, Sbriws Hemlog y Gorllewin a’r Gochwydden
  • Boncyffion diamedr mawr gyda diamedr y bôn yn fwy na 70cm
  • Polion pren hir wedi’u torri i hydoedd ar hap, gyda diamedr y brig yn fwy na 30cm. Ar hyn o bryd, rydym yn marchnata pren megis boncyffion hir (3.7m - 13.5m) o Ffynidwydd Douglas
  • Byrnau tocion neu sglodion ar gyfer y farchnad biodanwydd

I drafod eich gofynion, cysylltwch â’r ddesg gymorth e-Werthiant Coed

Coed tân

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn derbyn llawer o ymholiadau ynglŷn â chyrchu pren ar gyfer tanwydd coed a choed tân, yn arbennig o Ystad Goed Llywodraeth Cymru.

Sylwer: o 31 Hydref 2019 ymlaen, gellir prynu coed tân mewn lotiau a gynigir yn ystod digwyddiadau e-Werthiant Coed yn unig. Ceir manylion y digwyddiadau hyn ar y gwe-dudalennau e-Werthiant Coed.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r ddesg gymorth e-Werthiant Coed

Diweddarwyd ddiwethaf