Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Stocio a symud pysgod yng Nghymru

Gwybodaeth am sut rydym ni'n rheoleiddio symud a stocio pysgod yng Nghymru

Gwybodaeth am sut rydym ni'n rheoleiddio symud a stocio pysgod yng Nghymru a pha ganiatâd sydd ei angen arnoch chi i symud pysgod.

Mae stocio a chnydio pysgod yn elfennau pwysig o'r gwaith o reoli'ch pysgodfa, ond rhaid i chi wneud hyn yn iawn neu gallech beryglu’ch pysgodfa.

Rheoliadau Newydd ar gyfer 2015

Bydd y Llywodraeth yn cyflwyno rheolau newydd ar gyfer cyflenwyr pysgod a pherchnogion pysgodfeydd yng Nghymru ar y 20fed Ionawr 2015

Bydd y rheoliadau newydd yn disodli’r ddwy system bresennol o wneud cais am ganiatâd ar gyfer pob gweithrediad stocio pysgod ( dan Adran 30 o Ddeddf Pysgodfeydd Eog a Dŵr Croyw) a dal trwydded i gadw pysgod anfrodorol yn y gwyllt (o dan Ddeddf Mewnforio Pysgod Byw)

Yn gryno

O’r 20fed Ionawr:

Trwydded Safle

Bydd angen Trwydded Safle parhaol sengl (a roddir i “berson cyfrifol “ rywun gyda diddordeb uniongyrchol yn y bysgodfa fel perchennog neu reolwr, neu glwb pysgota swyddogol) ar bob pysgodfa wedi’i stocio, er enghraifft dyfroedd llonydd neu ddarn o afon.

Trwydded Cyflenwyr

Bydd cyflenwyr pysgod yn cael Trwydded Cyflenwyr, gan eu galluogi i weithredu;

Mae’n rhaid i gyflenwyr gario Anfonebau wrth gludo pysgod.

  • Yr unig beth fydd angen i ddeiliaid Trwydded Cyflenwyr Haen1 ei wneud bydd cwblhau’r llyfr cofnodi symudiadau pysgod mae’n ofynnol iddynt gario o dan y Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a gyflenwir gan yr Arolygiaeth Iechyd Pysgod
  • Bydd ffurflenni ar gyfer cyflenwyr Haen 2 yn cael eu dosbarthu gyda thrwyddedau

Mae’n rhaid i gyflenwyr pysgod anfon Hysbysiad i ni o flaen llaw (o leiaf 2 ddiwrnod gwaith) cyn mynd ati i gynnal rhai symudiadau pysgod sy’n peri risg mawr. Lawr lwythwch y ffurflen isod neu ffoniwch neu e-bostiwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid.

Sut i wneud cais am Drwydded Safle neu Gyflenwr i gadw neu symud pysgod

Bydd trwyddedau cyflenwr yn cael eu cyhoeddi gan y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid a Thrwyddedau Safle gan Swyddogion Pysgodfeydd Rhanbarthol. Sylwer gall y broses gymryd hyd at 10 diwrnod ar gyfer Trwyddedau Safle (a 20 diwrnod ar gyfer ceisiadau mwy cymhleth sy’n cynnwys, er enghraifft, rhai sy’n ymwneud a safleoedd a warchodir neu bysgod anfrodorol).

I wneud cais am drwydded, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 neu enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Sut i wneud cais am ganiatâd i symud pysgod

Rhaid i unrhyw un sy'n defnyddio unrhyw offer pysgota heblaw gwialen a lein (pysgota trydan neu rwydo, er enghraifft), gael caniatâd ysgrifenedig Cyfoeth Naturiol Cymru cyn gwneud hynny.

Lawr lwythwch ffurflen ‘FR2 ‘a chwblhau’r manylion am eich cais. Postiwch neu e-bostiwch eich cais i’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid.

Canolfan Gofal Cwsmeriaid (Trwyddedau Pysgodfeydd)
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Gwaredu cimwch yr afon anfrodorol a brodorol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am awdurdodi gwaredu cimychiaid yr afon anfrodorol a thrwyddedu gwaredu cimychiaid yr afon brodorol. Mae cimychiaid yr afon crafanc wen brodorol yn rhywogaeth a warchodir.

Nid ydym ni'n awdurdodi pysgota cimychiaid yr afon anfrodorol, ond rydym ni'n awdurdodi eu dal mewn trapiau at ddibenion ymchwil o bryd i'w gilydd. Dylech drafod eich cynigion gyda ni cyn gwneud cais am awdurdodiad drwy lenwi ffurflen gais.

Os oes angen help a chyngor arnoch chi

Cysylltwch â ni os ydych chi angen help gyda'ch cais neu gyngor cyffredinol ar stocio pysgod neu reoli pysgodfeydd. Ffoniwch 0300 065 3000 neu e-bostiwch ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a gofyn am eich swyddog pysgodfeydd lleol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen CR1 Cais dal cimychiaid afon, neu’u symud ymaith, neu’r ddau beth PDF [189.7 KB]
Hysbysiad Ymlaen Llaw WORD [1.2 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.