Cyhoeddiadau, tystiolaeth ac ymchwil ar rywogaethau dŵr croyw a daearol

Dylid gwneud ceisiadau am adroddiadau sydd wedi eu marcio ** drwy ebostio library@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r adroddiadau tystiolaeth a restrir isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyfres CNC - rhif yradroddiad Cyfres CNC - teitl adroddiad a thytiolaeth
1 Monitro'r herlyn a'r wangen: sicrhau ansawdd a nodi rhywogaethau gan ddefnyddio technegau moleciwlaidd
6 Modelu ymateb poblogaeth y wangen (Alosa fallax) i dymheredd wedi'i addasu yn ACA Afon Tywi
7 Monitro nodweddion infertebratau ar SoDdGAau: (Tetragnatha striata) ar GNG Gwlypdiroedd Casnewydd, Gwent
9 Asesiad o Ansawdd Cynefin Britheg y Gors o amgylch ACA Cors Erddreiniog, Ynys Môn
10 Monitro'r falwen droellog geg gul (Vertigo angustio) ym Mhen-bre, ACA Twyni Bae Caerfyrddin
11 Arolygiad o bryfed cop prin a dan fygythiad (Araneae) Prydain Fawr: Statws Rhywogaeth Rhif 22
14 Arolygiad o folysgiaid anforol Prydain Fawr: Statws Rhywogaeth Rhif 17
19 Monitro dosbarthiad adar dŵr a gweithgaredd bwydo'r bioden fôr a phibydd yr Aber yn AGA Cilfach Porth Tywyn ac ACA Bae Caerfyrddin - Gaeaf 2013/14
21 Safleoedd tir llwyd a'u gwerth ar gyfer infertebratau - Arolwg o ddetholiad o chwareli tywod yng ngogledd-ddwyrain Cymru yn 2013: Chwarel Borras a Chwarel Marford
22 Monitro infertebratau trwy eu dal mewn trapiau pydew ar ôl cloddio'r llystyfiant arwynebol mewn dau dwyn yn Nhywyn Niwbwrch - SoDdGA Ynys Llanddwyn 2013
23 Statws a dosbarthiad y gardwenynen feinlais (Bombus sylvarum) yn ardal Cynffig - Port Talbot 2013
30 Modelu statws cadwraeth gofodol y fadfall ddŵr gribog yn Ne Cymru 
31 Mesur sefyllfa'r fadfall ddŵr gribog yng Nghymru 
32 Prosiect adfer madfall y tywod a llyffant y twyni 2011-2014 
37 Gwella'r asesiad o ardaloedd ac ansawdd cynefinoedd ar gyfer ystlumod yng Nghymru o dan Erthygl 17 o'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd
41 Arolwg Hydroacwstig Llyn Tegid 2014 
45 Arolwg o'r chwilen ddaear las (Carabus intricatus) yng Nghoed Maesmelin, Morgannwg
46 Asesiad o ansawdd cynefin britheg y gors o gwmpas ACA Gweunydd Blaencleddau, Sir Benfro
47 Arolwg gwaelodlin o'r chwilen (Normandia nitens) ar SoDdGA'r Gwy Isaf, Cymru
48 Arolygon o wyau'r herlyn yn ACA Afon Tywi 2013 a 2014 
52 Arolwg o facroffytau yn llynnoedd Cymru ar gyfer gwaith monitro'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, 2014
53 Monitro'r herlyn a'r wangen: sicrhau ansawdd ac adnabod rhywogaethau gan ddefnyddio technegau moleciwlaidd
54 Arolwg o'r pry cop (Asroeca dentigera) ar GNG Dyfi, gan ganolbwyntio'n benodol ar Dwyni Ynyslas, yn 2013 a 2014
60 Monitro infertebratau trwy chwilio â llaw a'u dal mewn trapiau pydew ar ôl cloddio'r llystyfiant arwynebol ar dri thwyn yn Nhywyn Niwbwrch - SoDdGA Ynys Llanddwyn yn 2013
73 Llyriad y dŵr arnofiol (Luronium natans) Dosbarthiad a statws cyfredol yn Llyn Padarn a Llyn Cwellyn
74 Asesiad o gyflwr cimwch crafanc wen yr afon (Austropotamobius pallipes) yn Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Gwy yn 2014
76 Cynllun gweithredu gofodol ar gyfer y fadfall ddŵr gribog yn Ynys Môn. Canllaw ar gyfer Sicrhau Statws Cadwraeth Ffafriol
77 Cynllun gweithredu gofodol ar gyfer y fadfall ddŵr gribog yn Wrecsam. Canllaw ar gyfer Sicrhau Statws Cadwraeth Ffafriol
78 Cynllun gweithredu gofodol ar gyfer y fadfall ddŵr gribog yn Sir y Fflint. Canllaw ar gyfer Sicrhau Statws Cadwraeth Ffafriol
79 Arolwg o frÿoffytiau yn Nhywyn Niwbwrch - Ynys Llanddwyn, Ynys Môn
84 Statws y murwyll arfor (Matthiola sinuata) yn Ne Cymru
87 Asesiad o silio'r herlyn yn SAC Afon Tywi 2015 (Alosa alosa & Alosa fallax) gan gynnwys dosbarthiad o ddata arolwg 2013 a 2014
91 Arolwg o frÿoffytiau yn SoDdGA Eryri 2015
106 Asesiad o gyflwr nodweddion poblogaeth ACA Afon Teifi ar gyfer poblogaeth llysywod pendoll y nant, yr afon, a'r môr 2014
134 Ffyngau twyni Cymru: casglu data, gwerthuso a blaenoriaethau cadwraeth
