Ffactorau allyrru ar gyfer gwartheg at ddibenion gwaith modelu ac adrodd

Dylid defnyddio'r ffactorau allyrru isod wrth gynnal asesiadau o lefelau amonia. Mae'r ffactorau hyn yn agored i newid wrth i fwy o wybodaeth ddod i law, a dim ond y ffactorau allyrru a nodir ar y wefan ar adeg cyflwyno'ch cais y caiff eu hystyried fel rhai dilys.

 

Ffactor allyrru amonia Math o darddle Amonia mewn cilogramau o NH3 / poblogaeth gyfartalog flynyddol

Adeiladau

  

Gwartheg godro ar slyri

9.7 

Gwartheg cig eidion ar slyri

4.6  

Gwartheg godro ar dail buarth

6.5 

Gwartheg cig eidion ar dail buarth

3.1 

Lloi godro a lloi cig eidion ar dail buarth

0.9 

 

 

Tir caled (iardiau heb orchudd)

% cyfanswm crynodiad
amonia a nitrogen

Iardiau ymgasglu gwartheg godro ac iardiau bwydo gwartheg godro a gwartheg cig eidion

75 

 

Storfeydd slyri

 

Gramau o NH3  / m2 / diwrnod

Storfeydd slyri gwartheg godro a gwartheg cig eidion (heb gramen) 

4.2 

Storfeydd slyri gwartheg godro (â chramen)

2.1 

Storfeydd slyri gwartheg cig eidion (â chramen)

2.1 

Storfeydd tail buarth

 

Gramau o NH3 /
tunnell o dail buarth / blwyddyn

Storfeydd tail buarth gwartheg godro a gwartheg cig eidion

322 

Taenu tail

% cyfanswm crynodiad amonia a nitrogen

Ar ôl taenu slyri ar dir

32 

Ar ôl taenu tail buarth ar dir

68 

Yn ystod pori

 

Diweddarwyd ddiwethaf