Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pa fathau o dystiolaeth y gellir eu defnyddio i gefnogi cais am drwydded adnoddau dŵr trosiannol

Cyn 2018, roedd llawer o weithgarwch echdynnu dŵr wedi'i eithrio o’r angen am drwydded. Mae newidiadau rheoliadol bellach yn ei gwneud yn ofynnol i echdynwyr dŵr, oedd wedi'u heithrio o'r blaen, wneud cais.

Mae proses ymgeisio wedi'i symleiddio ar wahân ar gael i'r rhai a echdynnodd ddŵr yn ystod y cyfnod cymhwyso rhwng 1 Ionawr 2011 a 31 Rhagfyr 2017, ac sy’n bwriadu parhau i wneud hynny.

I fod yn gymwys i wneud cais am drwydded adnoddau dŵr trosiannol rhaid i chi allu dangos y canlynol:

 • Faint o ddŵr sydd wedi'i echdynnu h.y. sut mae cyfeintiau wedi eu mesur neu eu hasesu
 • Pan fydd echdynnu dŵr wedi digwydd h.y. yn ystod y cyfnod cymhwyso 7 mlynedd (01 Ionawr 2011 i 31 Rhagfyr 2017)

Mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn debygol o amrywio yn ddibynnol ar y defnydd o ddŵr a pha mor hir rydych chi wedi bod yn echdynnu dŵr. Ni ddisgwylir i ymgeiswyr gyflwyno pob math o dystiolaeth sy’n cael ei rhestru, ond yn y rhan fwyaf o achosion, efallai y bydd gofyn am nifer o ddarnau o dystiolaeth er mwyn darparu tystiolaeth ddigonol o’r cyfeintiau gwirioneddol a echdynnwyd yn ystod y cyfnod cymhwyso.

Tystiolaeth i ddangos faint o ddŵr a echdynnwyd

 • Manylion storfa neu gronfa ddŵr sy’n casglu neu lestr/llong
 • Darlleniadau mesurydd neu ddata monitro llif
 • Manylion pwmp - capasiti ynghyd â dyddiadau ac amseroedd (oriau) gweithredu
 • Lluniadau peirianyddol a dimensiynau'r strwythur derbyn (e.e. cored / llifddor)
 • Manylion am bibell / agorfa llifddor (e.e. diamedr, hyd, defnydd)
 • Cyfrifiadau hydrolig a rhagdybiaethau (e.e. lefel y dŵr yn y gored, y gored yn gyd-effeithlon, p'un ai a yw'r bibell yn llawn / yn rhannol lawn neu'n cael ei chau ar adegau penodol) a ddefnyddir i ddangos cyfeintiau echdynnu
 • Asesiad Effaith Hydroddaearegol (HIA), gan gynnwys cyfaint gwagio wrth gloddio a sut y cawsant eu cyfrifo
 • Gwybodaeth am ddefnydd dŵr - faint o ddŵr sy'n gysylltiedig â phroses/cynnyrch e.e. faint o ddŵr sy'n cael ei ddefnyddio fesul cylch golchi mewn busnes golchdy neu ofynion dŵr cnwd/da byw
 • Cytundebau/cyfrifon busnes yn dangos cyflenwi/prynu nwyddau sy'n gysylltiedig ag echdyniad
 • Cofnodion amaethyddol
 • Copi o'r cynllun dyfrhau - gan gynnwys defnyddio dyfrhau drwy ddiferion

Tystiolaeth i ddangos bod echdynnu dŵr wedi digwydd yn ystod y cyfnod cymhwyso

 • Ffotograffau o’r strwythur derbyn neu offer yn y fan a'r lle
 • Darlleniadau mesurydd neu ddata monitro llif
 • Manylion pwmp / mesurydd / offer monitro llif (e.e. y math o bwmp / mesurydd / dyfais monitro llif, dyddiad gosod), ynghyd â manylion graddnodi neu ardystio
 • Derbyniadau yn dangos prynu offer echdynnu dŵr (e.e. mesurydd neu bympiau) neu gontractau cynnal a chadw ar gyfer offer o'r fath
 • Manylion pwmp - capasiti ynghyd â dyddiadau ac amseroedd (oriau) gweithredu
 • Cytundebau/cyfrifon busnes yn dangos cyflenwi/prynu nwyddau sy'n gysylltiedig ag echdyniad
 • Cofnodion amaethyddol

Os ydych yn ansicr ynglŷn â’r gofynion tystiolaeth i gefnogi'ch cais neu os oes angen cyngor pellach arnoch ynghylch eich cais am drwydded adnoddau dŵr trosiannol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda yn ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a nodwch ar y neges ‘at sylw'r tîm sy'n caniatáu adnoddau dŵr’.

Darllen mwy am wneud cais am drwydded drosiannol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.