Eithriadau i drwyddedau cwympo a rheolaethau cyfreithiol eraill

Cyn i chi wneud cais am drwydded gwympo, edrychwch i weld a oes unrhyw eithriadau neu reolaethau cyfreithiol eraill mewn grym

Eithriadau Trwyddedau Cwympo

Cyn gwneud eich cais, darllenwch y rhestr hon i weld a oes angen trwydded gwympo arnoch chi. Os ydy'r gwaith cwympo rydych yn bwriadu ei wneud yn dod o fewn un o'r categorïau hyn, cewch chi ddechrau cwympo'n syth.

Lleoliad

Does dim angen trwydded arnoch chi i gwympo coed mewn:

 • Gardd
 • Perllan
 • Mynwent eglwys

Math o waith

Does dim angen trwydded arnoch chi i wneud y mathau hyn o waith:

 • Torri canghennau
 • Brigdorri
 • Tocio
 • Prysgoedio

Cyfaint a thryfesur

Does dim angen trwydded gwympo:

 • i gwympo llai na phum metr ciwbig mewn un chwarter calendr (nodwch: chewch chi ddim gwerthu mwy na dau fetr ciwbig mewn un chwarter calendr)
 • ar gyfer coed sydd â'r tryfesurau hyn 1.3 metr o'r ddaear:
  • 8 cm neu lai
  • 10 cm neu lai, ar gyfer teneuo
  • 15 cm neu lai, ar gyfer torri prysglwyni

Caniatadau eraill

Does dim angen trwydded os oes gennych chi ganiatâd dilys, wedi ei roi yn unol â chaniatâd cynllunio (yn ôl Deddf Cynllunio Gwlad a Thref).

Gofynion cyfreithiol a statudol

Does dim angen trwydded os oes angen i chi gwympo coed:

 • sy’n beryglus, neu er mwyn osgoi niwsans, mae’r eithriad hwn yn berthnasol yn unig os oes perygl real yn hytrach na pherygl neu niwsans canfyddedig fel y cydnabyddir gan y gyfraith. Gall y bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth fod y coed yn beryglus er enghraifft drwy adroddiad tyfwr coed achrededig neu dystiolaeth ffotograffig. Nid yw coeden heintiedig yn beryglus o reidrwydd. Argymhellir yn gryf eich bod yn cysylltu â ni os ydych yn ystyried cwympo coeden/coed yr ystyriwch sy’n beryglus. Gallech gael eich erlyn am gwympo anghyfreithlon os dangosir nad oedd y goeden/coed yn berygl real neu uniongyrchol neu nad oeddynt yn niwsans
 • er mwyn cydymffurfio â Deddf Seneddol
 • i'ch galluogi i wneud gwaith fel Ymgymerwr Statudol

Rheolaethau cyfreithiol eraill

Mae rheolaethau yn ymwneud â choed a chwympo coed gan gyrff eraill hefyd.

Cyn gwneud cais am drwydded gwympo, rhaid i chi edrych i weld a oes unrhyw rai o'r rheoliadau isod yn berthnasol i'r ardal rydych chi'n bwriadu cwympo.

Gorchmynion Cadw Coed (TPOau)

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (cyngor lleol neu Barc Cenedlaethol, fel arfer) er mwyn diogelu coed a choetiroedd penodol rhag cael eu difrodi a'u dinistrio'n fwriadol. Chewch chi ddim gwneud unrhyw waith i gwympo, brigdorri, tocio, neu ddadwreiddio coed heb ganiatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Cwymp coed sydd â TPO arnyn nhw

Os byddwch chi'n gwneud cais i gwympo coed sydd â TPO arnyn nhw, neu sydd mewn Ardal Gadwraeth, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn penderfynu p'un ai caniatáu neu wrthod y drwydded. Byddwn yn cysylltu â'r awdurdod lleol ynglŷn â'r cais. Mae rhagor o wybodaeth am TPOau yn y daflen 'Protected Trees — A Guide to Tree Preservation Order Procedures', gan Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) Llywodraeth San Steffan.

Ardaloedd Cadwraeth

Rhaid i chi roi chwe wythnos o rybudd ysgrifenedig i'r Awdurdod Lleol, a darparu map manwl o'r ardal dan sylw cyn i chi ddechrau cwympo, brigdorri, tocio neu ddadwreiddio coed mewn ardal gadwraeth. Rhaid i chi gwblhau'r gwaith o fewn dwy flynedd neu bydd angen i chi wneud cais newydd am ganiatâd.

Rheoliadau perthi

Efallai bydd rhaid i chi gael caniatâd o dan y Rheoliadau Perthi (1997) os oes angen cwympo coed mewn perth neu wrych er mwyn tynnu'r berth neu'r gwrych.

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a Henebion Cofrestredig (SAMau)

Rhaid i chi gysylltu â'r cyrff isod cyn gwneud unrhyw waith ar y safleoedd hyn:

 • Ar gyfer Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru
 • Ar gyfer Henebion Cofrestredig, cysylltwch â CADW, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru

Symud pren

Mae yna reoliadau i atal lledu plâu a chlefydau ymhlith coed. Mae deddfwriaeth iechyd planhigion yn golygu a gall fod angen i chi gynnwys pasbort planhigion i lwythi o goed cyn y cewch eu symud. Dim ond masnachwyr coedwigaeth cofrestredig gaiff gyhoeddi pasbortau planhigion. Gall pasbortau gael eu cynnwys yn y ddanfoneb neu gellir eu cyhoeddi fel dogfennau ar wahân.

Lle does dim perygl o ledu plâu coed, caiff symudiad pren eu heithrio o'r gofynion hyn. Os bydd unrhyw amheuaeth, mae'n rhaid i chi wirio gyda Gwasanaeth Iechyd planhigion y Comisiwn Coedwigaeth (FCPHS) cyn symud unrhyw goed. Y rhif ffôn yw 0131 314 6414.

Deddfwriaeth goedwigaeth yn ymwneud â chwympo a symud pren

Dilynwch y ddolen isod i gael rhestr o'r ddeddfwriaeth bresennol sy'n ymwneud â chwympo a symud pren.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig