Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Perygl llifogydd yn y tymor hir

Defnyddiwch y map hwn i wirio beth yw'r perygl o lifogydd o afonydd, y môr, dŵr wyneb a chronfeydd i chi. Gallwch hefyd chwilio i weld pa ardaloedd sy'n gymwys i gael rhybuddion llifogydd

Mae fersiwn Gymraeg o'r map yn cael ei ddatblygu a bydd ar gael cyn gynted ag y bo modd.

 Rydym wrthi’n datblygu’r gwasanaeth hwn – bydd eich hadborth yn ein helpu i’w datblygu.

Perygl o lifogydd o afonydd a'r môr

Mae afon yn gorlifo pan na fydd yn gallu delio â'r swm o ddŵr sy'n draenio iddi o'r tir o'i chwmpas. Mae'r môr yn gorlifo o ganlyniad i lanwau uchel ac amodau stormus.

Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y perygl o lifogydd o afonydd a'r môr yn yr ardal benodol hon.

Rhybuddion llifogydd 

Mewn nifer o ardaloedd, rydyn ni'n cyhoeddi rhybuddion llifogydd os bydd perygl fod afonydd neu'r môr yn mynd i orlifo. Dewiswch 'Detailed view' i weld os yw eich cartref neu'ch busnes mewn ardal sydd yn gallu derbyn gael rhybuddion llifogydd am ddim.

  • Rydyn ni'n cyhoeddi rhybuddion llifogydd pan fo posibilrwydd o lifogydd. Os ydych chi'n derbyn rhybudd llifogydd, dylech fod yn barod ar gyfer y llifogydd a gweithredu.
  • Rydynni'n cyhoeddi rhybuddion llifogydd ar gyfer ardaloedd penodol pan ddisgwylir llifogydd. Os ydych chi'n derbyn rhybudd llifogydd, dylech weithredu ar unwaith.

Gall llifogydd ddigwydd unrhyw bryd yn unrhyw le. Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd, sydd ar gael am ddim, a gwnewch yn siŵr eich bod yn barod ac yn gwybod beth i'w wneud pan fydd llifogydd yn taro.

Perygl o lifogydd o ddŵr wyneb

Ceir llifogydd o ddŵr wyneb pan na fydd dŵr glaw yn draenio ymaith trwy'r systemau draenio arferol neu pan na fydd yn treiddio i'r ddaear, ond yn hytrach yn gorwedd ar yr wyneb neu'n llifo drosto.

Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y perygl o lifogydd o ddŵr wyneb yn yr ardal benodol hon.

Llifogydd o gronfeydd dŵr

Mae llifogydd o gronfeydd dŵr yn annhebygol iawn o ddigwydd.

Dewiswch 'detailed view' er mwyn gweld manylion y llifogydd a allai ddeillio o gronfeydd dŵr. Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y sefyllfa waethaf bosibl ar gyfer yr ardal a allai ddioddef o lifogydd petai cronfa ddŵr fawr yn gollwng ac yn rhyddhau'r dŵr y mae'n ei gronni. Mae cronfa ddŵr fawr yn un sy'n dal 10,000 metr ciwbig o ddŵr, sy’n cyfateb i tua 4 pwll nofio o faint Olympaidd. 

Nid yw mapiau llifogydd y gronfa yn nodi unrhyw debygolrwydd o lifogydd yn digwydd.

Cynllun rheoli traethlin

Mae'r llinellau lliw yn cynrychioli'r dulliau rheoli - neu'r ‘polisïau’ - sy'n cael eu ffafrio ac sydd i'w gweld mewn manylder yn eich Cynllun Rheoli Traethlin lleol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.