Adar

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod holl adar gwyllt Prydain, eu nythod a’u hwyau. Mae rhai rhywogaethau’n cael eu gwarchod ymhellach rhag bod unrhyw un yn tarfu ar eu nythod. Rydym yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith

Roedd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gweithredu Cyfarwyddeb Adar Ewropeaidd 1979, ynghyd â Chonfensiwn Bern 1979. Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg adar, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaethau hyn.

Welsh shovelers

Mae pob aderyn gwyllt, eu nythod a’u hwyau yn cael eu gwarchod o dan y Ddeddf. Mae’n drosedd gwneud y canlynol yn fwriadol:

  • Lladd, anafu neu gymryd unrhyw aderyn gwyllt
  • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth Eryr Euraid, Eryr Môr neu Walch y Pysgod (hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio)
  • Cymryd, difa neu ddinistrio nyth unrhyw aderyn gwyllt tra’i bod yn cael ei defnyddio neu yn cael ei hadeiladu
  • Cymryd, difa neu ddinistrio wy unrhyw aderyn gwyllt
  • Neu feddu ar unrhyw aderyn gwyllt byw neu farw neu wy unrhyw aderyn gwyllt, neu unrhyw beth sy’n deillio ohono

Mae llawer o adar prin wedi’u rhestru yn Atodlen 1 hefyd sy’n ei gwneud hi’n drosedd i wneud y canlynol yn fwriadol neu’n ddi-hid:

  • Tarfu ar aderyn Atodlen 1 wrth iddo adeiladu nyth neu os yw yn y nyth neu’n agos at nyth sy’n cynnwys wyau neu rai bach; neu
  • Darfu ar adar bach dibynnol aderyn o’r fath

Gweler ‘Adar a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru’ am restr o adar Atodlen 1.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau at ddibenion penodol er mwyn i chi allu gweithio’n gyfreithlon heb dorri’r gyfraith. Gweler ‘Trwyddedu adar’ am ragor o wybodaeth.

Bydd ein tudalen Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi ar sut i roi gwybod am droseddau yn erbyn bywyd gwyllt.