Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Lwfansau Tirlenwi yng Nghymru

Gwyboadaeth am sut mae rheoli gwastraff yn cael ei fonitro a'i gwella yng Nghymru

Gall tirlenwi gwastraff dinesig pydradwy, er enghraifft, bwyd, papur, a gwastraff gardd, gyfrannu at broblemau amgylcheddol fel cynhyrchu trwytholch - hylif sy'n draenio oddi ar safle tirlenwi.

Mae hefyd yn rhyddhau methan, sef nwy tŷ gwydr cryf, a all gyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Ein rôl

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod cyfyngiadau ar faint o wastraff trefol pydradwy gaiff awdurdodau lleol yng Nghymru ei dirlenwi.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw awdurdod monitro'r cynllun, ac mae'n ddyletswydd arno i adrodd ar berfformiad mewn perthynas â lwfansau blynyddol pob awdurdod lleol a'r cyfanswm ar gyfer Cymru gyfan.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am gysoni'r lwfansau sydd ar gael i bob awdurdod lleol i gyd-fynd â faint o wastraff trefol pydradwy a dirlenwyd ganddynt. 

Gwybodaeth am Lwfansau Tirlenwi y Cynllun

Daeth rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004 i rym yng Nghymru ar 1 Hydref 2004, er mwyn lleihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.

Mae’r cynllun lwfansau tirlenwi’n mynnu bod awdurdodau gwaredu gwastraff Cymru’n cyfyngu cyfanswm y gwastraff dinesig pydradwy a yrrant i’w gladdu.

Rhaid i’r symiau a anfonir i safleoedd tirlenwi fod yn is na’r lwfans a neilltuwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn osgoi bod yn agored i gosb.

Canlyniadau’r Cynllun Lwfansau Tirlenwi

Mae Cymru wedi lleihau faint o wastraff trefol pydradwy (gwastraff bwyd, papur a gerddi) sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi gan 88% dros y pedwaredd flwyddyn ar ddeg llawn diwethaf  o dan y Cynllun Lwfansau Tirlenwi.

Gallwch weld canlyniadau'r blynyddoedd blaenorol yn 'Cofrestr Cynllun Lwfansau Tirlenwi (CLT) Cymru o 2004 ymlaen'.

Crynodeb o ganlyniadau 2018/19

At ei gilydd, anfonodd awdurdodau lleol Cymru 98,651 o dunelli o wastraff trefol pydradwy i safleoedd tirlenwi yn 2018/19, o gymharu â lwfans o 350,000 o dunelli ar gyfer Cymru gyfan. Mae hyn 72% yn llai na'r lwfans. Mae hyn yn dangos yn glir bod y gwaith o leihau faint o wastraff trefol pydradwy sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi yn llwyddo.

Perfformiadau awdurdodau lleol unigol

Y rhai a wnaeth y defnydd lleiaf o'r lwfans a ganiateid iddynt oedd Defnyddiodd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Ynys Môn, Merthyr Tudful Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg a Wrecsam (dim mwy na 10% o lwfansau).

Mae hyn mewn cymhariaeth â Ceredigion a Abertawe, a ddefnyddiodd dros 70% o'u lwfansau.

Cyfyngiadau data

Nodwyd mater yn ymwneud ag ansawdd data gyda'r fformiwla ar gyfer amcangyfrif y gyfran o wastraff pydradwy mewn safleoedd tirlenwi a gaiff eu dirlenwi. Ni chafodd y fformiwla cydbwysedd torfol ei hadolygu yn ystod blwyddyn 2018-19.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.