Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwneud cais am drwydded safonol ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Sut i wneud cais am drwydded safonol ar gyfer eich gweithgarwch gwastraff

Trwyddedau Rheolau Safonol

Cyn ichi wneud cais am drwydded rheolau safonol, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau safonol, eu bod yn disgrifio’n union yr hyn rydych eisiau ei wneud ac y bydd modd ichi fodloni gofynion y rheolau.

Ar gyfer pob cyfleuster mae yna gyfres o reolau, canllawiau ar sut i gydymffurfio â’r rheolau ac asesiad risg. Efallai y byddwn yn gosod terfynau ar agosrwydd eich gweithgaredd at safleoedd gwarchod natur neu’n pennu a yw allyriadau yn y tarddle’n cael eu caniatáu, ai peidio.

Bydd gwneud cais am drwydded safonol yn arbed amser ac arian. Fodd bynnag, cyn ichi benderfynu gwneud cais, rhaid ichi fod yn ymwybodol o rai nodweddion pwysig:

• Ni allwch amrywio’r rheolau ac nid oes gennych hawl i apelio yn eu herbyn;
• Os ydych eisiau newid eich gweithrediadau, fel na fydd trwydded safonol yn addas i’ch gweithred mwyach, fe fydd yn rhaid ichi wneud cais i newid eich trwydded er mwyn cael trwydded bwrpasol;
• Os bydd eich amgylchedd lleol yn newid ar ôl i’ch trwydded gael ei rhoi (er enghraifft oherwydd newid yn niffiniad parth gwarchod tarddiad dŵr daear), efallai y bydd yn rhaid ichi uwchraddio’r gweithrediad i safon sy’n ddigonol ar gyfer yr amgylchedd, neu wneud cais i gael trwydded bwrpasol;
• Ar gyfer gollyngiadau trwydded safonol i ddyfroedd wyneb, bydd y tâl parhau yn cychwyn o’r dyddiad y caiff y drwydded ei rhoi. Argymhellwn nad ydych yn gwneud cais am drwydded safonol amser maith cyn yr adeg y mae ei hangen, oni bai eich bod derbyn y taliadau hyn. Ar hyn o bryd ni cheir trwyddedau rheolau safonol ar gyfer elifion carthion i’r ddaear/dŵr daear.
• Dylech gadarnhau pa un a fyddwn yn cyflwyno unrhyw newidiadau i’r rheolau cyn ichi wneud cais, er mwyn gwneud yn siŵr y byddwch yn parhau i allu eu bodloni pan gaiff y newidiadau eu cyhoeddi. Os na allwch eu bodloni, dylech ystyried gwneud cais am drwydded bwrpasol.

Os yw’r rheolau safonol ar waelod y dudalen hon yn ymdrin â’r gweithgaredd rydych yn awyddus i fynd i’r afael ag ef, dewiswch y ddolen a darllenwch drwy’r rheolau safonol llawn yn drylwyr a’r asesiad risg generig cysylltiedig.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau safonol sy’n disgrifio’n union yr hyn rydych eisiau ei wneud, a gwnewch yn siŵr y bydd modd ichi fodloni gofynion y rheolau hyn. Os na allwch gydymffurfio ag unrhyw un o’r rheolau safonol, rhaid ichi wneud cais am drwydded bwrpasol.

Darllenwch ein tudalen Sut i wneud cais am drwydded amgylcheddol cyn cyflwyno cais, er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses ymgeisio.

Newidiadau i drwyddedau rheolau safonol o Hydref 2018 ymlaen

Mae setiau rheolau SR2009 Rhif 4, SR2012 Rhif 10 a SR2012 Rhif12, wedi'u tynnu allan ar gyfer ymgeiswyr newydd. Os oes gennych chi un o'r setiau rheolau hyn ar hyn o bryd, cysylltwch â swyddog cydymffurfio eich safle.

Sut i wneud cais

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais ar gyfer trwydded bwrpasol newydd a'r nodiadau canllaw i'ch helpu i gwblhau'r ffurflenni cais. Rhaid i chi lenwi rhan A, F a B.

Nodwch: Ar ôl i chi ddewis y rhannau cywir o'r ffurflen, dim ond yr adrannau sy'n berthnasol i'ch cais y bydd angen i chi eu llenwi. Fodd bynnag, bydd angen i chi fynd i bob adran a thicio'r bocsys priodol fel y gallwch chi symud ymlaen i'r adran nesaf.

Bydd angen Fersiwn 7 neu fersiwn ddiweddarach o Adobe arnoch i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'ch ffurflen gais, gallai'r wybodaeth yn y ddolen Help gyda'ch cais eich helpu. Os hoffech gyngor cyn ymgeisio, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Help gyda'ch cais

e-bost ymholiadau cyffredinolymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ymholiadau cyffredinol 0300 065 3000

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Amserlenni

Byddwn yn penderfynu ar eich cais cyn gynted ag sy’n ymarferol bosib. Os yw’ch cais am drwydded yn fwy cymhleth oherwydd deddfwriaeth arall neu gyfyngiadau cynllunio, neu os oes gennym ni bryderon penodol am y cynnig, efallai y bydd angen i ni gytuno ar amserlen wahanol gyda chi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.