Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwerthiannau Hirdymor

Gwybodaeth am gytundebau coed hirdymor sydd ar gael ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru

Tractor stacking timber

Cytundebau Hirdymor

Mae Cytundebau Hirdymor (LTC) yn gytundebau pum mlynedd fel arfer. Maen nhw'n cael eu cynnig fel coed sy'n sefyll neu werthiannau ochr y ffordd. Cynigir tendr cytundebau hirdymor fel cyfaint wedi'i bennu, sy'n ymestyn yn gyfartal dros gyfnod y cytundeb. Caiff prisiau cytundebau ochr y ffordd eu diwygio'n flynyddol fel arfer, a chaiff pris cytundebau coed sy'n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes yna gynlluniau ar y gweill i gynnig unrhyw Gytundebau Hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer cytundebau pellach yn ôl y galw.

Bydd CNC yn gwneud newidiadau i’w Gynllun Gwerthu Pren ar gyfer 2017/18 ar ôl i rai Cytundebau Tymor Hir ddod i ben yn gynnar. Bydd y cytundebau hyn yn dirwyn i ben mewn ffyrdd a fydd yn effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar y gadwyn gyflenwi. Mae’r ffaith fod y Cytundebau Tymor Hir yn dod i ben ynghynt yn golygu y bydd rhagor o waith yn cael ei gynnig i’r farchnad agored yn ystod y flwyddyn yn unol â Chynllun Marchnata Pren cyfredol CNC. Bydd y Cynllun Gwerthu diwygiedig yn cael ei rannu â chwsmeriaid yn fuan.

Manteision

Roedd y cytundebau hyn yn cynnwys:

  • Cyflenwad hirdymor gwarantedig o bren
  • Cefnogaeth ar gyfer buddsoddiad yn y diwydiant pren yng Nghymru

Y broses dendro

  • Bydd tendrau yn cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal. Bydd defnyddwyr cofrestredig E-Werthiant Coed hefyd yn cael gwybod trwy E-Werthiant Coed
  • Am ragor o wybodaeth ar gytundebau hirdymor cysylltwch â desg gymorth e-Werthiant
  • Cyhoeddir manylion pob tendr ar y dudalen we hon

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cod ymarfer cludo pren Ed. 4 - Saesneg yn unig PDF [5.5 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.