Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestru'ch eithriadau gwastraff

Sut i gofrestru neu ailgofrestru'ch eithriad gwastraff, gan gynnwys eithriadau swmp ac eithriadau gwastraff ar gyfer gweithgareddau gwastraff fferm

Sylwer fod y dolenni i GOV.UK ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â meini prawf Eithriadau gwastraff yn unig, ac ni ddylid eu defnyddio i gofrestru eich eithriad(au). Rhaid i chi ddefnyddio dolen isod CNC i gofrestru eich eithriad neu bydd yn annilys.

Os ydych chi wedi darllen yr arweiniad i wirio bod eich gweithrediad gwastraff yn bodloni'r holl gyfyngiadau ac amodau eithriad, yna:

 • gwiriwch fod gennych yr holl wybodaeth gywir yn barod cyn i chi ddechrau'ch cofrestriad
 • dechreuwch gofrestru neu ailgofrestru eich eithriadau gwastraff ar-lein
 • gadewch adborth i ni er mwyn i ni all gwella'r gwasanaeth

Beth yw eithriad gwastraff?

Hwyrach y bydd angen trwydded amgylcheddol arnoch chi os yw'ch busnes yn defnyddio, yn trin, yn adfer, yn storio neu'n gwaredu gwastraff.

Mae rhai gweithgareddau gwastraff wedi'u heithrio rhag yr angen am Drwydded a gellir eu gweithredu o dan eithriad yn lle hynny.

Ar hyn o bryd mae tua 60 o eithriadau gwahanol ar gael ac mae pob un yn caniatáu rhai gweithgareddau sy'n ymwneud â gwastraff i gael eu cynnal. Mae gan bob un gyfyngiadau ac amodau ynghlwm wrthynt y mae'n rhaid i chi gadw atynt neu bydd yr eithriad yn cael ei ystyried yn annilys.

Os ydych chi eisiau gweithredu o dan eithriad gwastraff rhaid i chi gofrestru'r eithriad hwnnw gyda ni. Os nad ydych chi'n cofrestru neu'ch bod chi'n gweithredu y tu hwnt i'r cyfyngiadau a amlinellir yn yr eithriadau, fe allech chi fod wrth risg o gamau gorfodi.

Mae pob cofrestriad yn para 3 blynedd. Yna bydd y cofrestriad yn dod i ben oni bai eich bod chi'n ailgofrestru'r Eithriadau yr ydych chi eisiau parhau i'w defnyddio.

Cyn i chi gofrestru neu ailgofrestru

Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gofrestru/ailgofrestru ar-lein

Er mwyn llanw'ch cofrestriad ar-lein byddwch chi angen:

 • rhif a disgrifiad ar gyfer pob eithriad gwastraff yr ydych chi eisiau ei gofrestru (e.e. U1 - defnydd gwastraff wrth adeiladu) - mae'r rhain i'w cael yn yr arweiniad eithriad
 • enw a chyfeiriad yr unigolyn, busnes neu sefydliad a fydd yn ymgymryd â'r gweithrediadau gwastraff
 • rhif cofrestru a manylion cyfeiriad cofrestredig os ydych chi'n cofrestru eithriadau gwastraff ar gyfer cwmni cyfyngedig neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig
 • enw a chyfeiriad yr unigolyn a fydd yn derbyn y cadarnhad cofrestru
 • cyfeiriad a chod post ar gyfer yr holl leoliadau ble mae'r gweithgaredd eithriedig yn cael ei gynnal, neu gyfeirnod Grid Cenedlaethol 12 digid os na cheir cod post

Faint y mae eithriad gwastraff yn costio?

Gellir cofrestru holl eithriadau gwastraff am ddim heblaw eithriad T11 WEEE sy'n costio £840.

Sut i gofrestru

Cofrestrwch eich eithriadau gwastraff yma.

Gallwch hefyd ymgeisio trwy lanw'r ffurflen electronig a'i hanfon trwy e-bost at enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhaid inni gofrestru eich cais ar system newydd. Yn anffodus, golyga hyn na fydd eich manylion yn ymddangos pan fyddwch yn ailgofrestru am y tro cyntaf. Fodd bynnag, mae’r system newydd yn gyflymach ac yn haws ei defnyddio na’r hen un, a bydd ailgofrestru yn y dyfodol yn haws.

