Tân difrifol mewn ffatri ailgylchu yng Nghaerffili yn sbarduno ymateb amlasiantaethol

Fire at Penallt Industrial Estate Caerphilly

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio gyda phartneriaid a'r gwasanaethau brys yn dilyn tân mawr a ddechreuodd brynhawn Mercher (1 Medi), mewn ffatri ailgylchu ar ystad ddiwydiannol Penallta yng Nghaerffili.

Amcangyfrifir bod tua 150 tunnell o ddeunydd ailgylchu gan gynnwys plastig, ewyn, eitemau trydanol, batris plwm, a silindrau nwy ar dân, ynghyd â pheiriannau.

Mae'r safle'n gyfleuster a reoleiddir ac mae ganddo drwydded gan CNC.

Mae swyddogion CNC yn gweithio ochr yn ochr ag Ymateb Arllwysiadau Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i bwmpio dŵr tân o'r safle, er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd i eiddo cyfagos.

Mae nifer o fesurau hefyd wedi'u rhoi ar waith i helpu i leihau effaith llygredd ar yr amgylchedd lleol.

Mae hyn yn cynnwys gosod byndiau a matiau yn Nant Cylla, un o lednentydd afon Rhymni, a bwmau a phadiau mewn cyrsiau dŵr lleol i amsugno unrhyw olew a phetrol sy'n rhedeg oddi ar y safle.

Mae argaeau hefyd wedi'u creu mewn nentydd cyfagos ac mae pibellau pedair modfedd wedi'u gosod i adael dŵr clir drwodd.

Mae swm mawr o olew a phetrol wedi mynd i mewn i nant ger yr ystad ddiwydiannol ac mae nifer o bysgod marw wedi’u cadarnhau.

Bydd swyddogion CNC yn parhau i fonitro'r ardal dros y dyddiau nesaf ac maen nhw’n cynghori pobl i osgoi dod i gysylltiad â’r dŵr yn Nant Cylla a chyrsiau dŵr cyfagos tra bod gwaith adfer a chlirio’n digwydd.

Dywedodd David Letellier, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

Mae ein swyddogion ar y safle ar hyn o bryd yn yr ystad ddiwydiannol i gefnogi GTADC a gweithio gyda'n partneriaid i leihau'r risg i'r amgylchedd a'r gymuned leol.
Gall tanau gael effaith ddifrifol ar bobl a'r amgylchedd, felly mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gyda'n partneriaid amlasiantaeth drwy gydol y digwyddiad i helpu i ddiogelu trigolion lleol a'r amgylchedd.
Byddwn yn parhau i fonitro'r effaith ar ansawdd aer a chyrsiau dŵr lleol dros y dyddiau nesaf ac yn sicrhau bod y mesurau angenrheidiol ar waith i leihau'r effaith y mae hyn yn ei gael ar yr amgylchedd.

Dywedodd Mark Kift, sy’n Gomander Gorsaf gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

Aeth nifer o griwiau o wahanol orsafoedd yn ardal De Cymru i’r safle ac wrth gyrraedd gwelwyd bod y tân eisoes wedi cydio’n ddifrifol. Gweithiodd criwiau'n ddiflino i daclo’r tân a defnyddio eu hyfforddiant ac amrywiaeth o adnoddau i atal y tân rhag lledaenu ac effeithio ar ardaloedd eraill.
Y bore yma (dydd Gwener, 3 Medi 2021) gadawodd ein diffoddwyr tân safle’r digwyddiad a diolch i ymgyrch amlasiantaethol ar y cyd, llwyddwyd i gyfyngu a diffodd y tân.
Mae'r broses o glirio a glanhau bellach ar y gweill a hoffem atgoffa trigolion lleol bod y safle ailgylchu yn parhau i fod ar gau ar hyn o bryd ac i ddilyn unrhyw ganllawiau gan CNC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch yr ardal gyfagos.

Gall unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon amgylcheddol gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru drwy ffonio 0300 065 3000, sydd ar agor 24 awr y dydd.