140 Asesiad o gyflwr nodweddion poblogaeth ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid ar gyfer poblogaeth llysywod pendoll y nant, yr afon a'r môr 2014
146 Effeithiau topograffi a glawiad ar ddosbarthiad brÿoffytiau cefnforol/yr Iwerydd yng Nghymru - diwygiwyd 2015
152 Asesiad o ansawdd cynefin britheg y gors ar Faes Tanio Castellmartin, Sir Benfro yn 2015
153 Asesiad o gyflwr Cimwch Crafanc Wen yr Afon (Austropotamobius pallipes) yn Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Gwy yn 2014-2015
157 Statws malwen droellog Desmoulin (Vertigo moulinsiana) GNG Rhos Goch yn 2015
160 Statws chwilen yr Wyddfa (Chrysolina cerealis) ar Yr Wyddfa yn 2015
164 **Codeniad larfa misglod perlog dŵr croyw mewn rhywogaethau o bysgod lletyol ar Afon Eden - ACA Cors Goch Trawsfynydd
169 **Adroddiad asesiad o gyflwr poblogaeth misglod perlog dŵr croyw Afon Eden - ACA Cors Goch Trawsfynydd. Cylch adrodd 3 y Gyfarwyddeb Cynefinoedd 2013 - 2018
173 Asesiad o gyflwr y falwen Ludiog (Myxas glutinosa) yn Llyn Tegid yn 2014
174 Arolwg Misglod Perlog Dŵr Croyw Cored Garndolbenmaen
180 Statws y gwiddonyn (Datonychus arquatus) ar Faes Tanio Pen-bre yn 2016
182 Pwysigrwydd gwaddodion afonol agored ar gyfer infertebratau yn Llanelltyd ar Afon Mawddach, yn 2016
184 Arolwg o'r chwilen ddaear las (Carabus intricatus) yng Nghoed Maesmelin a choetiroedd eraill yng Nghwm Nedd, Morgannwg
185 Asesu graddfa casglu migwyn yng Nghymru
187 Asesiad o gyflwr cimwch crafanc wen yr afon (Austropotamobius pallipes) yn Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Gwy yn 2014-2016
189 Statws a dosbarthiad chwilen y traethlin (Eurynebria complanata) yn nhwyni Whiteford, Cefn Sidan, twyni Talacharn a Pentywyn a Thraeth Frainslake, Castellmartin yn 2016
193 Statws chwilen yr Wyddfa Eryri (Chrysolina cerealis) ar Yr Wyddfa yn 2016
199 Dechreuad yr ymchwiliad i ymddygiad ac ecoleg y falwen ludiog (Myxas glutinosa) dan amodau maes yn Llyn Tegid yn 2016 
200 Statws y caddis (Adicella filicornis) yng Nghymru yn 2016
201 Arolwg o'r caddis (Limnephilus tauricus) ar Gors Erddreiniog, Ynys Môn yn 2016
202 Arolwg o wladwr y twyni (Luperina nickerlii gueneei) ar Warchodfa Natur Genedlaethol Tywyn Niwbwrch yn 2016
209 Arolwg o falwen droellog Geyer (Vertigo geyeri) ar SoDdGA Cors Erddreiniog a SoDdGA Cors Geirch yn 2016
210 Arolwg o falwen droellog Desmoulin (Vertigo moulinsiana) ar CNC/SoDdGA Cors Geirch a gorlifdir Afon Penrhos yn 2016
211 Asesiad o frÿoffytiau yn ACA Coedydd Nedd a Mellte a SoDdGAau cysylltiedig, 2006 i 2017
212 Arolwg o gen yng Ngheunant Teifi, gan gyfeirio'n arbennig at dair Rhywogaeth Adran 7
224 Pwysigrwydd cyrsiau dŵr i Gennau yn SoDdGA Eryri
236 Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig yn Nyfroedd Cymru: Asesiadau cyflwr dangosol nodweddion ar lefel safle 2018
242 Arolwg ffyngau Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Coetiroedd Dyffryn Gwy
245 Arolwg o infertebratau saprosylig yn Ardal Cadwraeth Arbennig Coetiroedd Dyffryn Gwy (ACA) yn 2017
246 Monitro nodweddion infertebratau ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA): asesu ac adolygu statws y corryn troglobitig (Porrhomma rosenhauer) i yn Ogof y Ci ac Ogof Fach y Garth, yn ne Cymru, yn 2017
247 Statws a dosbarthiad y chwilen ddaear (Harpalus melancholicus) yng Nghwningar Ystagbwll yn 2017
249 Statws a dosbarthiad y chwilen ddaear (Leistus montanus) yn 2017 yn ei safleoedd hanesyddol yng Nghymru
254 Monitro infertebratau gwlyptiroedd GNG Rhos Goch, Sir Faesyfed 2017
258 Arolygon ar gyfer malwen droellog Desmoulin (Vertigo moulinsiana) GNG / SDG Cors Geirch a gorlifdir Afon Penrhos, ac ar gyfer malwen droellog Geyer (Vertigo geyeri) GNG Cors Geirch yn 2017
259 Adolygiad o Statws Cadwraeth Cyfredol (CCS) y Fadfall Ddŵr Gribog yng Nghymru, gyda chyfeiriadau penodol at ei rhagolygon hir dymor yn ei chadarnle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru
263 Statws a dosbarthiad y chwilod tom (Rhysothorax rufa) ac (Onthophagus nuchicornis) ar dwyni Cymru yn 2017
289 Gwerthuso'r Scapanietum asperae yng Nghymru 
292

