Newidiadau i eithriadau trwyddedu tynnu dŵr

O 1 Ionawr 2018 ymlaen, bydd angen trwydded ar y rhan fwyaf o dyniadau a oedd wedi'u heithrio cyn hyn (os ydynt dros y trothwy eithrio o 20m³/y diwrnod) er mwyn parhau i dynnu dŵr yn gyfreithiol

Echdynnu dŵr yw'r broses o fynd â dŵr yn uniongyrchol o ddŵr wyneb, e.e. afonydd, neu o ddŵr daear, e.e. tyllau turio.

Os ydych yn cymryd mwy nag 20 metr ciwbig (4,400) galwyn y dydd, yna mae angen trwydded arnoch oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyn 2018, roedd llawer o weithgarwch echdynnu dŵr wedi'i eithrio o’r angen am drwydded. Mae newidiadau rheoliadol bellach yn ei gwneud yn ofynnol i dynwyr dŵr, oedd wedi'u heithrio o'r blaen, wneud cais.

Ceisiadau am waith dŵr a oedd gynt wedi'i eithrio o'r angen am drwydded

Ers 1 Ionawr 2018, mae angen trwydded ar ran fwyaf y gwaith y tynnu dŵr a eithriwyd yn flaenorol (os dros 20m³ / y dydd) er mwyn parhau i dynnu dŵr yn gyfreithlon.

Rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Rhagfyr 2019, gwnaethom gynnig proses ymgeisio drosiannol symlach ar gyfer y rhai nad oedd angen trwydded arnynt o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau trosiannol am drwydded  adnoddau dŵr ar gyfer gweithgareddau a eithriwyd yn flaenorol oedd 31 Rhagfyr 2019.

Nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau trosiannol am adnoddau dŵr ar gyfer gweithgareddau a eithriwyd yn flaenorol.

Os na wnaethoch gyflwyno cais trosiannol erbyn 31Rhagfyr 2019, gan barhau i dynnu dŵr ar ôl y dyddiad hwn, byddwch yn cyflawni trosedd ac efallai y byddwn yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn, gan gynnwys erlyn.

Os ydych yn dymuno parhau i dynnu dŵr, bydd angen i chi wneud cais am drwydded o dan ein proses ymgeisio safonol.

Gweler ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth  am drwyddedau ar gyfer tynnu dŵr a’i gronni.

Pa weithgareddau sy'n dod dan y rheoliadau newydd?

Roedd y gweithgareddau canlynol wedi'u heithrio o'r gofynion trwyddedu o'r blaen ond bellach mae angen trwydded arnynt:

 • Trosglwyddiadau dŵr o un dŵr mewndirol i un arall yn achos, neu o ganlyniad i, weithrediadau a wneir gan awdurdod mordwyo, harbwr neu gadwraeth
 • Echdynnu dŵr i mewn i ardaloedd draenio mewnol ond heb gynnwys gweithgareddau draenio tir
 • Gwagio mwyngloddiau, chwareli a gwaith peirianyddol. Darllen mwy am drwyddedu gweithgareddau gwagio er mwyn cael eglurhad o bryd mae angen trwydded
 • Ystofi (echdynnu dŵr sy'n cynnwys silt i'w roi ar dir amaethyddol fel gwrtaith)
 • Pob math o ddyfrhau (ac eithrio ar gyfer dyfrhau gyda chwistrell sydd eisoes yn drwyddedadwy) a defnyddio systemau draenio tir yn y drefn wrthol (gan gynnwys trosglwyddiadau i systemau gwlypdir a reolir) er mwyn cynnal lefelau dŵr cae
 • Y rhan fwyaf o echdyniadau drwy eithriadau’r Goron a heddluoedd sy’n ymweld
 • Echdynnu dŵr o fewn ardaloedd dŵr daear a dŵr wyneb sydd wedi'u heithrio'n ddaearyddol yn flaenorol

Pa weithgareddau sy'n dal i gael eu heithrio o ofynion trwyddedu

Bydd rhai echdyniadau yr ystyrir eu bod yn risg isel yn parhau i fod yn eithriedig:

 • Trosglwyddiadau i lawr yr afon o'r terfyn llanw arferol gan awdurdodau mordwyo, harbwr a chadwraeth, ac eithrio yn yr awr cyn neu ar ôl llanw isel
 • Echdynnu dŵr mewn cysylltiad â gweithrediadau carthu a awdurdodwyd gan awdurdod mewn perthynas â'r dyfroedd hynny i fyny'r afon o'r terfyn llanw arferol ac unrhyw echdyniad i lawr yr afon o'r terfyn llanw arferol
 • Echdynnu dŵr oddi mewn i systemau gwlypdir rheoledig (yn amodol ar fod y prif echdyniad i'r system wedi cael ei drwyddedu) a gwaith cronni ar gyfer rheoli, gweithredu neu gynnal dŵr yn unig oddi mewn i systemau gwlypdir rheoledig
 • Cronni gwaith a adeiladwyd gan neu ar ran Byrddau Draenio Mewnol er mwyn arfer eu swyddogaethau yn eu hardal benodedig
  Gwacáu strata tanddaearol ac echdynnu dŵr wyneb i atal ymyrraeth â gwaith adeiladu neu beirianneg lle mae'r echdynnu yn para llai na chwe mis yn olynol (yn amodol ar gyfyngiadau)
 • Dociau sych gaiff eu gweithredu gan drydydd parti sy'n trosglwyddo dŵr i ac o system ddŵr awdurdod mordwyo
 • Gwaith cronni pan fo angen mewn argyfwng
 • Echdynnu neu gronni brys lle bydd hyn yn cael ei wneud gan awdurdodau porthladd, harbwr neu gadwraeth

Darllen mwy am bryd y mae angen trwydded echdynnu dŵr arnoch chi