Ffermio dwys (moch a dofednod)

Mae cynhyrchu moch a dofednod yn rhan hanfodol o amaethyddiaeth y DU. Dyma yw un rhan o bump o holl allbwn amaethyddol y DU

Trwyddedu amgylcheddol ar gyfer ffermio dwys

Rydym yn rheoleiddio ffermydd moch a dofednod dwys o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (EPR), sef y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (PPC) gynt.

Gall ffermydd moch a dofednod effeithio ar yr amgylchedd drwy ryddhau llygryddion. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • amonia
  • maetholion o dail, sarn a slyri
  • gollyngiadau elifion
  • llwch
  • arogl
  • sŵn

Mae’n rhaid i ffermydd sy’n uwch na’r trothwyon capasiti gael trwydded amgylcheddol i weithredu.

Rydym wedi llunio canllawiau i helpu cwsmeriaid sy’n gwneud cais am weithgareddau ffermio dwys pwrpasol newydd, neu sydd angen ehangu eu gweithgaredd presennol.

Mae Nodyn Canllaw GN 020: Asesu effaith amonia a nitrogen ar safleoedd dynodedig yn sgil unedau da byw dwys newydd ac ehangol (Saesneg yn unig), yn nodi sut y mae’n rhaid ichi ddangos eich bod wedi ystyried effeithiau posibl amonia a nitrogen yn sgil eich gweithgaredd.

Mae Nodyn Canllaw GN 036: Modelu crynodiad a dyddodiad amonia a allyrrir o ffermio dwys (Saesneg yn unig), yn darparu gwybodaeth ychwanegol a dylid ei ddefnyddio pan fydd angen modelu manwl fel rhan o'ch asesiad effaith

Dylech ddarllen y canllawiau cyn llenwi cais. Byddant yn eich helpu i lenwi’r asesiadau effaith sy’n angenrheidiol ar gyfer y cais.

Os nad ydych chi’n siŵr a oes angen trwydded arnoch chi, ffoniwch swyddog lleol. Ffoniwch ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 i wybod â phwy ddylech chi siarad.

Os ydych chi am wneud cais am drwydded newydd neu am newid, trosglwyddo neu ildio’ch trwydded, llenwch y ffurflenni cais EPR.