Arolwg Cenau Epiffytig SoDdGA Gregynog, Sir Drefaldwyn, 2018

298

Arolygon Cennau i Ymchwilio i Effeithiau Amonia

302 Arolygon madfallod y tywod yn GNG Tywyn Niwbwrch a chanllawiau rheoli cynefin twyni tywod
317 Asesiad o gyflwr presennol y casgliad infertebratau saprosylig yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Castell y Waun a'i Barcdir yn 2018
320

Arolwg o Infertebratau Saprosylig yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Coetiroedd Dyffryn Gwy yn 2018

332 Amrywiaeth sorbus yn ACA Coetiroedd Dyffryn Gwy, Cymru
264 Cymharu ffawna infertebratau llaciau twyni Cwningar Niwbwrch, Morfa Dyffryn a Morfa Harlech yn 2015
297 Statws a dosbarthiad cyfredol y chwilod Anthonomus conspersus, Aulacobaris lepidii a Thinobius newberyi ar SoDdGA dethol yng Nghymru yn 2018
326 Arolwg o Afon Dyfrdwy ar gyfer rhywoaeth pryf y cerrig Isogenus nubecula yng ngwanwyn 2018
344 Adolygiad o fanteision bioamrywiaeth ac ecosystemol ehangach safleoedd dynodedig a safleoedd lliniaru Madfallod Dŵr Cribog, gan gyfeirio’n benodol at Ogledd Ddwyrain Cymru
369 Adolygiad o nodweddion SoDdGA planhigion anfasgwlaidd a ffwngaidd yng Nghymru - Cennau
463 Adolygiad o briwlys y calchfaen Stachys alpina L. gyda chyfeiriad arbennig at Gymru
519 Otter Survey Wales 2015-2018
561 Arolwg o Gennau Sacsocaidd yr Ucheldir a Ffyngau Cennigol yng Ngharn Owen/Cerrig yr Hafan, Ceredigion (VC 46 Sir Aberteifi)
574 Arolygon Ffyngau Saprotroffig Derw o Gastell y Waun, Stad Dinefwr a Gregynog 2021
584 Arolwg o gennau arfordirol mewn dau SoDdGA yng Ngheredigion
585 Ditrichum plumbicola survey of Mwyngloddiau Fforest Gwydir/Gwydir Forest Mines SAC
591 Crynodeb o astudiaethau deietegol o fulfrain a hwyaid danheddog
592

