Ym mis Rhagfyr 2015 aeth tîm Ymwybyddiaeth Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ati i gomisiynu ERS Ltd. i gynnal adolygiad o dystiolaeth ac ymchwil sylfaenol er mwyn ystyried gwerth ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn galluogi cymunedau i wrthsefyll llifogydd yn well.

Hyd yma, roeddem wedi canolbwyntio gweithgareddau ymgysylltu ar blant oedran ysgol ac oedolion a oedd mewn perygl o ddioddef llifogydd. Rydym yn cydnabod bod bwlch yn y ddealltwriaeth o ymwybyddiaeth, y ddirnadaeth a’r agweddau tuag at berygl llifogydd yn y grŵp oedran 16-25 oed (y cyfeirir atynt fel ‘pobl ifanc’ drwy gydol yr adroddiad hwn).

Mae’r cyrnodeb gweithredol yr adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau’r arolwg o dystiolaeth a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2015 ac Ionawr 2016, a chyfres o grwpiau ffocws gyda phobl ifanc rhwng 16-25 oed ar draws Cymru, a gynhaliwyd ym mis Chwefror a Mawrth 2016.

Os hoffech gael copi llawn o’r adroddiad, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau, ebostiwch ni yn uniongyrchol i floodawareness.wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf