Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canllawiau technegol ar gyfer cynlluniau sychder cwmnïau dŵr

Mae’n ofynnol i gwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr baratoi a chynnal cynlluniau sychder o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003. Mae cynllun sychder yn nodi sut bydd cwmnïau dŵr yn cyflenwi dŵr i’w cwsmeriaid yn ystod cyfnodau o lawiad isel pan fo’r cyflenwad dŵr yn brin, tra hefyd yn lleihau unrhyw effeithiau negyddol oherwydd eu camau gweithredu yn ystod sychder. Dylai nodi pa gamau gweithredu tymor byr y byddant yn eu cymryd cyn sychder, yn ystod sychder ac ar ôl sychder. 

Rydym wrthi’n ymgynghori ynglŷn â chanllawiau technegol ar gyfer cynllun sychder ein cwmni dŵr. Bydd y canllaw hwn yn nodi beth ddylai’r cwmnïau dŵr sydd yn gyfan gwbl yng Nghymru neu sy’n bennaf yng Nghymru eu cynnwys yn eu cynlluniau sychder drafft (2019). Y bwriad yw eu helpu i lunio cynllun sy’n cydymffurfio â’r holl ofynion statudol perthnasol a pholisi Llywodraeth Cymru. Bydd egwyddorion arweiniol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu cynlluniau sychder yn cael eu cyhoeddi ar wahân, a byddant yn nodi beth yw proses statudol y cynllun sychder a beth yw disgwyliadau’r polisi.  

Bydd angen i gwmnïau dŵr sydd yn gyfan gwbl yn Lloegr neu yn bennaf yn Lloegr ddilyn canllawiau Defra ac Asiantaeth yr Amgylchedd wrth ddatblygu eu cynllun. Ond pan mae eu camau gweithredu i reoli sychder (e.e. trwyddedau neu orchmynion sychder) yn effeithio ar Gymru, bydd angen iddynt ddefnyddio’r canllawiau hyn mewn perthynas â’n disgwyliadau ni ar gyfer eu hasesiadau amgylcheddol, eu cynlluniau monitro amgylcheddol, eu Hasesiad Amgylcheddol Strategol a’u Hasesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer y safleoedd hyn. Bydd hyn yn gymorth i unrhyw drafodaethau gyda ni ein hunain ynghylch eu camau gweithredu yng Nghymru sy’n ymwneud â chyflenwi.

Os hoffech roi sylwadau am y canllawiau hyn, cyflwynwch y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad erbyn 30ain Medi 2017. Mae’r ffurflen ymgynghori hefyd yn darparu cwestiynau penodol ar gyfer yr ymgynghoriad yr hoffem gael eich adborth yn eu cylch. Dylid cyflwyno’r ffurflen ymateb i’r canlynol:

Tracey Dunford
Cynllunio Adnoddau Dŵr
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Neu drought.nrw@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal rhwng 16 Awst 2017 a 30 Medi 2017. Rydym yn edrych ymlaen at gael eich adborth.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.