Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyngor Tywydd Sych ar gyfer Amaethyddiaeth

Yn dilyn cyfnod maith o dywydd sych yn ystod yr haf, dychwelodd yr amodau arferol ym mis Medi 2018. Felly, nid oes gennym unrhyw bryderon ynghylch tywydd sych ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, bydd ein cyngor isod ar gyfer amaethyddiaeth yn parhau i fod ar gael ar ein gwefan er gwybodaeth ichi.  Os cawn gyfnod dir o dywydd sych eto, byddwn yn rhoi diweddariadau pellach priodol.

Dyfrhau drwy chwistrellu

Er mwyn diogelu’r amgylchedd, gallwn leihau neu atal dyfrhau drwy chwistrellu dan adran 57 Deddf Adnoddau Dŵr 1991. Mae’r adran hon yn esbonio rhagor am y cyfyngiad. Mae nodyn briffio allanol ar gael.

Mae adran 57 Deddf Adnoddau Dŵr 1991 yn caniatáu inni osod cyfyngiad dros dro ar echdynnu dŵr ar gyfer dibenion dyfrhau drwy chwistrellu lle bu prinder glaw eithriadol neu argyfwng arall. Mae hwn yn rhan allweddol o’r dull cam wrth gam yn y ddeddfwriaeth ar gyfyngu ar ddefnydd dŵr mewn amodau eithriadol o sych, er mwyn diogelu’r cyflenwad dŵr cyhoeddus.

Golyga hyn y gallwn gyflwyno hysbysiad i ddeiliaid trwyddedau echdynnu ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu, gan leihau faint o ddŵr y gellir ei echdynnu neu atal echdynnu’n gyfan gwbl, am y cyfnod a bennir yn yr hysbysiad. Lle mae mwy nag un deilydd trwydded ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu yn echdynnu o’r un ffynhonnell gyflenwi, rhaid i ni eu trin nhw’n gyfartal.

Dewis olaf fydd y cyfyngiadau hyn ar gyfer cyfyngu ar y sector hwn bob amser a byddwn yn gweithio gydag echdynwyr (nid dim ond rhai sy’n dyfrhau drwy chwistrellu) er mwyn archwilio manteision cyfyngiadau gwirfoddol er mwyn osgoi neu oedi defnyddio cyfyngiadau adran 57. Os yw’ch trwydded yn cynnwys amodau llif annibynnol, yna mae’n debygol y byddai’r rhain yn weithredol eisoes cyn i ni gyflwyno cyfyngiad adran 57.

Ni allwn gyflwyno hysbysiad yn cyfyngu ar echdynnu dŵr daear ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu oni bai bod yr echdyniad yn debygol o effeithio ar lif, lefel neu gyfaint dyfroedd mewndirol fel afon neu nant. 

A fydd hyn yn effeithio ar bob dyfrhäwr?

Na, bydd yr echdynwyr canlynol ymhlith y rhai a eithrir:

 • Echdyniadau oedd wedi’u heithrio cyn hynny sydd o fewn cyfnod gwneud cais ar hyn o bryd ee. Dyfrhau diferol
 • Dyfrhau gan ddefnyddio dŵr a gasglwyd mewn cronfeydd storio dros y gaeaf
 • Dŵr a ddefnyddir i gyflenwi planhigion a dyfir mewn potiau nad ydynt y n gallu cymryd lleithder o’r pridd
 • Dyfrhau cnydau sydd dan orchudd (mewn tai gwydr neu dwneli polythen)

Os yw’ch trwydded yn eich caniatáu chi i ddyfrhau drwy chwistrellu ac i ddefnyddio dŵr at unrhyw ddiben arall, fel golchi llysiau, byddai cyfyngiad adran 57 ond yn berthnasol i’ch echdyniad ar gyfer dyfrhau drwy chwistrellu. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eithriadau ar http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/1096/made

Ein cyngor i ffermwyr yn ystod tywydd sych

Rydym wedi derbyn adroddiadau o bob rhan o Gymru , naill ai’n uniongyrchol neu drwy drydydd parti, megis Fforymau Lleol Cymru Gydnerth neu Undebau’r Ffermwyr, bod y cyfnod hir o dywydd sych yn achosi pryder ynghylch nifer o faterion amaethyddol. Yn benodol, adroddiadau am: 

 • Cyflenwadau dŵr preifat yn sychu’n llwyr a ffermwyr yn methu â darparu digon o ddŵr i ddiwallu eu hanghenion da byw, oherwydd nad oes ganddynt ffynhonnell ddŵr arall
 • Prinder o borthiant da byw

Yn dilyn yr Uwchgynhadledd Tywydd Sych a fynychwyd gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn Sioe Frenhinol Cymru , rydym wedi cynhyrchu cyngor i ffermwyr yn ystod cyfnodau o dywydd sych, sy’n canolbwyntio ar y canlynol:

 • Tynnu Dŵr
 • Ffynonellau Arall ar gael Ledled Cymru
 • Amrywiadau mewn Trwyddedau
 • Adran 57 Cyfyngiadau ar Ddyfrhau drwy Chwistrellu
 • Rheoli Tir yn Gynaliadwy
 • Ffynonellau Eraill o Ddeunydd Gorwedd ar gyfer Anifeiliaid
 • Osgoi Llygredd Amaethyddol mewn Tywydd Poeth

I gael rhagor o wybodaeth am y pynciau hyn, edrychwch ar ein dogfen cyngor.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cyngor Tywydd Sych i Ffermwyr Saesneg yn unig PDF [685.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.