Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Perygl llifogydd tymor hir

Mae Mapiau Llifogydd Cymru'n gasgliad o fapiau sy'n dangos y perygl llifogydd ar gyfer ardaloedd yng Nghymru

Rydym yn gwella ein mapiau risg llifogydd

 

Rhowch eich adborth am sut gallem eu gwneud yn well i chi.

Gwiriwch a ydych chi mewn perygl

Mae'r map Asesu Perygl Llifogydd Cymru yn ddangos pa mor agored ydych i lifogydd o'r canlynol:

  • afonydd
  • y môr
  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach
  • cronfeydd dŵr

Mae'r map hefyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am eich ardal, megis:

Nid oes dim statws swyddogol i’r map hwn at ddibenion cynllunio. Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio'r wybodaeth a geir yn y Map Cyngor Datblygu ar gyfer materion cynllunio datblygu.

Gallwch hefyd weld yr holl ardaloedd yr ydym yn darparu rhybuddion llifogydd am ddim ar eu cyfer.

Chwyddwch mewn i'r lleoliad mae gennych ddiddordeb ynddo er mwyn darganfod mwy.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Map Cyngor Datblygu

Mae’r map cyngor datblygu at ddibenion cynllunio defnydd tir a fydd yn cymryd lle y Map Llifogydd ar gyfer Gynllunio ar ddiwedd Haf 2021.

Mae’r Map Cyngor Datblygu ar gyfer cynlluniau defnydd tir. Dylid ei ddefnyddio gyda Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 i lywio unrhyw ddatblygiadau newydd o ran perygl llifogydd. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio fframwaith rhagofalon i gynghori ceisiadau cynllunio.

Mae’r map wedi ei seilio ar amlinelliadau llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru (Ardal C) ynghyd â data Arolwg Daearegol Prydain (Ardal B). Cyhoeddwyd data Ardal B yn 2004, a chael ei ddiweddaru yn 2017, mae data Ardal B yn cael ei ddiweddaru bob chwarter. Mae’r mapiau hyn wedi eu cyfyngu i raddfa 1:25,000 neu uwch ac wedi’u dylunio fel sbardun ar gyfer cyngor polisi o fewn TAN 15 yn hytrach nac ar gyfer ymchwil graddfa fechan. 

Mapiau perygl llifogydd cenedlaethol

Mae’r mapiau perygl llifogydd cenedlaethol yn dangos maint, dyfnder, cyflymder a pherygl llifogydd. Nid oes ganddo unrhyw statws swyddogol at ddibenion cynllunio.

Defnyddir y mapiau perygl llifogydd cenedlaethol fel sail i greu cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ledled Cymru ac maent yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb yr UE (2007/60/EC).

Dysgwch fwy am y mapiau perygl llifogydd cenedlaethol (saesneg yn unig)

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o 'Lle' sef Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data GIS Agored.

Ffyrdd eraill o ddysgu am berygl llifogydd tymor hir

  • Ffoniwch Floodline: 0345 988 1188
  • Sgwrsio drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Dysgwch fwy am gostau galwadau (saesneg yn unig)

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.