Y Cod Defnyddwyr Llwybrau

Rhannwch y lle

Mae Cymru’n frith o lwybrau, lonydd a ffyrdd heb balmant. Bydd y llwybrau hyn yn mynd â chi o garreg eich drws i’r rhannau mwyaf anghysbell o gefn gwlad ac yn cael eu defnyddio’n rheolaidd ar gyfer gwaith, gorffwys a chwarae.

Pa un ai ydych yn teithio ar olwynion, ar droed neu ar gefn ceffyl, mwynhewch yr awyr agored, a chofiwch:

1. Rhannwch y lle: arafwch – parchwch bobl eraill sy’n defnyddio’r llwybr, yn enwedig y rhai sy’n llai abl.

2. Olwynion, Cerdded, Carnau – dylai beiciau a cherbydau ildio i gerddwyr, a dylai pawb sicrhau eu bod yn gadael digon o le wrth fynd heibio i farchogion a gyrwyr cerbydau ceffyl, a dangos eu bod yno.

3. Cymerwch ofal - byddwch yn weladwy, yn glywadwy, ac yn ddiogel.

4. Dilynwch y llwybrau, arwyddion ffordd a mapiau.

5. Peidiwch ag achosi erydiad neu ddifrod drwy grwydro oddi ar y llwybr.

6. Mwynhewch natur ond gofalwch beidio â tharfu ar fywyd gwyllt.

7. Gadewch gatiau fel y daethoch o hyd iddynt a pheidiwch â gadael unrhyw olion yn sgil eich ymweliad.

8. Cadwch eich cŵn o dan reolaeth effeithiol a defnyddiwch y ffordd fwyaf diogel o gwmpas anifeiliaid fferm yn enwedig os ydyn nhw gyda’u hanifeiliaid bach.

9. Byddwch yn ymwybodol o beryglon o wneuthuriad dyn a pheiriannau – ufuddhewch i arwyddion sy’n rhybuddio bob amser.

10. Gofynnwch ganiatâd gan dirfeddianwyr os ydych chi’n trefnu gweithgaredd neu ddigwyddiad ar gyfer grŵp mawr.

Gwybod ble i fynd bob amser

Mae’r symbolau canlynol yn dangos y math o fynediad a ganiateir ar lwybrau, traciau a ffyrdd heb darmac.

Efallai bod cyfyngiadau lleol ar rai llwybrau neu rannau sy’n croesawu defnyddwyr eraill.

Nid yw hawl cyfreithlon neu ganiatâd yn angenrheidiol yn golygu y bydd y llwybr mewn cyflwr addas i bob defnyddiwr.

Symbolau

Llwybrau Troed Cyhoeddus

Saeth felen

Ar agor i gerddwyr a phobl sy’n defnyddio offer symud.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth felen.

Llwybrau Cenedlaethol

Mesen

Ar agor i gerddwyr a phobl sy’n defnyddio offer symud. Mae rhai rhannau hefyd yn addas i feicwyr a phobl sy’n marchogaeth ceffylau.

Wedi eu cyfeirbwyntio â mesen.

Llwybr Arfordir Cymru

Cragen wen

Ar agor i gerddwyr a phobl sy’n defnyddio offer symud. Mae rhai rhannau hefyd yn addas i feicwyr a phobl sy’n marchogaeth ceffylau.

Wedi ei gyfeirbwyntio â chragen wen.

Tir Mynediad Cyhoeddus

Ffigwr brown

Ar agor i gerddwyr a phobl sy’n defnyddio offer symud.

Wedi ei gyfeirbwyntio â ffigwr brown.

Tir Mynediad Cyhoeddus yw mynyddoedd, rhostir, gweundir, twyndir a thir comin sydd wedi ei gofrestru (ac wedi ei fapio o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000) sydd ar gael i’w ddefnyddio heb orfod aros ar lwybrau.

Diwedd y Tir Mynediad Agored

Ffigwr wedi’i groesi

Mae’n nodi diwedd mynediad at ardal, er bod hawliau eraill efallai’n bodoli – e.e. hawliau tramwy cyhoeddus.

Wedi ei gyfeirbwyntio â ffigwr brown wedi’i groesi.

Llwybrau Halio Camlesi

Saeth werdd

Ar agor i gerddwyr, pobl sy’n defnyddio offer symud a beicwyr.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth werdd.

Llwybrau Ceffylau Cyhoeddus

Saeth las

Ar agor i gerddwyr, pobl sy’n defnyddio offer symud, beicwyr a phobl sy’n marchogaeth ceffylau.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth las.

Cilffyrdd Cyfyngedig

Saeth borffor

Ar agor i gerddwyr, pobl sy’n defnyddio offer symud, beicwyr, pobl sy’n marchogaeth ceffylau a cherbydau sy’n cael eu tynnu gan geffylau.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth borffor.

Cilffyrdd sydd ar Agor i bob Traffig

Saeth goch

Ar agor i gerddwyr, pobl sy’n defnyddio offer symud, beicwyr, pobl sy’n marchogaeth ceffylau, cerbydau sy’n cael eu tynnu gan geffylau a cherbydau modur.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth goch.

Ffyrdd Diddosbarth

Saeth ddu

Ar agor i gerddwyr, pobl sy’n defnyddio offer symud, beicwyr, pobl sy’n marchogaeth ceffylau, cerbydau sy’n cael eu tynnu gan geffylau a cherbydau modur.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth ddu.

Llwybrau Caniataol

Saeth wen

Wedi eu creu ar gyfer defnydd cyhoeddus â chaniatâd perchnogion tir. Mae hawliau defnyddwyr yn amrywio – edrychwch ar arwyddion lleol.

Wedi eu cyfeirbwyntio â saeth wen.

I roi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol, ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (24 awr).