Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Darllennwch am ein cynlluniau a beth rydym yn ei wneud i gyflawni ein dyletswyddau cyffredinol a phenodol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Rydym yn datblygu sefydliad lle mae ein holl ymwelwyr, holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau a’n gweithwyr yn cael eu trin yn deg, gyda pharch, a lle na chânt eu rhoi mewn sefyllfa anfanteisiol o ganlyniad i unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhyw
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Statws priodasol neu bartneriaeth sifil
 • Hil
 • Crefydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2020

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy'n amlinellu sut y bwriadwn gyflawni ein hymrwymiad i fod yn sefydliad sy'n croesawu cydraddoldeb a hawliau dynol. 

Yn 2018 wnaethom adolygu ein Cynllun 2015 i 2019 i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ‘addas i’r diben’ os caiff ei ymestyn fesul un flwyddyn, i 2020. Gwelwyd fod y cynllun yn dal i fod yn berthnasol ac yn ein caniatáu i barhau i gyflawni ein nod o hybu ein gwaith ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.   

Rydym wedi ymestyn ein cynllun gwreiddiol i 2020 i gyd-fynd â chyrff cyhoeddus eraill fel y gallwn gydweithio ar ein hamcanion newydd, ystyried y canfyddiadau yn ‘A yw Cymru’n Decach’ ac ymgynghori gyda’n gilydd cyn cyhoeddi ein cynlluniau newydd 2020 i 2024. 

Datganiad Polisi Cyflog Mawrth 2018

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydnabod pwysigrwydd system gyflog sy'n gyfartal i bawb, yn briodol a thryloyw, yn cynnig gwerth am arian, ac yn gwobrwyo staff mewn modd teg ar gyfer y gwaith maent yn ei wneud. Mae'r datganiad polisi hwn yn amlinellu dull Cyfoeth Naturiol Cymru o ran cyflogau a'r berthynas rhwng cyflog gweithwyr a chyflog uwch-reolwyr.

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Mae ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn ddogfen fyw, sy'n canolbwyntio ar ddileu gwahaniaethu ar sail oedran, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol,hunaniaeth o ran rhywedd, rhyw, ethnigrwydd, priodas a phartneriaeth sifil, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth.

Gweler ein cynllun gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwhysiant 2019-2020

Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ffurfio Grŵp Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'n Bwrdd, Tîm Gweithredol, aelodau o phob un o'n 8 Cyfarwyddiaeth, yn ogystal a aelodau o'n Rhwydweithiau Staff a'r Undebau Llafur. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod bob tri mis i drafod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac unrhyw gamau sy'n codi yn cael eu cymryd i ffwrdd ac yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Mae gan aelodau o’r fforwm Dermau o Gyfrifoldeb i lynu at.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn dangos y gwaith rydym wedi'i wneud i fwrw ymlaen â'r agenda cydraddoldeb. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein gweithgaredd ar gyfer y flwyddyn flaenorol, ein camau nesaf a chrynodeb o'n proffil gweithlu.

Gweld y Adroddiad Flynyddol Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant 2019-2020

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae ein hsesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn cyflwyno ein hamcanion a'n gwerthoedd ac sail tystiolaeth o sut y gall ein gwaith effeithio ar wahanol grwpiau, cymunedau a'r iaith Gymraeg.

Drwy'r asesiadau effaith hyn, gallwn rhagweld a chryfhau unrhyw effeithiau cadarnhaol rydym yn eu rhagweld tra gallwn weithio i liniaru effeithiau all fod yn adwynol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am adborth oddi wrth ymwelwyr â'n prif safleoedd i ymwelwyr fel rhan o'i Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y mae ganddo ddyletswydd i'w gyflawni o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi cynnal asesiad o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn canfod a ydym yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb, yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Mae nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad yn ymwneud â pharhau â’r gwaith effeithiol yr ydym yn ei wneud yn barod. Caiff argymhellion eraill eu defnyddio i wella arwyddion , wynebau llwybrau, cyfathrebu gydag ymwelwyr, a’r wybodaeth a’r canllawiau a roddwn i’n staff er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig yn y safleoedd a reolwn.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cewch wybod sut y cafodd yr asesiad ei gynnal ym mlog Rachel Parry

Rhwydweithiau Staff

Mae ein staff yn cael eu hannog i ddatblygu ac ymuno gyda'n rhwydweithiau mewnol sy'n derbyn cefnogaeth lawn gan y sefydliad.

