Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canllawiau’n ymwneud â’r Môr a’r Arfordir

Canllawiau i’ch helpu gyda phrosiectau, datblygiadau a gweithgareddau’n ymwneud â’r môr a’r arfordir

Yma, gallwch ganfod a lawrlwytho canllawiau CNC yn ymwneud â’r môr a’r arfordir. Mae canllawiau’n helpu i sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar amgylchedd y môr a’r arfordir ac yn rhoi gwybodaeth a all eich helpu gyda’ch prosiect, eich datblygiad neu eich gweithgaredd.

 

Rydym yn datblygu canllawiau newydd yn barhaus a bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru pan fydd canllawiau newydd ar gael.

Canllawiau’n ymwneud â’r Môr a’r Arfordir

Mae’r nodyn cyfarwyddyd hwn yn grynhoad o ddeddfwriaeth cadwraeth, fel y mae’n berthnasol yng Nghymru, ar gyfer y rhywogaethau canlynol: Teulu’r morfil, morloi, Dyfrgi, Crwbanod môr, Styrsiwn, Heulgwn, corgwn môr a maelgwn. 

Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg o’r data sy’n bodoli ar ecoleg forol yr ydym yn argymell eich bod yn ei ystyried yn y lle cyntaf mewn perthynas â datblygiad neu weithgaredd arfaethedig yn nyfroedd Cymru neu gerllaw iddynt. Mae hyn yn cynnwys data yr ydym yn berchen arno yn ogystal â data a ddelir gan eraill ond yr ydym yn ei ddefnyddio’n rheolaidd. Mae’r canllaw yn egluro sut y mae cael mynediad i’r data hwn gyda dolenni i’r ffynonellau ar-lein perthnasol.

Mae gwymon yn adnodd naturiol morol pwysig. Mae cynaeafu gwymon yn weithgaredd mwyfwy poblogaidd a gofynnir I CNC yn amlach am gyngor ynghylch y pwnc hwn.

CNC yw’r corff amgylcheddol statudol yng Nghymru ar gyfer yr amgylchedd a’n dyletswydd yw ymgyrraedd at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn cynnal a gwella gwytnwch ecosystemau a’r buddion a ddaw yn eu sgil.

Mae CNC wedi llunio dwy ddogfen ganllaw ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am gynaeafu gwymon â llaw. Yn ‘Byddwn yn hoffi cynaeafu gwymon fy hun – beth sydd angen i mi wybod?’ ceir crynodeb o’r pwyntiau hollbwysig yn ymwneud â chynaeafu gwymon ac mae ‘Detailed guidance for Seaweed harvesting – Hand Gathering’ yn cynnwys mwy o wybodaeth a bydd yn arbennig o ddefnyddiol i’r rheini sy’n rhoi cyngor yn ymwneud â chynaeafu gwymon.

Mae’r canllaw hwn yn ymdrin â chasglu gwymon â llaw, at ddefnydd personol a masnachol. Mae’n cynnwys casglu gwymon sy’n sownd a gwymon sydd wedi’i olchi ar draethau fel drifft ac mae’n berthnasol i flaendraethau a mannau islanwol hyd at 12 milltir fôr o’r lan. Nid yw’r canllaw yn ymdrin â chasglu â pheiriant na thyfu gwymon.

Canllawiau ar sut i nodi effeithiau allweddol prosiectau datblygu morol yng Nghymru y mae angen eu hasesu o dan y Gyfarwyddeb Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA). Mae'n disgrifio materion yr ydym yn credu y bydd angen eu defnyddio wrth ymgymryd â AEA.

Canllawiau ar ddulliau ac arferion ar gyfer arolygu a monitro cynefinoedd morol benthig mewn perthynas â datblygiadau a gweithgareddau yn nyfroedd Cymru neu'n agos atynt. Rydym wedi paratoi'r canllawiau hyn i gynorthwyo gyda'r gwaith o ddylunio a chynllunio arolygon cynefinoedd morol benthig lle mae angen gwneud hyn er mwyn asesu'r effaith ecolegol.

Mae penodau pellach ar gynefinoedd unigol yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu llwytho i fyny yma pan fyddant ar gael.

GN030: Dogfen gyffredinol
GN030-intro: Pennod technegol rhagarweiniol 
GN030a: Llynnoedd creigiog rhynglanwol a phyllau
GN030b: Gwaddodion rhynglanwol
GN030c: Modiolus Modiolus (northern horse mussel) 
GN030d: Sabellaria spp.: Sabellaria spinulosa and S. alveolata
GN030e: Morfa heli 
GN030f: Afon gamlas
GN030h: Gwaddodion islandwol

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.