Adolygiad o lifogydd arfordirol Cymru: Adroddiad Terfynu Rhagfyr 2017

Cefndir

Ar ôl y llifogydd i Arfordir Gogledd Cymru ar 5 Rhagfyr 2013 a’r stormydd arfordirol ehangach tua dechrau mis Ionawr 2014, cwblhaodd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithio gyda phartneriaid ledled Cymru, Adolygiad dau gam fel y’i cyfarwyddwyd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Yng Ngham 1, nodwyd yr effeithiau a gafwyd yn ystod y stormydd ac yng Ngham 2 nodwyd 47 o Argymhellion unigol (‘Argymhellion Cam 2’). Yna cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru Gynllun Cyflawni ym mis Ionawr 2015 a oedd yn amlinellu sut y gellid mynd ymlaen â phob un o’r Argymhellion.

Cynnydd a chyflawni

Adeg cyhoeddi’r Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru: Cynllun Cyflawni ym mis Ionawr 2015, roedd rhywfaint o gynnydd sylweddol eisoes wedi’i wneud ar Argymhellion Cam 2 Ebrill 2014, sef:

 • 5 wedi’u cwblhau yn barod
 • 35 yn parhau  
 • 7 heb eu dechrau eto

Cyflawnwyd cynnydd cyson wrth weithredu’r Cynllun Cyflawni drwy gydol 2015/16. Erbyn diwedd mis Awst 2016, o’r 47 o Argymhellion Cam 2:

 • roedd 40 wedi’u cwblhau
 • roedd 7 yn parhau (gyda chynnydd sylweddol wedi’i wneud ers gaeaf 2013/14)

Fel y dangosir yn yr Adroddiad Terfynu hwn sy’n crisialu’r cynnydd hyd ddiwedd mis Awst 2017, o’r 47 o Argymhellion Cam 2:

 • mae 42 wedi’u cwblhau
 • mae 5 yn parhau (gyda chynnydd sylweddol wedi’i wneud ers gaeaf 2013/14)

Yn y tudalennau canlynol yn yr adroddiad hwn, rhoir gwybod y diweddaraf am gynnydd y gwaith a wnaed rhwng mis Awst 2016 a mis Awst 2017, gan ddangos bod 2 Argymhelliad pellach wedi’u cwblhau a bod y 5 Argymhelliad sy’n weddill wedi gwneud cynnydd.

O’r 42 o Argymhellion a gwblhawyd, mae gwelliannau pendant eisoes o fudd i’r sector rheoli risg erydu a llifogydd arfordirol yng Nghymru. Rhestrwyd rhai o’r rhain yn yr adroddiad hwn o dan yr adran ‘Cynnydd a wnaethpwyd drwy’r Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru’. Er mwyn gwireddu buddion llawn yr holl Argymhellion wedi’u cwblhau, bydd gofyn ymrwymiad ac adnoddau pellach gan bob parti, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae angen ymdrech barhaus a gwelliant parhaus i sicrhau bod y canlyniadau a fwriadwyd yn cael eu cyflenwi’n llawn.      

Pa argymhellion sy’n parhau i fod yn gyfredol?

Ar ddiwedd mis Awst 2017, dim ond y pum Argymhelliad canlynol sy’n parhau o hyd:

 • Bydd Argymhelliad 5 (adolygu cynllun cyfarwyddyd safonau arfordirol a chyd-debygolrwydd) yn cael ei ddatblygu’n fewnol gan Cyfoeth Naturiol Cymru drwy integreiddio’r allbynnau o brosiect perthnasol rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol (FCERM) Cymru a Lloegr, ochr yn ochr â gweithgareddau busnes fel arfer
 • Bydd Argymhelliad 19 (parhau i ddatblygu asesiadau, mapiau a/neu ddatganiadau ‘senario effaith’ posibl) yn cael ei wneud yn y tymor canolig i’r tymor hir drwy barhau i ddatblygu’r gwasanaeth Rheoli Digwyddiadau Llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Ar gyfer Argymhelliad 31 (set ddata genedlaethol ar gyfer pob ased risg llifogydd, ar draws pob sefydliad allweddol), bydd gofyn cydweithio parhaus rhwng Llywodraeth Cymru a’r holl Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru i rannu data asedau a’i storio’n ddiogel. Mae’r gwaith hwn yn mynd yn ei flaen yn dda gyda’r Gronfa Ddata Asedau Genedlaethol, ond bydd ymdrech barhaus yn ofynnol i gwblhau’r Argymhelliad hwn
 • Ar gyfer Argymhelliad 33 (datblygiadau yn y rhaglen modelu a mapio arfordirol cenedlaethol) bydd gofyn ymdrechion parhaus i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n blaenoriaethu ei waith mapio a modelu ar sail risg, gan ddefnyddio’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl. Mae’n bwysig bod dull cenedlaethol hefyd yn ymateb i flaenoriaethau lleol, lle bo’n briodol. Mae’r maes hwn yn destun datblygu parhaus
 • Ar gyfer Argymhelliad 41 (datblygu ‘pecyn cymorth’ addasu lleol, i gynorthwyo cymunedau y rhagwelir y byddant yn destun newid arfordirol) bydd gofyn cysylltu ymhellach â Fforwm Grŵp Arfordirol Cymru a’r Grwpiau Arfordirol yng Nghymru i gefnogi creu pecyn cymorth ar gyfer addasu arfordirol lleol

Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol ar bob un o’r Argymhellion uchod ers eu creu ym mis Ebrill 2014. Gyda’i gilydd, bydd Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru a phartneriaid perthnasol yn parhau i weithredu’r Argymhellion parhaus hyn drwy weithgareddau busnes fel arfer, lle bo modd o gwbl.

Terfynu’r Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru

I gloi, bu cyflenwi a chwblhau 42 o’r 47 Argymhelliad mewn tair blynedd yn ymdrech gyfunol sylweddol ar ran yr holl Awdurdodau Rheoli Risg a’r partneriaid yng Nghymru. Mae’n bwysig bod pob partner yn parhau i fanteisio ar brofiad dysgu’r Adolygiad o Lifogydd Arfordirol Cymru a’i fuddion amrywiol er mwyn ceisio sicrhau’n ymarferol fod sector rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol cadarnach yng Nghymru. Tasg barhaus yw hon, ac un na fydd byth wir wedi’i chwblhau - mae bob amser lle i wella.

Gwnaethpwyd cynnydd sylweddol ar bob un o’r Argymhellion uchod ers eu creu ym mis Ebrill 2014. Gyda’i gilydd, bydd Awdurdodau Rheoli Risg yng Nghymru a phartneriaid perthnasol yn parhau i weithredu’r Argymhellion parhaus hyn drwy weithgareddau busnes fel arfer, lle bo modd o gwbl.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf