Y newid yn yr hinsawdd – ymaddasu a lliniaru ar draws pob un o'r pedair thema

Mae newid yn yr hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein cyfnod. Rydym am sicrhau bod popeth rydym yn ei gyflawni drwy ein datganiad ardal yn ystyried argyfwng yr hinsawdd, gan fod yn rhan o'n hymateb iddo

Llun gan Ian Medcalf

Mae'r Datganiadau Ardal hyn yn crynhoi trafodaethau’r ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym parhau i ymgysylltu ynghylch Datganiadau Ardal ac yn addasu ein cynlluniau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai’r dyfodol oherwydd y pandemig Coronafeirws. Defnyddiwch y blychau adborth ar bob tudalen Datganiad Ardal i ddarganfod mwy.


Mae’r rhan fwyaf o’r meysydd parcio a’r llwybrau yn ein coetiroedd a’n gwarchodfeydd natur yn agored.


Er mwyn cael y diweddaraf ynglŷn â beth sy’n agored, gweler ein tudalen ymweld â’n safleoedd yn ystod y pandemig Coronafeirws.

""

 

Y newid yn yr hinsawdd

Mae Datganiad Ardal Canolbarth Cymru yn cynnwys pedair prif thema, fel a ganlyn:

Yn hytrach na chreu pumed thema sy'n canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd yn unig, mae Cyfoeth Naturiol Cymru am sicrhau bod popeth a wnawn drwy y Datganiad Ardal yn ystyried yr argyfwng yn yr hinsawdd, gan ffurfio rhan o'n hymateb iddo.

Y newid yn yr hinsawdd yw un o'r materion sy'n diffinio ein cyfnod. O batrymau tywydd newidiol sy'n bygwth cynhyrchu bwyd i lefelau'r môr yn codi a'r bygythiad o lifogydd catastroffig, mae effaith y newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang ei chwmpas ac ar raddfa ddigynsail. Mae angen cymryd camau gweithredu effeithiol ar unwaith. Nid yn unig y bydd ceisio addasu yn y dyfodol yn fwy anodd a chostus, ond yn rhy hwyr o bosib hefyd.

Mae dylanwad dynol ar system yr hinsawdd yn amlwg. Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n deillio o weithgarwch dynol (y cyfeirir atynt weithiau fel allyriadau anthropogenig) ar eu huchaf erioed. Mae digwyddiadau hinsoddol diweddar wedi cael effaith eang ar systemau dynol a naturiol.

Bydd addasu i newid yn gofyn am gamau gweithredu ar draws pob lefel o gymdeithas. Yma yng Nghanolbarth Cymru, mae angen i sefydliadau ac unigolion newid eu hymddygiadau er mwyn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a dod yn fwy gwydn i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Bydd her yr argyfwng yn yr hinsawdd mae pob un ohonom yn ei wynebu yn cwmpasu popeth rydym yn ei wneud i gyflawni rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae angen i ni weithio mewn modd sy'n hyrwyddo camau gweithredu sy'n lliniaru yn erbyn effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae'n rhaid i ni gefnogi ein hamgylchedd naturiol ac adeiladu cymunedau gwydn sy'n addasadwy ac yn barod ar gyfer y dyfodol.

Mae effeithiau'r newid yn yr hinsawdd ar waith yn barod yng Nghymru. Mae ardaloedd arfordirol yn wynebu bygythiad cynyddol gan lefelau'r môr yn codi. Yn y dyfodol agos, gall pawb ddisgwyl gweld mwy o law dwys yn ogystal â mwy o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol isel. Mae ein hafau yn debygol o fod yn boethach ac yn sychach. Mae rhagamcanion hefyd yn rhagweld mwy o ddiwrnodau cynnes eithriadol, gaeafau mwynach a mwy gwlyb, a llai o eira a rhew, yn ogystal â lefelau dŵr daear is. Mae'r effaith ar amgylchedd naturiol Cymru yn debygol o fod yn sylweddol ac yn anghildroadwy. Mae angen i ni weithredu nawr er mwyn diogelu'r hyn sydd gennym. 

Wrth edrych i'r dyfodol, mae angen i ni siarad mwy am y newid yn yr hinsawdd os ydym am gael dealltwriaeth well o'r materion lleol. Rydym am gael sgwrs y gall pobl ymwneud â hi. Mae angen i’r sgwrs fod yn fath o sgwrs newydd, sef un sy'n cynnwys pobl o gymaint o gefndiroedd â phosib ac sy'n rhoi safbwynt cymuned i'r ddadl ynghylch yr argyfwng yn yr hinsawdd.

Wrth ddatblygu Datganiad Ardal Canolbarth Cymru gyda'n rhanddeiliaid, rydym yn chwilio am gyfleoedd o dan themâu ein hardal i fabwysiadu mesurau priodol a fydd yn ystyried ac yn lleihau effeithiau'r argyfwng yn yr hinsawdd rydym i gyd yn ei wynebu.

Ni fydd hyn yn dasg hawdd o hyd, ond trwy gyflwyno'r newid yn yr hinsawdd yn y modd hwn, bydd yn helpu pob un ohonom i feddwl yn wahanol, i ystyried effaith ein camau gweithredu, ac i ymateb i dystiolaeth wrth gynllunio. Bydd hefyd yn ein helpu i ymwreiddio gwirionedd yr argyfwng yn yr hinsawdd ar draws ehangder y gwaith rydym yn ei wneud.

Fel gyda phob agwedd ar broses y Datganiad Ardal, bydd y dull gweithredu hwn yn cael ei adolygu'n barhaus wrth i ni ddechrau ein gwaith cydweithredol â rhanddeiliaid.

Rhowch adborth

A ddaethoch o hyd i'r hyn yr oeddech yn edrych amdano?Hoffech chi gael ateb?