Samplu a dadansoddi gwaddod

Darganfod sut i wneud cais am samplu a dadansoddi gwaddod

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Pam y gallai fod angen i mi gyflawni dadansoddiad gwaddod?

Cyn y gellir barnu bod deunydd yn addas i’w garthu neu ei waredu yn y môr, mae'n rhaid iddo gael ei ddadansoddi'n gyntaf am amrediad o nodweddion ffisegol a chemegol, yn unol â chanllawiau OSPAR.

Sut rwyf yn gwybod pa ddadansoddiad sydd angen ei gyflawni?

Cyn i chi wneud cais am drwydded i garthu neu waredu deunydd sydd wedi’i garthu, bydd angen cytuno â ni ar y gofynion samplu a dadansoddi drwy wneud cais am gynllun samplu.

Rydym yn hwyluso llunio cynllun samplu drwy ddefnyddio ymgynghorwyr allanol, ac wedi hyn bydd yn ofynnol i chi gyflawni'r gwaith samplu a dadansoddi yn unol â'r cynllun hwn a chyflwyno'r canlyniadau gyda'ch cais.

Er mwyn gwneud cais am gynllun samplu, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gais am gynllun samplu gwaddod a'i chyflwyno i ni ynghyd â'r ffi drafod. Mae'r ffurflen gais am gynllun samplu ar gael ar ein tudalen gais.

Faint bydd llunio cynllun samplu yn ei gostio?

Gweler ein ffioedd a thaliadau ar gyfer cost y gwasanaeth hwn. Dylech fod yn ymwybodol nad yw'r ffi yn cwmpasu amser ymgynghorwyr gwyddonol allanol – codir tâl am y rhain yn ychwanegol at y ffi hon. 

Ble gallaf fynd i gael fy samplau gwaddod wedi'u dadansoddi?

Mae'n rhaid i ni sicrhau bod y data dadansoddi gwaddod a gyflwynir i gefnogi cais yn gyson ac y gellir eu cymharu rhwng ceisiadau ar wahân ac yn ôl Lefelau Gweithredu Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (CEFAS). Mae'r Lefelau Gweithredu hyn yn cael eu defnyddio i benderfynu ar faint o halogyddion sydd yn y deunydd a'i addasrwydd i'w waredu yn y môr.

Gellir dod o hyd i labordai sydd wedi'u dilysu i gyflawni dadansoddiadau gwaddod i lywio ceisiadau trwydded forol yn y tabl isod, ynghyd â'r determinands y maent wedi cael eu dilysu i'w dadansoddi. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio labordy sydd wedi'i ddilysu ar gyfer y determinands y mae eich cynllun samplu yn ei wneud yn ofynnol i chi eu cyflawni. Gallai methu â gwneud hyn arwain atoch yn gorfod cyflawni profion pellach.

 

Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (CEFAS)

Gwasanaeth Labordy Cenedlaethol – Asiantaeth yr Amgylchedd

SOCOTEC

RPS

Ocean Ecology Limited

Kenneth Pye Associates Limited

Cyfansoddion anorganig (gan gynnwys metelau hybrin)

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Organotinau (tributyltin a dibutylin)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Biffenylau polyclorinedig (PCBs)

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Deunyddiau gwrthdan a frominadwyd

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Cyfanswm y cynnwys hydrocarbon (THC)

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Hydrocarbonau aromatig polysyclic (PAHs)

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Plaladdwyr organoclorin (OCPs)

Ydy

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Cyfanswm y carbon organig (TOC)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Dadansoddiad maint gronynnau (PSA)

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Ydy

Ydy

Faint bydd y dadansoddi sampl yn ei gostio?

Bydd costau dadansoddi sampl yn amrywio yn dibynnu ar y cynlluniau samplu pwrpasol ar gyfer y gwaith cysylltiedig. Bydd angen i chi drafod a chytuno ar y costau dadansoddi sampl yn uniongyrchol â'ch labordy dewisol.

Sut wyf yn cyflwyno'r data dadansoddi gwaddod?

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r templed canlyniadau y gellir ei lawrlwytho oddi ar y dudalen cais i gyflwyno data dadansoddi gwaddod i gefnogi cais am drwydded forol. Ni fydd canlyniadau gwaddod a gyflwynir mewn fformat gwahanol yn cael eu derbyn. 

Bydd cyflwyniad anghyflawn yn cael ei ddychwelyd atoch chi a gallai hyn beri oedi i'r broses o wneud cais am drwydded forol.

Sut y bydd fy nata dadansoddi gwaddod yn cael ei ystyried yn ystod y broses o wneud cais?

Bydd y data dadansoddi gwaddod yn rhan o'r wybodaeth ategol ar gyfer y cais. Bydd yn cael ei rannu gyda'r cais i'n hymgyngoreion a bydd ar gael i aelodau'r cyhoedd ei weld. Mae'n debygol y bydd yn ofynnol i ni ymgynghori ag ymgynghorwyr gwyddonol allanol a fydd yn codi ffi am eu hamser hwy, ond byddwn ni'n rhoi dyfynbris ar gyfer y gost hon i chi yn ystod y broses o wneud cais.

Beth sy'n digwydd pe baem yn gwneud newidiadau i'n gwaith arfaethedig yn dilyn llunio cynllun samplu?

Dylai unrhyw gais am drwydded forol ddilynol adlewyrchu’r manylion y gwnaethoch eu darparu yn eich ffurflen gais am gynllun samplu.

Pe bai unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud, megis newid i'r ardal i gael ei charthu neu gyfaint y carthu, dylid cadarnhau bod y cynllun samplu a luniwyd yn dal i fod yn gymwys.

Gallai methu â gwneud hyn arwain at oedi, ffioedd ychwanegol a'r gofyniad posibl i ailsamplu.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig