Trosglwyddo eich trwydded

Gallwch drosglwyddo eich trwydded i berson arall. Isod mae’r ffurflenni cais a’r nodiadau cyfarwyddyd y byddwch eu hangen i wneud hyn

Mae trwydded amgylcheddol yn benodol i leoliad. Mae hyn yn golygu os byddwch yn gwerthu eich tir ni allwch fynd â’r drwydded gyda chi a pharhau â’r gweithgarwch a ganiateir yn eich lleoliad newydd. Bydd angen i chi drosglwyddo’r drwydded i’r perchnogion newydd.

Os nad chi yw’r perchennog tir, ac nid oes gennych ddiddordeb pellach yn y tir y mae gennych drwydded gweithgarwch risg ar ei gyfer, bydd angen i chi un ai drosglwyddo perchnogaeth i ddeiliad trwydded newydd a fydd yn parhau gyda’r gweithgarwch, neu ildio eich trwydded.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau Rhan D8

Ble ddylwn i anfon fy nghais?

Mae manylion ar ble i anfon eich cais wedi’i gwblhau yn y ffurflen gais. Gallwch anfon copi printiedig o’ch cais i’r swyddfa ardal berthnasol neu anfonwch y cais atom ni ar e-bost. Os ydych angen cymorth, cysylltwch â ni drwy ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ac fe’ch cyfeirir at aelod o staff a fydd yn delio â’ch cais a thaliad.

Apeliadau

Os gwrthodir y trosglwyddiad ac rydych yn credu bod hyn yn afresymol, neu fod y trosglwyddiad wedi’i ganiatáu gydag amodau sy’n anaddas, yna gallwch apelio. Gweinidogion Cymru sy’n arfer delio ag apeliadau. Cysylltwch â ni os ydych chi angen mwy o wybodaeth am y broses apelio.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen gais Rhan D8 WORD [127.7 KB]