Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru: Cynllun Cyflawni ar gyfer Argymhellion Cam 2


Yn dilyn y llifogydd a ddigwyddodd ar arfordir Gogledd Cymru ar 5 Rhagfyr 2013 a’r stormydd arfordirol ehangach ddechrau mis Ionawr 2014, ar y cyd â phartneriaid ledled Cymru cwblhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru adolygiad dau gam yn ôl cyfarwyddyd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol. Daeth yr adolygiad hwn i ben trwy nodi 47 o argymhellion unigol (‘Argymhellion Cam 2’).

Mae’r cynllun cyflawni hwn yn cynnwys dwy ran, sef y prif adroddiad a’r dogfennau ategol. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn nodi sut y gellir gwneud cynnydd o safbwynt yr argymhellion hyn, gan ystyried:

  • Sut y gellir bwrw ymlaen â’r argymhellion (methodoleg)
  • Gan bwy (pa sefydliadau a phartneriaid sydd angen cymryd rhan)
  • Ar gyfer cyflawni beth (gwelliannau parhaus neu ganlyniad penodol)
  • Amserlenni dynodol

Mae’r argymhellion yn cynnwys gweithgareddau y gellir eu cwblhau a’u cyflawni’n gymharol gyflym, yn ogystal â rhai eraill, fel addasu i’r peryglon cynyddol, a fydd yn digwydd dros gyfnod hwy o lawer.

Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r holl Awdurdodau Rheoli Perygl Arfordiroedd fu trwsio, adnewyddu ac adfer mannau a ddifrodwyd gan stormydd y gaeaf diwethaf. Yn ychwanegol, fodd bynnag, mae cynnydd trawiadol wedi’i wneud ar draws yr argymhellion, gyda 5 wedi’u cwblhau a 35 ar y gweill.

Bellach mae’r cynllun cyflawni’n cynnig fframwaith ar gyfer cynnydd pellach yn y dyfodol o safbwynt yr argymhellion, er mwyn galluogi Cymru i wrthsefyll llifogydd arfordirol yn well yn y dyfodol.

Diweddarwyd ddiwethaf