Cyfrifiad gaeaf 20-21 o fulfrain a hwyaid danheddog yng Nghymru - Saesneg yn unig

593 Arolwg gwanwyn 2021 o fulfrain a hwyaid danheddog ar yr Afon Wysg
594 Arfarniad o effeithiolrwydd rheolaeth farwol ac anfarwol o adar sy’n bwyta pysgod er mwyn atal difrod difrifol i bysgodfeydd naturiol a rhai sydd wedi’u stocio
595 Gwerthusiad o’r potensial ar gyfer defnyddio trwyddedau’n seiliedig ar ddalgylch neu ardal i leihau effaith adar sy’n bwyta pysgod ar bysgodfeydd dŵr croyw yng Nghymru
596 Achau genetig poblogaethau o fadfall y twyni (Lacerta agilis) a gyflwynwyd yng Nghymru
598 Cyfrifiad gaeaf 2020/21 o fulfrain a hwyaid danheddog yng Nghymru: dull dylunio a dadansoddi
600 Arolwg Cennau o Fwyngloddiau Coedwig Gwydyr
615 Llywio penderfyniadau ar reoli, drwy ddifa, boblogaethau o fulfrain mawr a hwyaid danheddog yng Nghymru: senarios o Ddadansoddiad Hyfywedd Poblogaeth
620 Arolwg cen o Cae Gwyn
621 Arolwg cen o Goed Nannerth
622 Arolwg cennau o SoDdGA Coed Maesmawr, Coed Esgairneuriau a Cheunant Caecenau
623 Coed Cwm Elan/ACA Coetiroedd Cwm Elan: Arolwg cen o Gro Woods a Nant Rhyd-coch/Dol y mynach
636

Arolwg titw’r helyg Prydain Fawr 2019-2021 – safbwynt Cymru - Saesneg yn unig

641
Arolwg bryoffytau corsiog o ran ogleddol SoDdGA Mynydd Hiraethog
658 Cennau calchfaen tair ardal ym Mannau Brycheiniog
665 Arolwg o gen y cerrig ar ucheldir Mynydd Preseli, Sir Benfro, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
669

Arolwg barcod DNA o llaciau twyni Bryum yng Nghymru

670 Arolwg o’r macrogen mynyddig Thamnolia vermicularis yn Eryri, 2022
672 Defnyddio camerâu a reolir o bell i amcangyfrif helaethrwydd cymharol a dewis-gynefinoedd gwiwerod coch (Sciurus vulgaris)
674 Nodi a nodweddu poblogaethau bach o eogiaid i gefnogi eu cadwraeth a'u rheolaeth.
675 Arolwg o gennau mewn tri SoDdGA arfordirol ym Mhen Llŷn, Gwynedd
676 Casglu data cen ar frigau ar gyfer SoDdGAau Powys i ymchwilio i lefelau amonia: Ail gam
680 Patrymau rhyddhau, rheoli a saethu adar helwriaeth yng Nghymru
681

Adolygiad o Effeithiau Ecolegol Rhyddhau a Rheoli Adar Hela yng Nghymru - Saesneg yn unig

682 Monitro cennau ar Ystad Dinefwr
697 Arolygon llinell sylfaen o Ffwng Glaswelltir ar Ystadau Castell y Waun a Maes Gwyn ac arolwg newydd ym Mharc Baddy
701 Arolwg cennau rhannau o Goedwig Gwydir, Glyn Lledr, Gwynedd
715 Monitro Gweirloynod Mawr y Waun yn ardal cadwraeth arbennig Cors Fochno, 1986 hyd 2022
733 Arolwg o gennau ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Parc Baron Hill
739 Monitro bryoffyt gwely eira Eryri 2023
743 Monitro Bryoffyt Prosiect Ynni Dŵr Ceunant Bontddu - Adolygwyd
761 Arolwg o gennau ar faglau pinwydd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors y Llyn
779

SoDdGA Ganllwyd: ffeil ar gennau epiffytig y safle

Diweddarwyd ddiwethaf