Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedu Adar

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod holl adar gwyllt Prydain, eu nythod a’u hwyau. Mae mesurau gwarchod ychwanegol ar gyfer rhywogaethau Atodlen 1 sy'n gwahardd tarfu arnyn nhw yn eu nythod. Rydym yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith

Roedd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gweithredu Cyfarwyddeb Adar Ewropeaidd 1979, ynghyd â Chonfensiwn Bern 1979. Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg adar, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaethau hyn.

Mae pob aderyn gwyllt, eu nythod a’u hwyau yn cael eu gwarchod o dan Adran 1 y Ddeddf. Mae’n drosedd gwneud y canlynol yn fwriadol:

 • Lladd, anafu neu gymryd unrhyw aderyn gwyllt
 • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth Eryr Euraid, Eryr Môr neu Walch y Pysgod (hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio)
 • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth unrhyw aderyn gwyllt tra’i bod yn cael ei defnyddio neu yn cael ei hadeiladu
 • Cymryd, difa neu ddinistrio wy unrhyw aderyn gwyllt
 • Neu feddu ar unrhyw aderyn gwyllt byw neu farw neu wy unrhyw aderyn gwyllt, neu unrhyw beth sy’n deillio ohono

Mae llawer o adar prin wedi’u rhestru yn Atodlen 1 hefyd sy’n ei gwneud hi’n drosedd i wneud y canlynol yn fwriadol neu’n ddi-hid:

 • Tarfu ar aderyn Atodlen 1 wrth iddo adeiladu nyth neu os yw yn y nyth neu’n agos at nyth sy’n cynnwys wyau neu rai bach; neu
 • Darfu ar adar bach dibynnol aderyn o’r fath

Gweler ‘Adar a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru’ am restr o adar Atodlen 1.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gweithio’n gyfreithlon heb dorri’r gyfraith. Gallwn roi trwyddedau at y dibenion canlynol (Adran 16(1) o'r Ddeddf):

 • Dibenion gwyddonol, ymchwil neu addysgol
 • Modrwyo neu nodi, neu archwilio modrwyon neu nodau
 • Gwarchod adar gwyllt
 • Ailboblogi / ailgyflwyno adar gwyllt
 • Gwarchod fflora a ffawna
 • Gwarchod unrhyw gasgliad o adar gwyllt
 • Heboga a magu adar
 • Arddangosfeydd cyhoeddus / cystadleuaeth
 • Tacsidermi
 • Ffotograffiaeth
 • Iechyd y cyhoedd, diogelwch y cyhoedd, diogelwch yn yr awyr
 • Atal clefyd rhag lledaenu
 • Atal difrod difrifol i gnydau, pysgodfeydd ac ati

Mae Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO) yn rhoi trwyddedau ar gyfer modrwyo adar.

Gallwch wneud cais i CNC am drwydded adar Atodlen 1 ar gyfer cofnodi nythod, er enghraifft, neu am drwyddedau ymchwil / arolygu neu ffotograffiaeth. Gweler 'ffurflen gais Atodlen 1'.

Os yw adar sy'n bwyta pysgod yn achosi trafferth i chi mewn pysgodfeydd, trowch at y 'Canllawiau ar drwyddedau adar pysgysol' a'r 'Ffurflen gais adar pysgysol'.

Trowch at y 'Canllawiau ar drwyddedau adar nad ydynt yn bysgysol' a'r 'Ffurflen gais adar nad ydynt yn bysgysol' os ydych chi angen cymryd neu ladd adar eraill (nad ydynt yn bysgysol) am y rhesymau canlynol:

 • Atal difrod difrifol i dda byw, porthiant da byw, cnydau, llysiau, ffrwyth, coed sy'n tyfu, pysgodfeydd neu ddyfroedd mewndirol
 • Atal clefyd rhag lledaenu
 • Diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu ddiogelwch yn yr awyr
 • Gwarchod adar gwyllt

Mae rhai rhywogaethau adar yn destun trwyddedau cyffredinol sy'n rhoi caniatâd i'w rheoli at ddibenion penodol yn unig. Cewch ragor o wybodaeth yn 'Trwyddedau cyffredinol – adar'

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.