Trwyddedau cynllun ynni dŵr

Sut i wneud cais am drwydded cynllun ynni dŵr

Pam y mae angen trwydded arnoch chi ar gyfer eich cynllun ynni dŵr

Gall cynlluniau ynni dŵr fod yn gymhleth ac mae angen eu cynllunio a’u rheoli’n ofalus er mwyn osgoi unrhyw effeithiau annerbyniol ar gymunedau ac amgylchedd yr afon. Er enghraifft, gall newidiadau i afon gynyddu risg llifogydd a chael effaith ddifrifol ar fywyd gwyllt, yn enwedig pysgod.
Bydd angen i chi wneud cais am un neu ragor o drwyddedau, cymeradwyaethau neu ganiatadau, gan ddibynnu ar y math o gynllun sydd gennych mewn golwg. Mae angen y rhain er mwyn sicrhau mai bychan yw effaith eich cynllun ar yr amgylchedd. Gallent gynnwys cyfyngiadau neu amodau ar eich cynllun, gan gynnwys, er enghraifft, faint o ddŵr y gallwch ei dynnu neu’i gronni, neu ofynion cynllunio amgylcheddol, megis a oes angen adeiladu hwylusfa bysgod.

Cyn ymgeisio

Rydym wedi cyhoeddi Nodiadau Canllaw Ynni Dŵr (NCYD) a Nodiadau Canllaw Ategol (NCA) sy’n darparu cyngor ac arweiniad technegol ar gyfer cynllunwyr a datblygwyr gynlluniau ynni dŵr.
Bydd y nodiadau canllaw hefyd yn darparu canllawiau ar yr hyn dylech ei wneud i gydymffurfio a deddfwriaeth amgylcheddol ac arall. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y cyfarwyddyd hwn cyn i chi ddechrau dewis lleoliad a dyluniad eich cynlluniau a cyn i chi wneud unrhyw ymholiadau cyn gwneud cais neu geisiadau ffurfiol.
Gallwch ddod o hyd pob un o'r canllawiau ar ein dudalen ynni dŵr ‘cyn ymgeisio' .

Sut I ymgeisio

Mae’r holl gwybodaeth am sut i wneud cais am y trwyddedau sydd eu angen, yn ogystal â ffurflenni cais perthnasol a chanllawiau , ar gael ar ein tudalen Sut i wneud cais am eich cynllun ynni dŵr’'
Nodwch: Os ydych yn ystyried datblygu cynllun ynni dŵr, a bod gennych fanylion rhagarweiniol am eich cynnig, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod yn cyflwyno ymholiad cyn ymgeisio'n ffurfiol.

Cysyllwtch a ni

Os hoffwch siarad a rhywun amdano cynllyniau ynni dŵr, gallwch cysylltu ein tim Trwydded ar:
• Ffon: 0300 065 0300
• Ebost: enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk