Contractau hirdymor

Contractau pum mlynedd yw contractau hirdymor fel arfer. Cânt eu cynnig ar ffurf gwerthiannau coed sy’n sefyll neu ymyl y ffordd. Caiff contractau hirdymor eu rhoi ar dendr yn ôl cyfaint penodol, sydd wedi’i rannu’n gyfartal dros gyfnod y contract. Caiff prisiau contractau ymyl y ffordd eu diwygio'n flynyddol fel arfer, a chaiff prisiau contractau coed sy'n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes cynlluniau i gynnig unrhyw gontractau hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer contractau pellach yn ôl yr angen.

Cynllun gwerthu 2021-22

Mae'r cynllun gwerthu 2021-22 yn dangos sut y byddwn yn dyrannu cyfanswm cyfaint ein cynnyrch blynyddol rhwng y pedwar digwyddiad gwerthu ar-lein. Mae’r cyfeintiau y bwriadwn eu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu hefyd wedi’u rhannu rhwng cynhyrchu uniongyrchol o ran cynhyrchion pren crwn, a gwerthiannau coed sy’n sefyll.

Tabl o'r cynnig cyfaint targed arfaethedig cyfartalog (m3)

Dyddiad Coed sy’n sefyll

eWerthiant Ebrill - 20/04/2021

183,000 m3obs

eWerthiant Gorffennaf - 27/07/2021

205,351 m3obs

eWerthiant Hydref - 26/10/2021

231,565 m3obs

eWerthiant Chwefror - 15/02/2022

210,084 m3obs

 

830,000 m3obs

Manteision

Roedd y contractau hyn yn cynnig:

  • cyflenwad hirdymor gwarantedig o bren
  • cymorth ar gyfer buddsoddi yn niwydiant pren Cymru

Y broses dendro

Bydd tendrau’n cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal. Bydd defnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth e-Werthiant yn cael eu hysbysu drwy’r gwasanaeth hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â desg gymorth e-Werthiant

Cod ymarfer

Cod ymarfer cludo pren

Diweddarwyd ddiwethaf