Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedu Infertebratau

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn gwarchod sawl rhywogaeth o infertebratau. Mae'n anghyfreithlon gwerthu rhai ohonyn nhw; mae'n anghyfreithlon lladd, anafu neu gymryd rhai eraill; mae llochesau rhai ohonyn nhw'n cael eu gwarchod hefyd. Rydym yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith

Yn yr adran hon

 

Anifeiliaid heb asgwrn cefn yw infertebratau. Maen nhw'n cynnwys pryfed (fel gloÿnnod byw, gwyfynod a chwilod), corynnod, cramenogion (yn cynnwys moch coed a chrancod), molysgiaid (fel malwod a chregyn gleision), mwydod ac anifeiliaid microsgopig.

Mae dros 25,000 o rywogaethau yng Nghymru. Mae llawer ohonyn nhw'n ddeniadol ac yn rhyfeddol, ac maen nhw'n hynod bwysig wrth drosglwyddo paill, ailgylchu, rheoli plâu a bod yn rhan o'r gadwyn fwyd.

Ni all y dudalen hon roi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg infertebratau, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaethau hyn.

Deddfwriaeth y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd), 'y Ddeddf', yn rhestru tua 70 o rywogaethau o infertebratau ar Atodlen 5. Mae ganddyn nhw wahanol lefelau o warchodaeth. Mae troseddau’n cynnwys cyfuniadau o’r canlynol, yn dibynnu ar ba mor brin yw’r rhywogaeth:

 • Gwerthu, cynnig gwerthu / neu roi i’w gwerthu
 • Meddu
 • Cymryd, lladd neu anafu’n fwriadol
 • Difa neu ddinistrio ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Tarfu ar y rhywogaeth yn ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Rhwystro mynediad i’w man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid

Mae rhywogaethau sy'n cael eu gwarchod yn llawn dan y Ddeddf yn cynnwys britheg y gors, mursen Penfro, cricsyn y tes, berdysyn gwisgi, gelen feddyginiaethol a'r fisglen berlog, ymhlith eraill.

I gael crynodeb o sut mae’r gyfraith yn gwarchod infertebratau, gweler 'Infertebratau a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru'. Am fanylion llawn y ddeddfwriaeth, ewch i'r ddolen ar y dudalen hon.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru‘n rhoi trwyddedau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gwneud rhai gweithgareddau heb dorri’r gyfraith. Rydym yn rhoi trwyddedau ar gyfer y dibenion canlynol:

 • gwyddonol ac addysgol
 • gosod modrwy neu nod
 • gwarchod anifeiliaid gwyllt neu blanhigion gwyllt, neu eu cyflwyno i ardaloedd penodol
 • gwarchod unrhyw gasgliad swolegol neu fotanegol
 • ffotograffiaeth
 • iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd
 • atal clefyd rhag lledaenu
 • atal difrod difrifol i gnydau, eiddo, pysgodfeydd ac ati

Ni allwn roi trwyddedau ar gyfer gwneud gwaith datblygu o dan y ddeddfwriaeth hon.

Gweler ‘Gwneud cais am drwyddedau i wneud gwaith arolygu safonol ar infertebratau’ a ‘Ffurflen gais Atodlen 5 a 6’ am ragor o wybodaeth.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.