Amffibiaid

Mae llyffant y twyni a’r fadfall ddŵr gribog yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop hefyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith

salmon pinc hen oed

Mae yna chwe rhywogaeth o amffibiaid brodorol yng Nghymru. Mae angen dŵr ffres ar bob rhywogaeth o amffibiaid i ddodwy eu hwyau neu silio a digon o gynefin addas gerllaw i dreulio gweddill y flwyddyn. Mae eu niferoedd wedi gostwng dros y degawdau diwethaf wrth i byllau ddiflannu neu gael eu llygru neu eu hasideiddio. Mae adfer a chreu pyllau (hyd yn oed mewn gerddi) o gymorth mawr i warchod amffibiaid.

Mae pob rhywogaeth o amffibiaid yn treulio llawer o’r flwyddyn yn chwilota am fwyd ar dir sych, ac mae angen llefydd cysgodol arnyn nhw i aeafgysgu. Mae gwrychoedd a chynefinoedd lled-naturiol eraill yn hanfodol i wneud yn siŵr eu bod yn goroesi.

Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg amffibiaid, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod y rhywogaeth.

Deddfwriaeth y DU

Caiff y rhywogaethau mwyaf cyffredin eu gwarchod rhag cael eu gwerthu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Dyma nhw:

 • Broga / Llyffant melyn, Rana temporaria
 • Llyffant dafadennog, Bufo bufo
 • Madfall ddŵr balfog, Triturus helveticus
 • Madfall ddŵr gyffredin, Triturus vulgaris

Mae’r ddeddfwriaeth hon yn eu gwarchod rhag cael eu gwerthu, neu eu hysbysebu / eu cynnig i’w gwerthu. Gwneir hyn er mwyn eu gwarchod rhag cael eu hecsbloetio yn y fasnach anifeiliaid anwes neu i’w defnyddio mewn labordai.

Deddfwriaeth Ewropeaidd

Mae ein dwy rywogaeth brinnaf o amffibiaid yn cael eu gwarchod o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (a elwir yn ‘Rheoliadau Cynefinoedd’) oherwydd bod eu niferoedd wedi bod yn disgyn ledled Ewrop dros y degawdau diwethaf. Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn rhestru’r amffibiaid canlynol fel rhywogaethau a warchodir gan Ewrop:

 • Madfall ddŵr gribog, Triturus cristatus
 • Madfall y twyni, Bufo calamita

Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn datgan bod y canlynol yn drosedd:

 • Dal, anafu neu ladd yn fwriadol unrhyw anifail gwyllt sy’n rhan o rywogaeth a warchodir gan Ewrop
 • Tarfu’n fwriadol ar unrhyw anifeiliaid gwyllt o’r cyfryw rywogaethau
 • Cymryd neu ddifa’n fwriadol wyau anifail o’r fath, neu
 • Ddifa neu ddinistrio safle bridio neu fan gorffwys anifail o’r fath

Mae tarfu’n cael ei ddiffinio fel rhywbeth sy’n debygol:

 1. o amharu ar eu gallu –
  • i oroesi, bridio neu atgenhedlu, neu i fagu neu feithrin eu rhai bach, neu
  • yn achos anifeiliaid rhywogaeth sy’n gaeafgysgu neu sy’n mudo, yn amharu ar eu gallu i wneud hynny
  b) o effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad neu niferoedd y rhywogaeth y maen nhw’n perthyn iddo yn lleol

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddu, cludo a gwerthu. Gweler ‘Meddu ar a Gwerthu Rhywogaethau a Warchodir’ am ragor o wybodaeth.

Mae’r Fadfall Ddŵr Gribog a Llyffant y Twyni hefyd yn cael eu gwarchod rhag y canlynol o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd):

 • Tarfu wrth fyw mewn man y maen nhw’n ei ddefnyddio i gysgodi neu lochesu,
 • Rhwystro mynediad i fan y maen nhw’n ei defnyddio i gysgodi neu lochesu,
 • Gwerthu / cynnig ar gyfer gwerthu

Gweler ‘Ymlusgiaid ac amffibiaid a warchodir gan y gyfraith yng Nghymru’.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau o dan Reoliad 55 y Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn galluogi gweithgareddau sy’n ymwneud â rhywogaethau a warchodir gan Ewrop, a fyddai’n droseddau fel arall. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ‘Trwyddedu Amffibiaid’.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig