Ymchwil Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Mae’r rhaglen ymchwil hon yn canolbwyntio ar reoli peryglon llifogydd ac erydiad arfordirol

Flood and Coastal Erosion Risk Management R and D

Llifogydd yw un o'r peryglon naturiol mwyaf sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y newidiadau yn ein hinsawdd yn arwain at law trymach a mwy rheolaidd, tywydd mwy stormus ac y bydd lefelau'r môr yn codi. Mae'r ffactorau hyn yn debygol o gynyddu effaith ac amlder llifogydd ac mae angen i ni fod yn barod. Mae angen i ni sicrhau bod ein penderfyniadau, ein gweithrediadau a’n cyngor i’r Llywodraeth yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth gadarn, o ansawdd sicr.

Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Er mwyn ein helpu i gwrdd â’n hanghenion gwyddoniaeth a thystiolaeth, rydym yn cydweithio â  Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Defra ar y Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol.

Nod y rhaglen, sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, yw bodloni anghenion pob awdurdod llifogydd ac arfordir gweithredol drwy ddarparu tystiolaeth allweddol er mwyn:

  • llywio'r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth
  • deall ac asesu peryglon arfordirol a llifogydd
  • rheoli asedau llifogydd ac erydiad arfordirol mewn ffordd gynaliadwy
  • paratoi ar gyfer a rheoli llifogydd yn effeithiol Mae prosiectau cyfredol y rhaglen, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

Prosiectau cyfredol

Mae prosiectau cyfredol y rhaglen, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

  • Dulliau ymarferol o drosglwyddo neu ddatgomisiynu asedau – Llunio arweiniad ymarferol ar gyfer y rheini sy’n gysylltiedig â’r gwaith o drosglwyddo neu ddatgomisiynu asedau
  • Amcangyfrif llifogydd mewn dalgylchoedd bach – Mae angen deall amcangyfrifon llif a maint yn well ar gyfer dalgylchoedd ag arwynebedd sy’n llai na 25km2. Mae’r prosiect hwn yn ceisio gwella cynrychiolaeth dalgylchoedd bach yn y gronfa ddata ‘HiFlows-UK’ ac adolygu technegau’r ‘Flood Estimation Handbook’ (FEH)
  • Perfformiad glaswellt a phridd wrth wrthsefyll erydiad – Gwella dealltwriaeth o berfformiad glaswellt a phridd o ran gwrthsefyll erydiad. Dyma’r cam cyntaf i ddiweddaru a gwella canllawiau cyfredol ar gyfer cynllunwyr a rheolwyr asedau
  • Gallu pysgod a llysywod i deithio heibio i seilwaith rheoli perygl llifogydd – Nod y prosiect hwn yw datblygu canllawiau newydd ac offer ategol sy’n cyfuno’r gwaith ymchwil, y canllawiau a’r profiad ymarferol diweddaraf. Bydd yn helpu i gyflawni a chynnal mesurau hwyluso pysgod a llysywod. Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol iawn i berchnogion a gweithredwyr gorsafoedd pwmpio
  • Rhoi Pobl wrth Galon Rhybuddion Llifogydd sy’n Seiliedig ar Effeithiau – Cyflwyno tystiolaeth allweddol er mwyn datblygu rhybuddion llifogydd defnyddiol a llawn gwybodaeth sy’n cymell y rheini sydd mewn perygl i gymryd camau priodol

Prosiectau a gwblhawyd

Mae prosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar, sy’n ategu ein tystiolaeth rheoli perygl llifogydd cenedlaethol, yn cynnwys:

Cyfleoedd ymchwil eraill

Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i chwilio am ragor o gyfleoedd i lenwi bylchau o ran gwybodaeth a thystiolaeth, er enghraifft trwy grantiau cynghorau ymchwil neu drwy weithio gyda phrifysgolion yn cysylltu gweithgareddau ymchwil gyda rhaglenni gwaith CNC.

Enghreifftiau diweddar yw prosiectau a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), lle’r ydym wedi gweithio gydag eraill i gefnogi'r prosiect a darparu astudiaethau achos:

Bydd gweithredu allbynnau'r prosiectau hyn yn sicrhau bod CNC yn parhau i wneud penderfyniadau ar sail y wyddoniaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni;

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid

0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

Cyfeiriad e-bost

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfeiriad post

Cyfoeth Naturiol Cymru
d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid
Tŷ Cambria 29
Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig