Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwybodaeth ar Drwyddedu Rhywogaethau a Warchodir yn y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, ymysg eraill, yn rhoi gwarchodaeth gyfreithiol i gannoedd o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid yn y DU. Gallwch gael trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer dibenion priodol, i osgoi cyflawni trosedd

Dros y degawdau diwethaf, mae nifer o lywodraethau’r DU wedi pasio sawl Deddf Seneddol i warchod rhywogaethau a’u cynefinoedd er mwyn i genedlaethau’r dyfodol barhau i fwynhau bywyd gwyllt Cymru. Ni all y dudalen hon gynnwys pob agwedd ar y gyfraith, ond bydd yn eich helpu i benderfynu pa weithgareddau sydd angen trwydded o bosib.

Deddfwriaeth

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn rhestru rhywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid a warchodir ar wahanol atodlenni, gyda gwahanol lefelau o warchodaeth yn unol â’u hanghenion. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi trwyddedau at ddibenion gwahanol o dan y ddeddfwriaeth hon, yn cynnwys dibenion gwyddonol, ymchwil, addysgol, cadwraeth a ffotograffiaeth, ond nid ar gyfer datblygu.

Deddfau perthnasol eraill y gellir rhoi trwyddedau o dan eu darpariaethau:

 • Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 (gweler Moch Daear)
 • Deddf Ceirw 1991 (gweler Ceirw)
 • Deddf Gwarchod Morloi 1970

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Adar

Mae’r Ddeddf yn gwarchod pob aderyn, eu nythod a’u hwyau (gweler Adar am ragor o wybodaeth). Yn ogystal, mae Atodlen 1 yn rhestru 79 rhywogaeth sy’n cael eu gwarchod ymhellach rhag unrhyw darfu. Gweler ‘Trwyddedu Adar’ i gael rhagor o wybodaeth am drwyddedu adar.

Anifeiliaid

Mae Atodlen 5 yn rhestru rhywogaethau anifeiliaid (ac eithrio adar, ond yn cynnwys tua 50 o fertebratau a 70 o infertebratau) sydd â gwahanol lefelau o warchodaeth. Mae troseddau’n cynnwys cyfuniadau o’r canlynol, yn dibynnu ar ba mor brin yw’r rhywogaeth:

 • Gwerthu, cynnig gwerthu / neu roi i’w gwerthu
 • Meddu
 • Cymryd, lladd neu anafu’n fwriadol
 • Difa neu ddinistrio ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Tarfu ar y rhywogaeth yn ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid
 • Rhwystro mynediad at ei man cysgodi / llochesu’n fwriadol / ddi-hid

Mae Atodlen 6 yn gwahardd rhai mathau o ladd neu gymryd anifeiliaid gwyllt penodol, yn cynnwys y mamaliaid y tir canlynol a welir yng Nghymru:

Planhigion

Mae’n anghyfreithlon dadwreiddio unrhyw blanhigyn gwyllt oni bai eich bod wedi cael caniatâd y tirfeddiannwr. Yn ogystal, mae dros 100 o blanhigion blodeuol a thros 75 o blanhigion is wedi’u rhestru yn Atodlen 8. Yn achos y planhigion arbennig hyn a warchodir, mae’n drosedd os ydych chi’n:

 • Casglu, dadwreiddio neu yn eu dinistrio’n fwriadol
 • Yn eu Gwerthu, eu cynnig neu eu rhoi i’w gwerthu

Trwyddedu

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi trwyddedau at ddibenion gwahanol o dan wahanol ddeddfwriaeth yn y DU. Gwneir hyn er mwyn caniatáu rhai gweithgareddau, at ddibenion penodol yn unig, a fyddai’n droseddau o dan y ddeddfwriaeth fel arall. Ni ellir rhoi trwyddedau o dan y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad at ddibenion datblygu. Gweler y tudalennau trwyddedu rhywogaethau priodol am ragor o wybodaeth.

 

Fel arfer rhaid ichi fod o leiaf 18 oed i wneud cais am drwydded neu gael eich enwi fel asiant neu gynorthwyydd achrededig ar drwydded. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am drwydded neu gael eich enwi ar drwydded os ydych yn 16 oed o leiaf ac os oes gennych gymwysterau neu ddyfarniadau trwyddedu bywyd gwyllt. Gall eithriadau fod yn gymwys ar gyfer cael sbesimenau marw neu rannau neu ddeilliadau o rywogaethau a warchodir yn eich meddiant os bwriedir eu defnyddio at ddibenion addysgol neu wyddonol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad trwyddedu rhywogaethau Gwanwyn 2017 PDF [191.4 KB]
Diweddariad trwyddedu rhywogaethau Rhagfyr 2016 PDF [327.7 KB]
Diweddariad trwyddedu rhywogaethau Gorfennaf 2016 PDF [299.2 KB]
Diweddariad trwyddedu rhywogaethau Ebrill 2016 PDF [231.4 KB]
Diweddariad trwyddedu rhywogaethau Ionawr 2016 PDF [230.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.