Datganiad Ardal De-orllewin Cymru

Croeso i Ddatganiad Ardal De-orllewin Cymru. Mae De-orllewin Cymru yn cwmpasu awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ac mae'n cynrychioli 22% o boblogaeth a 23% o ehangdir y wlad

Mae De-orllewin Cymru yn gornel amrywiol o'r wlad, o’r ucheldiroedd garw i arfordir eang a phrydferth. 

Lleihau anghydraddoldebau iechyd

Nod y thema hon yw archwilio'r cyfleoedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn Ne-orllewin Cymru trwy ddefnyddio adnoddau naturiol a chynefinoedd

Sicrhau rheoli tir yn gynaliadwy

Sicrhau bod ein tir yn cael ei reoli'n gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gwrthdroi'r dirywiad i fioamrywiaeth a’i hadfer

Nod y thema hon yw archwilio sut y gallwn wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy adeiladu rhwydweithiau ecolegol gwydn.

Thema drawsbynciol: Lliniaru ac addasu i hinsawdd sy'n newid

Mae'r thema hon yn ystyried sut y gallwn addasu ac ymateb i hinsawdd sy'n newid.