Datblygu cynlluniau rheoli perygl llifogydd

Pam mae angen cynlluniau rheoli perygl llifogydd arnom?

Mae effaith llifogydd ar gartrefi, busnesau a chymunedau sy'n cael eu heffeithio ganddynt yn amlwg, ond gall llifogydd gael effaith anuniongyrchol llawer ehangach. Rydym am helpu i leihau'r effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol hyn ac annog cymunedau i chwarae rhan weithredol yn y gwaith o gynllunio ar gyfer llifogydd.

Mae cynlluniau rheoli perygl llifogydd yn canfod y peryglon sy'n gysylltiedig â llifogydd ac yn nodi ffyrdd y gall Awdurdodau Rheoli Risg a chymunedau gydweithio i leihau effaith llifogydd.

Pwy sy'n gyfrifol am gynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd?

Mae Awdurdodau Rheoli Risg eisoes yn cynllunio ar gyfer rheoli perygl llifogydd, ond mae deddfwriaeth newydd wedi ffurfioli'r gofyniad hwn.

Yn unol â'r gyfraith, rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru gynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd ar gyfer Cymru gyfan bob chwe blynedd yn dechrau yn 2015. Mae'r cynlluniau hyn yn cynnwys llifogydd o'r prif afonydd, y môr a chronfeydd dŵr.

Cynlluniau rheoli perygl llifogydd ar gyfer dŵr wyneb

Mae'r un gyfraith yn nodi bod rhaid i Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol hefyd gynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd bob chwe blynedd ar gyfer llifogydd dŵr wyneb yn yr wyth ardal perygl llifogydd yng Nghymru. Caiff yr ardaloedd hyn eu nodi yn yr Asesiad Perygl Llifogydd cychwynnol.

Canllawiau ar gyfer cynhyrchu cynlluniau rheoli perygl llifogydd

Gellir gweld canllawiau ar gynhyrchu a pharatoi cynlluniau rheoli perygl  llifogydd ar wefan Gov.uk.

Datblygu cynlluniau rheoli perygl llifogydd

Mae adroddiadau cwmpasu’r cynlluniau rheoli perygl llifogydd isod yn nodi'r cynlluniau rheoli perygl llifogydd sydd i gael eu cynhyrchu yng Nghymru, gan bwy ac erbyn pryd. Maent hefyd yn diffinio cwmpas yr Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer y cynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft a’r rhai terfynol.

Ymgynghorwyd ar y cynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft o 10 Hydref 2014 tan 31 Ionawr 2015. Gellir gweld y cynlluniau rheoli perygl llifogydd drafft a chrynodeb o'r ymateb i'r ymgynghoriad sy'n crynhoi'r sylwadau a dderbyniwyd a'r hyn rydym wedi ei wneud i fynd i'r afael â nhw drwy gyfrwng y dolenni isod.

Gwnaeth adroddiadau cwmpasu’r cynlluniau rheoli perygl llifogydd a'r cynlluniau drafft ein galluogi i lywio a chaboli dogfennau terfynol y cynlluniau rheoli perygl llifogydd. 

Ble gallaf ddod o hyd i gynlluniau rheoli perygl llifogydd ar gyfer fy ardal i?

Mae’r Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd terfynol ar gyfer Ardaloedd Basnau Afonydd Gorllewin Cymru, Hafren a Dyfrdwy wedi’u cyhoeddi bellach, a gellir eu darllen trwy glicio ar y ddolen isod.