Y newid yn yr hinsawdd – ymaddasu a lliniaru ar draws pob un o'r pedair thema

Llun gan Ian Medcalf

Mae'r Datganiadau Ardal hyn yn crynhoi trafodaethau’r ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym parhau i ymgysylltu ynghylch Datganiadau Ardal ac yn addasu ein cynlluniau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai’r dyfodol oherwydd y pandemig Coronafeirws. Defnyddiwch y blychau adborth ar bob tudalen Datganiad Ardal i ddarganfod mwy.


Mae’r rhan fwyaf o’r meysydd parcio a’r llwybrau yn ein coetiroedd a’n gwarchodfeydd natur yn agored.


Er mwyn cael y diweddaraf ynglŷn â beth sy’n agored, gweler ein tudalen ymweld â’n safleoedd yn ystod y pandemig Coronafeirws.

 

Y newid yn yr hinsawdd

Mae Datganiad Ardal Canolbarth Cymru yn cynnwys pedair prif thema, fel a ganlyn:

Yn hytrach na chreu pumed thema sy'n canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd yn unig, mae Cyfoeth Naturiol Cymru am sicrhau bod popeth a wnawn drwy y Datganiad Ardal yn ystyried yr argyfwng yn yr hinsawdd, gan ffurfio rhan o'n hymateb iddo.

Y newid yn yr hinsawdd yw un o'r materion sy'n diffinio ein cyfnod. O batrymau tywydd newidiol sy'n bygwth cynhyrchu bwyd i lefelau'r môr yn codi a'r bygythiad o lifogydd catastroffig, mae effaith y newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang ei chwmpas ac ar raddfa ddigynsail. Mae angen cymryd camau gweithredu effeithiol ar unwaith. Nid yn unig y bydd ceisio addasu yn y dyfodol yn fwy anodd a chostus, ond yn rhy hwyr o bosib hefyd.

Mae dylanwad dynol ar system yr hinsawdd yn amlwg. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n deillio o weithgarwch dynol (y cyfeirir atynt weithiau fel allyriadau anthropogenig) ar eu huchaf erioed. Mae digwyddiadau hinsoddol diweddar wedi cael effaith eang ar systemau dynol a naturiol.

Bydd addasu i newid yn gofyn am gamau gweithredu ar draws pob lefel o gymdeithas. Yma yng Nghanolbarth Cymru, mae angen i sefydliadau ac unigolion newid eu hymddygiadau er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a dod yn fwy gwydn i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Bydd her yr argyfwng yn yr hinsawdd mae pob un ohonom yn ei wynebu yn cwmpasu popeth rydym yn ei wneud i gyflawni rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae angen i ni weithio mewn modd sy'n hyrwyddo camau gweithredu sy'n lliniaru yn erbyn effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae'n rhaid i ni gefnogi ein hamgylchedd naturiol ac adeiladu cymunedau gwydn sy'n addasadwy ac yn barod ar gyfer y dyfodol.

Mae effeithiau'r newid yn yr hinsawdd ar waith yn barod yng Nghymru. Mae ardaloedd arfordirol yn wynebu bygythiad cynyddol gan lefelau'r môr yn codi. Yn y dyfodol agos, gall pawb ddisgwyl gweld mwy o law dwys yn ogystal â mwy o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol isel. Mae ein hafau yn debygol o fod yn boethach ac yn sychach. Mae rhagamcanion hefyd yn rhagweld mwy o ddiwrnodau cynnes eithriadol, gaeafau mwynach a mwy gwlyb, a llai o eira a rhew, yn ogystal â lefelau dŵr daear is. Mae'r effaith ar amgylchedd naturiol Cymru yn debygol o fod yn sylweddol ac yn anghildroadwy. Mae angen i ni weithredu nawr er mwyn diogelu'r hyn sydd gennym. 

Wrth edrych i'r dyfodol, mae angen i ni siarad mwy am y newid yn yr hinsawdd os ydym am gael dealltwriaeth well o'r materion lleol. Rydym am gael sgwrs y gall pobl ymwneud â hi. Mae angen i’r sgwrs fod yn fath o sgwrs newydd, sef un sy'n cynnwys pobl o gymaint o gefndiroedd â phosib ac sy'n rhoi safbwynt cymuned i'r ddadl ynghylch yr argyfwng yn yr hinsawdd.

Wrth ddatblygu Datganiad Ardal Canolbarth Cymru gyda'n rhanddeiliaid, rydym yn chwilio am gyfleoedd o dan themâu ein hardal i fabwysiadu mesurau priodol a fydd yn ystyried ac yn lleihau effeithiau'r argyfwng yn yr hinsawdd rydym i gyd yn ei wynebu.

Ni fydd hyn yn dasg hawdd o hyd, ond trwy gyflwyno'r newid yn yr hinsawdd yn y modd hwn, bydd yn helpu pob un ohonom i feddwl yn wahanol, i ystyried effaith ein camau gweithredu, ac i ymateb i dystiolaeth wrth gynllunio. Bydd hefyd yn ein helpu i ymwreiddio gwirionedd yr argyfwng yn yr hinsawdd ar draws ehangder y gwaith rydym yn ei wneud.

Fel gyda phob agwedd ar broses y Datganiad Ardal, bydd y dull gweithredu hwn yn cael ei adolygu'n barhaus wrth i ni ddechrau ein gwaith cydweithredol â rhanddeiliaid.

Rhowch adborth

A ddaethoch o hyd i'r hyn yr oeddech yn edrych amdano?Hoffech chi gael ateb?


Diweddarwyd ddiwethaf