Cwympo coed Llarwydd yn y Gaeaf

Ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau i deneuo neu glirio coed Llarwydd drwy fisoedd y gaeaf gan na fyddwn yn gallu asesu’r coed am arwyddion o glefyd Phytophthora Ramorum

Opsiynau Cwympo Coed

Gall rheolwyr tir sydd am wneud cais i gwympo coed drwy fisoedd y gaeaf ddewis o’r opsiynau canlynol:

  1. Cytuno ar estyniad hyd at 30 Mehefin, sy’n caniatáu i CNC archwilio yn dilyn blaguro’r nodwyddau
  2. Os yw eich ardal cwympo coed yn cynnwys rhywogaethau cymysg, rhowch y llarwydd ar gais ar wahân. Anfonwch y ddau gais atom, byddwn yn prosesu’r ddau gais ond ni fyddwch yn derbyn y drwydded llarwydd hyd nes bydd y nodwyddau wedi blaguro ac rydym wedi cynnal archwiliad
  3. Cyflwynwch eich cais tua dechrau mis Ebrill
  4. Gofynnwch am Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (Symudiad) (SPHN[m]) ar gyfer y safle. Ni fydd CNC yn ceisio’n rhagweithiol yr opsiwn hwn gyda rheolwyr tir
  5. Gofyn i’r drwydded gael ei hasesu’n syth (neu beidio â chytuno i’r estyniad) - Mewn achosion o’r fath bydd yn rhaid i CNC wrthod y cais dan y Ddeddf Coedwigaeth

Ar gyfer Opsiwn 1, 4 a 5

Cwblhewch y Ffurflen Cwympo Coed yn y Gaeaf os gwelwch yn dda, drwy ddewis yr opsiwn rydych am ei gymryd a phostiwch/e-bostiwch y ffurflen wedi’i chwblhau gyda’ch cais cwympo coed.

Nodiadau ar gyfer Opsiwn 4

Mae’n rhaid i’r rheolwr tir wneud cais penodol bod CNC yn rhoi Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol (Symudiad). Ni fydd CNC yn tybio bod angen y rhain. Os gofynnir am hyn, bydd CNC yn tybio bod y deunydd wedi’u heintio â Pr.

Gweler enghraifft o gais isod:

“Hoffwn i chi ystyried fy nghais am drwydded cwympo coed yn syth ac felly rwy’n gofyn i’m tir gael Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol (Symudiad). Rwy’n deall bod hyn yn cyfyngu ar symudiad coed yn gyfreithlon. Gall peidio â gwneud hyn olygu erlyniad dan Orchymyn Iechyd Planhigion (2005).”

Bydd tîm Rheoleiddio Coedwigoedd CNC yn ystyried y cais yn unol ag arfer gorau a pholisïau cyfredol.

Bydd Tîm Caniatáu Coedwigaeth yn darparu trwydded cwympo coed 2 flynedd ynghyd â SPHN[m] 2 flynedd. Caiff yr SPHN[m] ei ymestyn os bydd deunydd yn dal ar y safle ar ôl y dyddiad dod i ben.

Nodyn pwysig: Ni fydd CNC yn diddymu’r SPHN[m], oni bai fod y safle wedi’i heintio â Pr ac mae o fewn y DLZ.

Cyswllt

Am wybodaeth ar Drwyddedau Cwympo Coed cysylltwch â’ch Swyddog Rheoleiddio Coetir drwy ein Canolfan Gofal Cwsmer (0300 065 3000) neu e-bostiwch: fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Ar faterion Iechyd Coed, hy mwy o wybodaeth am Phytophthora r., cysylltwch â’r Tîm Iechyd Coed drwy’r e-bost: treehealth@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig