Ymweld â'n safleoedd yn ystod pandemig y coronafeirws

Rheoliadau Llywodraeth Cymru ynghylch y coronafeirws

""

Dilynwch canllawiau Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol i bawb sy'n byw neu'n teithio yng Nghymru.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am rheolau cenedlaethol.

Chwe cham i ymweliad diogel

Cyn eich ymweliad

  • Cynlluniwch ymlaen llaw – gofalwch eich bod yn gwybod beth sydd ar agor a beth sydd wedi cau cyn cychwyn. Cofiwch fynd â diheintydd dwylo a mygydau.
  • Osgowch y tyrfaoedd – dewiswch rywle tawel i ymweld ag ef. Meddyliwch am ‘gynllun B’ rhag ofn y bydd eich cyrchfan yn rhy brysur pan fyddwch yn cyrraedd yno.

Tra byddwch yno

  • Parciwch yn gyfrifol – parchwch y gymuned leol drwy ddefnyddio meysydd parcio. Peidiwch â pharcio ar ymyl y ffordd neu rwystro llwybrau mynediad brys.
  • Dilynwch ganllawiau – ufuddhewch i arwyddion yn y safle a chamau diogelwch Covid 19 er mwyn mwynhau eich ymweliad yn ddiogel.
  • Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi – diogelwch fywyd gwyllt a’r amgylchedd drwy beidio â gadael unrhyw olion o’ch ymweliad.
  • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad – cadwch at lwybrau, gadewch giatiau fel yr oeddent, cadwch gŵn dan reolaeth, rhowch faw ci mewn bag a’i roi yn y bin.

Ein cyfleusterau ymwelwyr - beth sydd ar agor?

Mae'r meysydd parcio, y llwybrau, yr ardaloedd chwarae a’r toiledau ym mwyafrif ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur ar agor.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau y tu mewn i'n canolfannau ymwelwyr ar agor.

Ewch i dudalen y coetir neu warchodfa natur cyn ymweld

Ein cyfleusterau ymwelwyr - beth sydd ar gau?

Mae’r cyfleusterau ymwelwyr hyn ar gau am y tro:

  • rhai canolfannau ymwelwyr
  • mannau eistedd dan do yn rhai caffis
  • rhai cyfleusterau eraill e.e. cuddfannau bywyd gwyllt

Ewch i dudalen y coetir neu warchodfa natur cyn ymweld

Diweddarwyd ddiwethaf