Mae Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yn diffinio cronfa risg uchel fel un y mae CNC “yn credu y gallai bywyd dynol gael ei beryglu petai dŵr yn cael ei ryddhau’n afreolus o’r gronfa ddŵr.” Mae’r diffiniad hwn yn gosod dyletswydd arnom i ystyried canlyniadau llifogydd yn unig, nid y tebygolrwydd o gronfa’n methu.

Nid yw’r ddeddf yn diffinio unrhyw gronfa fel risg isel, ond rydym yn cydnabod y bydd rhai cronfeydd dŵr, os digwydd iddynt fethu, yn annhebygol o beryglu bywyd dynol. Bydd perchenogion a gweithredwyr y cronfeydd ‘heb fod yn risg uchel’ hyn yn elwa o reoleiddio gostyngol ac ni fydd rhaid iddynt gyflogi peirianwyr sifil i oruchwylio ac archwilio eu cronfeydd dŵr.

Rydym yn defnyddio proses 3-cham i bennu dynodiad risg cronfa ddŵr:

 1. Byddwn yn adolygu’r wybodaeth sydd gennym ar gyfer y gronfa ddŵr a gallwn ofyn am farn Peiriannydd annibynnol o Banel Pob Cronfa Ddŵr i ddangos canlyniadau llif sy’n cael ei achosi gan fethiant y gronfa
  1. Os oes tystiolaeth glir ein bod o’r farn na fyddai bywyd dynol mewn perygl, byddwn yn ysgrifennu at yr ymgymerwyr i gadarnhau nad ydym yn ystyried bod eu cronfa yn un risg uchel
  2. Os oes tystiolaeth y gallai bywyd dynol fod mewn perygl, neu os ydym yn amau, byddwn yn rhoi rhybudd dynodi dros dro ar gyfer cronfa risg uchel i’r ymgymerwr
 2. Mae ein rhybudd dynodi dros dro yn rhoi cyfle i’r perchennog neu’r gweithredwr i fynd i’r afael â’r broses ddynodi a gall e/hi naill ai dderbyn ein dynodiad dros dro neu ddarparu tystiolaeth bellach i oleuo’n penderfyniad. Bydd y cyfnod cyflwyno ffeithiau hwn yn agored am dri mis
 3. Yn dilyn y cyfnod a ganiateir ar gyfer cyflwyno ffeithiau byddwn yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd sydd wedi ei chyflwyno gan yr ymgymerwr a byddwn naill ai’n cadarnhau neu’n newid ein dynodiad dros dro

Apeliadau

Os ydych dal yn anfodlon â’n dynodiad risg, gallwch apelio yn erbyn ein penderfyniad. Bydd manylion am sut i wneud hyn wedi eu cynnwys gyda’n rhybudd dynodi. Bydd apêl yn pennu a yw ein dynodiad yn ddilys, ai peidio.

Cronfeydd dŵr nad ydynt yn cael eu hystyried yn rhai risg uchel

Os ydym wedi ysgrifennu atoch ac wedi cadarnhau nad ydym o’r farn bod eich cronfa ddŵr yn un risg uchel, mae hyn yn golygu ein bod wedi adolygu digon o dystiolaeth i gasglu na fyddai bywyd dynol mewn perygl pe bai dŵr yn cael ei ryddhau’n afreolus o’ch cronfa ddŵr. Golyga hyn nad yw’n ofynnol i chi bellach dan y gyfraith i benodi peiriannydd goruchwylio neu archwilio. Er hynny, bydd eich cronfa yn dal i gael ei chofrestru fel cronfa uwch fawr a bydd yn parhau ar gofrestr y cronfeydd uwch mawr. Rhaid i chi barhau i gydymffurfio â gofynion eraill Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 ac mae’n ofynnol eich bod yn cysylltu â ni os bydd:

 • Unrhyw newidiadau i’r wybodaeth gofrestredig, e.e. newid perchenogaeth
 • Damwain yn digwydd
 • Os ydych yn dymuno cynyddu neu leihau capasiti’r gronfa ddŵr
 • Os ydych yn dymuno rhoi’r gorau i ddefnyddio’r gronfa ddŵr neu ddod â’r gronfa i ben

Gallwch wneud cais am adolygiad o’n dynodiad risg, neu gallwn ddechrau adolygiad, ar unrhyw adeg, os byddwn yn ystyried bod angen hynny. Gall cronfa ddŵr nad yw’n un risg uchel yn ein barn ni ddal i fod yn fygythiad i bobl, eiddo a’r amgylchedd ac mae gennych ddyletswydd gofal dros y rhain.

Cronfeydd Dŵr Risg Uchel

Os byddwn yn anfon rhybudd atoch yn dweud wrthych ein bod o’r farn bod eich cronfa ddŵr yn gronfa risg uchel, rhaid i chi gyflawni’r holl ymrwymiadau sy’n ofynnol ohonoch dan y Ddeddf Cronfeydd Dŵr. Dyma’r camau gweithredu pwysicaf sydd angen i chi eu cymryd:

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ysgrifennu cynllun llifogydd ar-safle

Nid yw ein dynodiad risg yn cael effaith ar unrhyw ganiatâd neu oblygiadau eraill sy’n gysylltiedig â’ch cronfa ddŵr. Gall testunau o’r fath gynnwys, ymhlith pethau eraill:

 • Trwyddedau Amgylcheddol ar gyfer echdynnu neu ollwng dŵr
 • Trwyddedu pysgodfa
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Ceisiadau Cynllunio
 • Caniatâd Henebion Rhestredig
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig
Diweddarwyd ddiwethaf