Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beth i'w wneud cyn llifogydd

Allwn ni ddim atal llifogydd – ond gallwn ni helpu pobl i baratoi ar eu cyfer a chyfyngu ar y difrod

Yng Nghymru, mae 1 o bob 6 eiddo mewn perygl o lifogydd. Ydych chi'n gwybod a yw'ch eiddo chi mewn perygl?

Sut allaf i baratoi ar gyfer llifogydd? 

Gwirio'r perygl trwy edrych ar ein map perygl llifogydd. Gallwch chi weld pa mor debygol yw llifogydd o afonydd neu'r môr trwy edrych ar ein map llifogydd. Yr wybodaeth ar y map yw'r un wybodaeth sydd ar gael i gwmnïau yswiriant. 

Os ydych chi mewn perygl, mae sawl peth y gallwch chi eu gwneud i baratoi cyn i lifogydd ddigwydd. 

 • Paratoi cynllun llifogydd ar sail un o'r templedi isod
 • Ymweld â'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol; mae Tudalennau Glas yn gyfeiriadur annibynnol sy’n rhestru nwyddau a gwasanaethau diogelu rhag llifogydd
 • Deall ystyr codau llifogydd a beth i’w wneud os ydych chi’n derbyn un
 • Edrych i weld pa rybuddion llifogydd sydd ar waith ar hyn o bryd
 • Ymgofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd am ddim dros y ffôn, fel neges destun neu ar e-bost 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am lunio cynllun llifogydd anfonwch neges e-bost atom ni. 

Ymwybyddiaeth llifogydd 

Mae ein Rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd yn ceisio sicrhau bod cymunedau mewn perygl o lifogydd yn gwybod sut mae paratoi ac ymateb cyn, yn ystod, ac wedi llifogydd. 

Sut y gellwch chi gymryd rhan 

Defnyddiwch y dolenni hyn i weld sut allwch chi ddatblygu cynllun llifogydd i'ch cymuned chi. 

Cyngor Iechyd

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyngor os oes gennych lifogydd

Llifogydd ac anifeiliad anwes

Dod o hyd i wybodaeth am sut i gadw eich anifail anwes yn ddiogel - RSPCA a’r Groes Goch.

Cyngor i Fusnesau

Mae gan Grŵp Gwrthsefyll Argyfwng Busnes gyngor ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Cyngor Trydan a Nwy

Dewch o hyd i’ch cyflenwr a rhoi gwybod iddynt os oes angen gwasanaeth blaenoriaeth arnoch - Cyflenwyr ynni.

Cyfleoedd Ariannu

Canllawiau diweddaraf o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Yswiriant 

Rydym wedi sefydlu ‘Flood Re’ er mwyn helpu teuluoedd mewn ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef o lifogydd  i ddod o hyd i yswiriant cartref fforddiadwy. 

Mae yna dri cham hawdd i’w dilyn er mwyn gweld ag ydych yn gymwys ar gyfer Flood Re:

 1. Siaradwch â’ch yswiriwr presennol a gofyn iddynt a yw eich cartref yn gymwys ar gyfer Cynllun Flood Re
 2. Byddwch yn barod i chwilio am y fargen orau
 3. Cofiwch, fod dod o hyd i’r cyngor a chynhyrchion cywir yn bwysig 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Flood Re: https://www.floodre.co.uk/

Hefyd mae gan Fforwm Llifogydd Cenedlaethol tudalennau  Flood Re pwrpasol ar eu gwefan: https://nationalfloodforum.org.uk/about-flooding/insurance/flood-re/

Dywedwch wrth eich cwmni yswiriant am y perygl o lifogydd 

Os yw’ch cwmni yswiriant yn gofyn am 'Gais yn Ymwneud ag Yswiriant' cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeiriaid. Dylech chi gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, rhif ffôn cyswllt, a map os yw’n bosibl. Bydd y tîm yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. 

Mae'r Cais yn llythyr safonol sy’n helpu’ch cwmni yswiriant i benderfynu a yw am adnewyddu’ch yswiriant tŷ chi ynteu roi dyfynbris newydd ichi. Mae’n darparu gwybodaeth am: 

 • a yw’ch eiddo o fewn neu’r tu allan i’r ardal lle mae perygl o lifogydd
 • a oes unrhyw amddiffynfeydd yn yr ardal, a’r safon o amddiffyniad y maen nhw’n ei darparu
 • pa mor debygol yw llifogydd, o ystyried unrhyw fesurau rheoli risg fel rhwystrau amddiffyn rhag llifogydd yn yr ardal
 • a oes unrhyw gynlluniau ar gyfer mesurau i reoli perygl llifogydd yn yr ardal 

Mae'r Cais ar gael am ddim i’r cyhoedd. Bydd ceisiadau gan gwmni megis cyfreithiwr neu ddatblygwr yn costio £50 (ynghyd â TAW).

Ymwybyddiaeth llifogydd trwy addysg

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau addysg bellach ac uwch sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan lifogydd i ddatblygu cynlluniau llifogydd a chodi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd ymhlith cenedlaethau’r dyfodol.  

Yn dod yn fuan - adnoddau addysg i’w defnyddio yn y dosbarth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynllun llifogydd personol Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich cartref PDF [72.1 KB]
Cynllun Llifogydd Busnes Lawrlwythwch a chwblhewch gynllun gweithredu ar gyfer eich Busnes PDF [82.6 KB]
Byddwch yn barod am llifogydd-Preswyl Cyngor helpu lleihau effaith llifogydd arnoch chi, eich teulu a’ch eiddo. PDF [76.9 KB]
Llifogydd - lleihau’r perygl yng Nghymru Gallai eich safle carafannau/gwersylla/ parc gwyliau fod mewn perygl o lifogydd PDF [723.3 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.