Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ffurflen ymateb-Ail ymgynghoriad ynghylch Cynllun Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Gocos Cilfach Tywyn 1965

Cynllun Rheoli Cocos Cilfach Tywyn

Yn dilyn dau ymgynghoriad cyhoeddus (mis Awst 2012 a mis Medi 2013) ar Gynllun Rheoli arfaethedig ar gyfer pysgodfa gocos Cilfach Tywyn, fe gymeradwywyd Cynllun Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Gocos Cilfach Tywyn 1965 gan Lywodraeth Cymru ar 12 Mawrth 2015.

Mae Cynllun Rheoli Gorchymyn Pysgodfa Gocos Cilfach Tywyn 1965 yn pennu nod Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu pysgodfa gocos lewyrchus yng Nghilfach Tywyn sy’n cefnogi, yn gwarchod ac yn gwella anghenion y gymuned a’r amgylchedd y mae’n dibynnu arnynt er mwyn:

  • cyflawni a chynnal pysgodfa gynaliadwy a all roi incwm rheolaidd i ddeiliaid trwyddedau
  • osgoi effeithiau niweidiol ar safleoedd dan ddynodiad Ewropeaidd a thrigolion yr ardal
  • gwella’r dulliau rheoli, monitro a gorfodi ym Mhysgodfa Cilfach Tywyn

Rhestr Aros

I’r ymgeiswyr hynny sy’n dymuno aros ar y Rhestr Aros am Drwydded Cocos Cilfach Tywyn, cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno’r cais hwn yn ysgrifenedig bob blwyddyn, fel ei fod yn cael ei dderbyn yn ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid erbyn 28 Chwefror. 

Mae’r Rhestr Aros bellach ar gau i ymgeiswyr newydd fel y nodir yn adran 39 y Cynllun Rheoli hwn.

Casglu Cyhoeddus 

Burry Inlet Cockle Fishery Personal Gathering map

Crynodeb

Ers y 1af Ebrill 2013, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n gyfrifol am reoli’r Bysgodfa yn unol â Gorchymyn Pysgodfa Gocos Cilfach Tywyn 1965 (y Gorchymyn). Mae’r Gorchymyn yn rhoi pwerau i CNC reoleiddio’r Bysgodfa tan 15 Mehefin 2025. Mae’r Cynllun Rheoli yn egluro ein nodau a’n hamcanion ar gyfer rheoli’r adnodd naturiol hwn mewn ffordd gynaliadwy. 

Gwybodaeth

Ar gyfer pob ymholiad sy’n ymwneud â Physgodfa Gocos Cilfach Tywyn, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 30000 neu ysgrifennwch at:

Trwyddedu Cocos Cilfach Tywyn
Canolfan Gofal Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 OTP

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.