Rydym yn gwerthfawrogi'r mewnbwn gan ein rhwydweithiau ac yn gwrando'n ofalus ar argymhellion. Ar hyn o bryd mae gennym 6 rhwydweith sef:

 • Calon (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol)
 • Ffrind Dementia
 • Grŵp Defnyddiwr Gynorthwyir (IT a Teleffoni)
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol a Menywod
 • Rhydwaith Staff Mwslimaidd
 • Y Gymdeithas Gristnogol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cydraddoldeb, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn: equalities@naturalresourceswales.gov.uk

Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae ein dull o gyfrifo’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cydymffurfio â methodoleg Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017.

Crynodeb o Fwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau CNC  

31 Mawrth

Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Gwahaniaeth

2016

7.8%

-----

2017

5.5%

i lawr 2.3%

2018

4.8%

i lawr 0.7%

2019

5.3%

I fyny 0.5%

Y rhaniad staff yn ôl chwartel cyflog yw:

Chwartel Uchaf                    325 Dynion   158 Merched
Chwartel Canol Uchaf         260 Dynion   222 Merched       
Chwartel Canol Isaf             243 Dynion   240 Merched
Chwartel Isaf                        254 Dynion   228 Merched

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu unrhyw fonws.

Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau, rydym hefyd wedi cyhoeddi ein data ar borth adrodd GOV.UK.

Fe’i nodwyd y bu anghysondeb gyda'n dull o adrodd ffigyrau'r GPG yn hanesyddol ar wefan SYG.  Er bod y ffigurau eu hunain yn gywir, roeddent fodd bynnag wedi cael eu rhoi yn y chwarteli anghywir. 

Rydym bellach wedi cywiro hyn ac o ganlyniad, mae'r wybodaeth yn awgrymu bod y rhaniad proffil o ddynion a merched o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru wedi newid yn sylweddol.  Nid yw hyn yn wir ac yn ddyledus yn unig oherwydd yr anghysondeb hwn.

Amcanion cydraddoldeb strategol

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rhestredig adolygu eu hamcanion cydraddoldeb presennol o leiaf unwaith bob pedair blynedd.

Yn unol ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Llywodraeth Cymru, mae'r ddyletswydd yn cynrychioli cyfle i gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru weithio gyda'i gilydd i nodi a sicrhau eu bod yn cael dylanwad ar y cyd dros yr heriau a nodwyd yn yr adroddiad 'A yw Cymru'n decach?', 2018.

Mae Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru yn cynrychioli grŵp o gyrff cyhoeddus sydd wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd i uno y tu ôl i amcanion cydraddoldeb ar y cyd. Mae'r dull hwn o weithredu yn hyrwyddo gweithio doethach ac yn creu cyfleoedd i ymgysylltu ar y cyd, dysgu a chydweithio pellach gan hyrwyddo effaith ehangach ar draws y sector cyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gan gyfrannu'n sylweddol at gydraddoldeb.

Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus yng Nghymru - Amcanion Hirdymor

Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant y gweithlu

 • Nod 1. Dileu anghydraddoldeb sy'n deillio o dlodi.
 • Nod 2. Mesurau amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol cryf a blaengar i bawb yng Nghymru.
 • Nod 4. Bydd Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywedd.
 • Nod 5. Dileu difrïo, aflonyddwch, troseddau casineb a bwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth.
 • Nod 7. Gall pawb yng Nghymru gyfranogi mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a bywyd bob dydd.
 • Nod 8. Bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru yn arwain y ffordd fel sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol sy'n dangos esiampl.

Eliminate pay gaps

 • Nod 1. Dileu anghydraddoldeb sy'n deillio o dlodi.
 • Nod 2. Mesurau amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol cryf a blaengar i bawb yng Nghymru.
 • Nod 4. Bydd Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywedd.
 • Nod 8. Bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru yn arwain y ffordd fel sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol sy'n dangos esiampl.