Ar ôl cofrestru bydd eich manylion eithrio yn ymddangos ar ein cofrestr gyhoeddus eithriadau gwastraff.

Diwygio manylion eithriadau cyfredol

Ar ôl i chi gofrestru, ni fyddwch yn gallu diwygio'ch manylion cofrestru ar-lein.

Bydd angen i chi gysylltu â ni os oes angen i chi ddiwygio cofrestriad cyfredol yn ystod y cyfnod cofrestru o dair blynedd.

 • Beth y gallwch chi ofyn i ni ei ddiwygio: Newidiadau i gyswllt cwsmer/gohebiaeth h.y. cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost
 • Beth na allwch chi ofyn i ni ddiwygio: Newidiadau i fanylion safle (cyfeiriad ble y mae gweithrediadau gwastraff yn digwydd)

Sut i ychwanegu eithriadau newydd i safle sydd eisoes wedi cofrestru

Os ydych chi eisiau ychwanegu eithriadau newydd i'ch safle rhaid i chi gysylltu â ni er mwyn i ni ddadgofrestru’ch cofrestriad cyfredol.

Yna, byddwch chi'n gallu ailgofrestru'ch safle ar gyfer yr eithriadau cywir yr ydych chi eu heisiau.

Yna byddwch chi'n derbyn cyfeirnod eithriad gwastraff newydd.

Dyfynnwch y cyfeirnod eithriad pan fyddwch chi'n ysgrifennu atom ni.

Canolfan Gofal i Gwsmeriaid

Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Ffordd Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd, CF24 0TP

Ebost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Rhwydweithiau llinol

Gan amlaf, mae gweithrediad gwastraff eithriedig yn digwydd mewn man y gellir ei ddiffinio gan un god post neu gyfeirnod grid. Os yw'n digwydd ar ddarn o ffordd, afon, camlas neu reilffordd (rhwydwaith llinol) hwyrach na fyddwch chi'n gallu nodi union fan y gweithgaredd ond efallai y byddwch chi dal yn gallu cofrestru - mae hyn yn berthnasol i Eithriadau U1, U12, D1 a D2.

Er mwyn cofrestru rhwydwaith llinol rhaid i chi atodi copi o fap neu daenlen yn rhoi manylion y rhwydwaith y mae'r cofrestriad yn cyfeirio ato

Unwaith yr ydych chi wedi llanw ffurflen electronig Cofrestru gweithrediadau gwastraff eithriedig anfonwch hi trwy e-bost at enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ei phostio atom ni, ynghyd â'ch map neu daenlen.

Cofrestru eithriadau gwastraff swmp yn safleoedd lluosog

Os oes gennych chi fwy na 30 safle yn ymgymryd â'r un gweithrediadau gwastraff eithriedig gallwch lanw'r daenlen cofrestriad swmp a'i hanfon trwy e-bost atom ar enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Bydd hyn yn caniatáu i ni gludo data o unrhyw ddata cyfredol arall sydd gennych chi. Wrth i'ch safleoedd newid gallwch gyflwyno taenlen wedi'i diweddaru i ddisodli'r hen un.

 • Byddwch chi angen llanw'ch ffurflen electronig ar gyfer Cofrestru gweithrediadau gwastraff eithriedig gyda'ch holl fanylion cyswllt a llanw'r Datganiad
 • Llanw Rhan A i gyd
 • Yn Rhan B1 nodi'ch bod chi wedi cyflwyno taenlen. Nid oes angen i chi lanw unrhyw beth arall yn Rhan B
 • Rhaid i chi ddarllen Rhannau C, D ac E
 • Llanw Rhan F
 • Yn awr llanwch y ffurflen gofrestru Swmp Electronig. Unwaith yr ydych chi wedi llanw'r ffurflenni, anfonwch y ddwy atom ni yn: enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen cofrestru swmp Mae'r ddogfen hon yn Saesneg yn unig EXCEL [85.0 KB]
Cofrestru gweithrediadau gwastraff esempt Ffurflen WEX001 WORD [57.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.