Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedu y Bele a'r Ffwlbart

Cigysyddion yw'r bele a'r ffwlbart sy'n cael eu gwarchod i raddau gwahanol gan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd). Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer rhai gweithgareddau a fyddai’n anghyfreithlon fel arall

Yn yr adran hon

 

Y Bele

Mae'r bele yn brin iawn yng Nghymru. Mae ambell un wedi cael ei gofnodi'n ddiweddar o Sir Gâr i Eryri, ond yr unig sbesimen i gael ei ganfod yn y 40 mlynedd diwethaf oedd un a laddwyd ar y ffordd yn y canolbarth yn 2012.

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) yn gwarchod y bele'n llwyr dan Atodlen 5. Mae hefyd wedi'i gynnwys yn Atodlen 6, sy'n gwahardd dulliau penodol o ddal a lladd.

Ar gyfer rhywogaethau Atodlen 5, mae'n drosedd gwneud y canlynol:

 • Cymryd, lladd neu anafu'n fwriadol
 • Difa neu ddinistrio ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Tarfu ar y rhywogaeth yn ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Rhwystro mynediad at ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Gwerthu, cynnig gwerthu / neu roi i’w gwerthu
 • Meddu

Ffwlbart

Roedd y ffwlbart o fewn dim i ddiflannu o Gymru erbyn 1900 ar ôl cael ei erlid, ond mae'r boblogaeth wedi adennill tir yn rhyfeddol ers hynny. Mae'n byw ym mhob rhan o Gymru unwaith eto er, fe fyddwch chi’n ffodus iawn i gael cipolwg ar un.

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd) yn rhestru'r ffwlbart yn Atodlen 6. Mae'n gwahardd rhai mathau o ladd neu gymryd anifeiliaid, sy'n cael eu rhestru yn Adran 11. Maen nhw'n cynnwys defnyddio'r canlynol:

 • Unrhyw drap neu fagl, dyfais electronig neu sylwedd gwenwynig / sy'n achosi i'r anifail gysgu
 • Unrhyw rwyd
 • Unrhyw arf awtomatig neu led-awtomatig
 • Unrhyw ddyfais ar gyfer goleuo targed / dyfais anelu
 • Unrhyw ddyfais dallu
 • Unrhyw nwy neu fwg
 • Unrhyw recordiad sain fel anifail denu
 • Unrhyw gerbyd mecanyddol

Os ydych chi'n gosod trapiau i ddal rhywogaethau sy'n bla, neu dan drwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), dylech ddarllen y nodiadau canllaw canlynol: 'Trapio anifeiliaid Atodlen 5 ac Atodlen 6 yn ddamweiniol' ac 'Adrannau Perthnasol Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981'.

Os ydych chi am gynnal arolygon / ymchwil a fyddai'n golygu eich bod yn cyflawni troseddau dan y ddeddfwriaeth hon, rhaid i chi wneud cais am drwydded gan CNC.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gwneud rhai gweithgareddau heb dorri’r gyfraith. Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer y dibenion canlynol:

 • gwyddonol ac addysgol
 • gosod modrwy neu nod
 • gwarchod anifeiliaid gwyllt neu blanhigion gwyllt, neu eu cyflwyno i ardaloedd penodol
 • gwarchod unrhyw gasgliad sŵolegol neu fotanegol
 • ffotograffiaeth
 • iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd
 • atal clefyd rhag lledaenu
 • atal difrod difrifol i gnydau, eiddo, pysgodfeydd ac ati

Ni allwn roi trwyddedau ar gyfer gwneud gwaith datblygu o dan y ddeddfwriaeth hon.

Os ydych chi angen trwydded gan CNC, gweler ‘Gwybodaeth gyffredinol am wneud cais am drwydded gan CNC’, ‘Ffurflen gais Atodlen 5 a 6’.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.