Engage with the community

 • Nod 1. Dileu anghydraddoldeb sy'n deillio o dlodi.
 • Nod 2. Mesurau amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol cryf a blaengar i bawb yng Nghymru.
 • Nod 3. Bydd anghenion a hawliau pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig yn flaenllaw yn y broses o gynllunio a darparu pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.
 • Nod 4. Bydd Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywedd.
 • Nod 5. Dileu difrïo, aflonyddwch, troseddau casineb a bwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth.
 • Nod 6. Cymru o gymunedau cydlynus sy'n gydnerth, yn deg ac yn gyfartal.
 • Nod 7. Gall pawb yng Nghymru gyfranogi mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a bywyd bob dydd.
 • Nod 8. Bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru yn arwain y ffordd fel sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol sy'n dangos esiampl.

Ensure equality is embedded into the procurement / commissioning process and is managed throughout delivery

 • Nod 1. Dileu anghydraddoldeb sy'n deillio o dlodi.
 • Nod 2. Mesurau amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol cryf a blaengar i bawb yng Nghymru.
 • Nod 4. Bydd Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywedd.
 • Nod 5. Dileu difrïo, aflonyddwch, troseddau casineb a bwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth.
 • Nod 8. Bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru yn arwain y ffordd fel sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol sy'n dangos esiampl.

Ensure service delivery reflects individual need

 • Nod 1. Dileu anghydraddoldeb sy'n deillio o dlodi.
 • Nod 2. Mesurau amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol cryf a blaengar i bawb yng Nghymru.
 • Nod 3. Bydd anghenion a hawliau pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig yn flaenllaw yn y broses o gynllunio a darparu pob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.
 • Nod 4. Bydd Cymru yn arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywedd.
 • Nod 5. Dileu difrïo, aflonyddwch, troseddau casineb a bwlio sy'n seiliedig ar hunaniaeth.
 • Nod 6. Cymru o gymunedau cydlynus sy'n gydnerth, yn deg ac yn gyfartal.
 • Nod 8. Bydd y sector cyhoeddus yng Nghymru yn arwain y ffordd fel sefydliadau a chyflogwyr cynhwysol ac amrywiol sy'n dangos esiampl.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Canlyniadau a Mesuriadau Canlyniadau

Cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant y gweithlu.

 • Canlyniad hirdymor

  Bydd ein sefydliad yn adlewyrchu amgylchedd teg a chynhwysol, ble gall pawb deimlo’n werthfawr a chael yr un cyfleoedd i wireddu eu potensial yn y sefydliad.

 • Canlyniad arfaethedig erbyn 2024
  • Erbyn 2022, byddwn wedi cydweddu y modd y byddwn yn adrodd ar ein data cyflogaeth i gyd-fynd â dull Llywodraeth Cymru o ran fformat a dyddiadau adrodd.
  • Erbyn 2024 bydd gennym dystiolaeth o sut yr ydym yn estyn allan i grwpiau lleiafrifol a’r rhai hynny sy’n byw mewn tlodi er mwyn dod i weithio gyda ni.
 • Mesuriad canlyniad
  • Data cyflogaeth
  • Data proffil ymgysylltu
 • Camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y canlyniad arfaethedig
  • Safoni prosesau casglu data i alluogi meincnodi i sicrhau cysondeb wrth ddadansoddi ac adrodd ar ddata.
  • Dileu rhwystrau a gwella polisïau, gweithdrefnau ac arferion recriwtio a dethol drwy lens cydraddoldeb.
  • Sicrhau bod gwerthoedd ac ymddygiad yn hyrwyddo amgylchedd teg, cyfartal a chynhwysol drwy'r sefydliad.
  • Datblygu mentrau ar y cyd i dargedu grwpiau heb gynrychiolaeth i gynyddu cyflogadwyedd e.e. profiad gwaith, cyfleoedd mentora, prentisiaeth, academi, interniaethau.

