E-Werthiant Coed

Cewch fynediad i ocsiynau ar-lein o goed a dyfir ar Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr Materion Pren

e-Werthiant Coed CNC 

Bydd angen i chi gofrestru ar e-Werthiant Coed CNC.

Gwerthu coed sy'n sefyll

Contract pryniad safonol ar gyfer coed sy'n sefyll yn ôl pwysau (tunnell). Mae contractau sy'n cael eu gwerthu trwy e-Werthiant Coed yn cynnwys:

  • Crynodeb eitemau arwerthiant a manylion gwerthu coed sy'n sefyll, sy'n crynhoi manylion llennyrch, cyfnod y contract a data mesuriad
  • Amodau safle-benodol
  • Lleoliad, cyfyngiad, gweithrediad a mapiau ffyrdd

Elfen bren gadwedig

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru osod gofyniad am Elfen Bren Gadwedig (RTE) ar rai contractau gwerthu coed sy'n sefyll. Caiff hon ei mynegi fel maint sefydlog (mewn tunelli) o bren a fydd yn parhau i fod yn eiddo i ni. Gofynnir i'r cwsmer gynaeafu a chyflwyno'r pren wrth ymyl y ffordd yn ôl ein cyfarwyddyd.

Wrth gyfrifo'r pris tendro i'w gynnig trwy e-Werthiant Coed ar gyfer parsel y coed sy'n sefyll, rhaid i'r cwsmer ystyried y gost o gynaeafu o ran cyflwyno'r Elfen Bren Gadwedig hon, gan na roddir unrhyw iawndal ar wahân ar gyfer y gost i'r contractwr.

Os oes gofyniad am Elfen Bren Gadwedig yn y contract, bydd nifer o gymalau wedi'u cynnwys yn nhelerau ac amodau'r contract, a fydd hefyd yn manylu'r gofynion torri. Bydd Swyddog Gwerthu a Marchnata'r rhanbarth yn gallu ateb unrhyw ymholiadau ynghylch yr Elfen Bren Gadwedig.

Mae contractau pren caled tymor byr yn cael eu cynnig trwy e-Werthiant Coed.

Gwerthiannau wrth ymyl y ffordd

Mae contractau sy'n cael eu gwerthu trwy e-Werthiant Coed yn cynnwys:

  • Contract Pryniad Safonol o bren crwn yn ôl pwysau, yn ôl amodau a thelerau’r fanyleb ymyl ffordd.
  • Bydd y map lleoliad, rheolau diogelwch y safle ac asesiad risg yn parhau i ymddangos ar wahân.
  • Cynigir gwerthiannau wrth ymyl y ffordd o bren crwn bach, a elwir yn sglodion pren, pren mwydion, pyst a pholion, trwy e-Werthiant Coed.

Amodau gwneud cynnig

Ni fydd CNC yn derbyn cynigion amodol ar lotiau eWerthiant.

Clefydon coed yn y DU a Chymru

Mae mwy o wybodaeth gennym ar glefydon, fel Phytopthora ramorum, Chalara (clefyd coed ynn) a dirywiad derw aciwt sy'n cael effaith ar goedwigoedd, yn ein hadran ar Iechyd coed a bioddiogelwch.