Meddu ar a gwerthu rhywogaethau a warchodir

Mae meddu ar a gwerthu Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop a rhywogaethau a warchodir gan y DU yn anghyfreithlon. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) roi trwyddedau at ddibenion priodol. Mae trwyddedau cyffredinol ar gael ar gyfer amgueddfeydd a thacsidermyddion

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

 • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
 • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
 • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

 

Dros y degawdau diweddar, mae nifer o lywodraethau’r DU wedi pasio sawl Deddf Seneddol i warchod bywyd gwyllt a’u cynefinoedd. Yn ogystal â hynny, rydym wedi llofnodi sawl Cyfarwyddeb Ewropeaidd a chytundebau rhyngwladol eraill, sy’n dangos ein cyfrifoldeb byd-eang i warchod bywyd gwyllt Cymru. Mae’r ddeddfwriaeth yn caniatáu rhoi trwyddedau i ddibenion penodol, fel bod modd i bobl osgoi torri’r gyfraith. Ni all y dudalen hon gynnwys pob agwedd ar y gyfraith, ond mae’n gyflwyniad i ddangos sut y gallwch chi osgoi cyflawni trosedd.

Fodd bynnag, mae’n gyfreithlon i chi ofalu am rywogaeth a warchodir dros dro os yw wedi brifo gyda’r bwriad o’i ryddhau yn nes ymlaen, cyn belled nad oedd yr anaf wedi deillio o’ch gweithred anghyfreithlon chi.

Deddfwriaeth Ewropeaidd

Mae Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i:

 • Feddu ar, neu reoli
 • Cludo
 • Gwerthu neu gyfnewid, neu
 • Cynnig ar gyfer ei werthu neu ei gyfnewid, unrhyw Rywogaeth a Warchodir gan Ewrop sy’n fyw neu’n farw ac a gymerwyd o’r gwyllt, neu unrhyw ddeilliad

Cytundeb rhyngwladol arall yw’r Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau sydd mewn Perygl (CITES). Nod CITES yw rheoleiddio’r fasnach ryngwladol mewn rhywogaethau sydd mewn perygl, neu a allai fod mewn perygl, o’u gorecsbloetio. Mae’n rhestru tair rhywogaeth mewn tri Atodiad, yn ôl lefel gwarchodaeth sydd ei hangen arnynt.

Deddfwriaeth y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn anghyfreithlon i feddu ar:

 • Unrhyw aderyn gwyllt byw neu farw, neu ddeilliad
 • Unrhyw wy aderyn gwyllt neu ran o wy
 • Unrhyw anifail byw neu farw a restrir yn Atodlen 5, neu ddeilliad
 • Unrhyw blanhigyn gwyllt byw neu farw a restrir yn Atodiad 8, neu ddeilliad

Ceir troseddau tebyg sy’n ymwneud â gwerthu, cynnig neu roi ar ddangos i’w gwerthu unrhyw anifeiliaid Atodlen 5 a phlanhigion Atodlen 8.

Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gael mochyn daear marw, neu unrhyw ddeilliad, yn eich meddiant neu o dan eich rheolaeth. Mae hefyd yn drosedd cael mochyn daear byw yn eich meddiant neu o dan eich rheolaeth.

Pwerau i roi trwyddedau

Gall CNC roi trwyddedau meddu o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) a Deddf Gwarchod Moch Daear 1992. Rydym yn rhoi’r rhain at ddibenion penodol yn unig, gweler Trwyddedu Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop a Thrwyddedu Rhywogaethau a Warchodir gan y DU am ragor o wybodaeth. Mae’r ffurflen gais wedi’i hatodi isod: 'Meddu – cais am drwydded’. I wneud cais am drwydded i werthu neu gyfnewid rhywogaeth a warchodir, gweler y ‘Ffurflen gais ar gyfer gwerthu neu gyfnewid’.

Ceir dwy drwydded gyffredinol sy’n ymwneud â meddu. Mae un ar gyfer aelodau llawn o Urdd y Tacsidermyddion: gweler ‘Trwydded Feddu Gyffredinol i Dacsidermyddion’. Mae’r llall ar gyfer amgueddfeydd, sefydliadau addysgol ac ychydig o sefydliadau eraill a restrir ar y drwydded.

Mae Deddf Ceirw 1991 yn rhoi cyfyngiadau ar ddulliau o ladd a chymryd ceirw. Caiff gwerthu cig carw ei drwyddedu o dan Ddeddf Helwriaeth 1831 a Deddf Trwyddedau Helwriaeth 1860, ac nid yw CNC yn ymdrin â hwy.