Dileu bylchau cyflog

 • Canlyniad hirdymor

  Datgelu gwybodaeth yn rhan o ddiwylliant y sefydliad, staff yn deall pam bod data yn cael ei gasglu, sicrhau mai dim ond data sydd ei angen sydd yn cael ei goladu (GDPR).

 • Canlyniad arfaethedig erbyn 2024

  Data cywir ar draws y sector cyhoeddus yn darparu dadansoddiad ar draws nodweddion gwarchodedig.

 • Mesuriad canlyniad
  • Data proffil cyflogaeth
  • Methodoleg a dadansoddi bylchau cyflog.
  • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol
  • Gwybodaeth ynghylch niferoedd staff ar wahanol batrymau gwaith ar wahanol lefelau.
 • Camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y canlyniad arfaethedig
  • Rhannu a safoni systemau ar gyfer coladu a dadansoddi data ar draws y cyrff, cefnogi staff i ddatgelu gwybodaeth.
  • Cytuno ar fethodoleg safonol ar gyfer diffinio a choladu bylchau cyflog, dehongli / cyfathrebu.
  • Methodoleg talgrynnu safonol.
  • Rhannu strategaethau ar gyfer cynllunio'r gweithlu.
  • Cydweithio i greu cyfleoedd datblygu'r gweithlu.
  • Hyfforddiant rheoli ac arwain ar y cyd (Grŵp AD).
  • Rhannu arferion patrymau gwaith a ffyrdd o weithio.

Ymgysylltu â’r gymuned.

 • Canlyniad hirdymor

  Byddwn yn ymgysylltu’n weithredol gyda chymunedau amrywiol ledled Cymru yng ngwaith ein sefydliadau. Bydd strategaethau, polisïau a phenderfyniadau yn cael eu cydgynhyrchu gydag unigolion amrywiol. Bydd profiadau a safbwyntiau pobl yn siapio ein sefydliadau.

 • Canlyniad arfaethedig erbyn 2024

  Erbyn 2024 byddwn yn gallu dangos a darparu tystiolaeth o gydgynhyrchu ein strategaethau, polisïau, newidiadau gwasanaeth a’n penderfyniadau.

 • Mesuriad canlyniad
  • Data proffil ymgysylltu.
  • Ymgysylltu a chyfranogi - data nodweddion gwarchodedig yn cael ei gynhyrchu / gyhoeddi, gan gynnwys tystiolaeth atodol fel arolygon, astudiaethau achos fel y bo'n briodol.
 • Camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y canlyniad arfaethedig
  • Cynnig digwyddiadau a chyfleoedd ymgysylltu ar y cyd.
  • Ymgysylltu'n uniongyrchol â chymunedau amrywiol i alluogi cynrychiolaeth mewn digwyddiadau ar y cyd.
  • Byddwn yn nodi cyfraniadau o'r ymgysylltu a'r cydgynhyrchu yn benodol yn ein strategaethau, ein polisïau a'n penderfyniadau. (fe ddywedoch wrthym – fe wnaethom ni).

Sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan o’r broses gaffael / comisiynu ac yn cael ei reoli drwy’r broses ddarparu drwyddi draw.

 • Canlyniad hirdymor

  Mae cydraddoldeb wedi'i ymgorffori yn yr egwyddorion caffael sy'n weithredol ac y mae tystiolaeth ohonynt.

 • Canlyniad arfaethedig erbyn 2024
  • Mae egwyddorion ar waith gyda pholisïau sefydliadol wedi'u diweddaru.
  • Bydd data caffael ar waith ac yn dangos tystiolaeth o amrywiaeth wrth gaffael.
 • Mesuriad canlyniad

  Cyhoeddi egwyddorion caffael cytunedig a data caffael.

 • Camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y canlyniad arfaethedig
  • Cytuno ar gyfres o egwyddorion caffael i sefydliadau ymrwymo iddynt.
  • Adolygu polisïau sefydliadol i adlewyrchu egwyddorion.
  • Cydweithio i hyfforddi a chefnogi staff i gyflawni'r egwyddorion.
  • Rhannu arferion

Sicrhau bod gwasanaethau yn adlewyrchu anghenion unigol.

 • Canlyniad hirdymor

  Pobl ac arferion da a rennir yn dylanwadu’n weithredol ar ddarparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion unigol.

 • Canlyniad arfaethedig erbyn 2024
  • Erbyn 2024, byddwn yn gallu tystio i systemau gweithredol a ffyrdd o weithio sy'n sicrhau bod anghenion unigol yn cael eu deall a'u parchu wrth ddefnyddio a derbyn gwasanaethau.
  • Erbyn 2024 bydd gennym systemau cydweithredol ar waith er mwyn cydgynhyrchu.
  • Fframwaith ar gyfer mabwysiadu a rhannu arferion da.
 • Mesuriad canlyniad
  • Byddwn yn monitro cwynion, pryderon ac adborth gan bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau i adnabod meysydd i'w gwella ac yn adrodd ar hyn .
  • Arolygon
  • Holiaduron
  • Taith y Dinesydd
  • Tystiolaeth cydgynhyrchu.
 • Camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y canlyniad arfaethedig
  • Rhannu enghreifftiau o newidiadau cadarnhaol i wasanaethau a’r hyn a ddysgwyd, gan ddangos urddas, parch a dealltwriaeth o anghenion cyfathrebu a mynediad.
  • Sicrhau bod mecanwaith ar y cyd ar gyfer cydgynhyrchu.
  • Sicrhau bod fframwaith ar waith i gofnodi enghreifftiau o rannu a mabwysiadu arferion da.
  • Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth cydweithredol ar ddeall defnyddwyr gwasanaethau.

Gweithredu’r pum ffordd o weithio - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Atal

Mae’r amcanion wedi’u llunio ar sail ein dealltwriaeth o wybodaeth ar anghydraddoldeb a welwyd drwy ‘A yw Cymru’n Decach?’ - Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol, sef adolygiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yn 2019, a gwybodaeth a gymerwyd gan ein sefydliadau ar y cyd. Roedd y broses ymgynghori yn cynnwys ymgysylltu â phobl o ystod o gymunedau a chefndiroedd gwahanol.

Hirdymor

Cydnabyddir yr amcanion lefel uchel fel amcanion hirdymor a fydd yn bodoli y tu hwnt i gylch pedair blynedd y CCS, bydd sefydliadau sy'n uno gyda'i gilydd y tu ôl i'r amcanion yn cael mwy o effaith ar genedlaethau'r dyfodol wrth fwynhau cymdeithas decach a Chymru mwy cyfartal.

Cydweithio

Bydd Cyrff Cyhoeddus yn uno y tu ôl i amcanion a rennir ac maent wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd i gyflawni'r amcanion. Mae’r cyrff partner wedi llofnodi ‘memorandwm cyd-ddealltwriaeth’ sy’n amlinellu eu hymrwymiad i weithio ar y cyd.

Integraddio

Mae'r amcanion lefel uchel wedi'u llywio trwy fewnwelediad, maent yn cyd-fynd â nodau cydraddoldeb hirdymor Llywodraeth Cymru ac yn cyfrannu at Gymru fwy cyfartal (DLlCD) a chymdeithas decach (Deddf Cydraddoldeb, 2010). Mae gweithredu’r pum ffordd o weithio wedi ategu’r broses o integreiddio ar draws y dyletswyddau. Bydd pob un o’r cyrff partner yn integreiddio’r cydamcanion yn eu strategaethau a’u gwaith cynllunio.

Cynnwys

Mae rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus wedi cymryd rhan yn natblygiad amcanion. Drwy wireddu’r amcanion mae’r bartneriaeth wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl a chymunedau wrth gynllunio gwasanaethau a fydd yn sicrhau canlyniadau cyfartal a gwasanaethau sy’n diwallu anghenion pobl.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gyfartal Hawdd ei Ddeall PDF [5.0 MB]
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 2018 -19 Cafodd y cynllun gweithredu hwn ei ddatblygu i gefnogi ac i fod yn rhan o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-19. PDF [210.0 KB]