Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Deg llwybr cerdded ar gyfer y gwanwyn

Rhowch sbonc yn eich cerddediad a dewch i ddarganfod yr awyr agored ardderchog

Woman smelling a bluebell

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Dewis llwybr

O ganu adar soniarus i glychau’r gog trawiadol eu lliw, mae’r gwanwyn yn dymor pan ddaw natur yn fyw.

Rydym wedi dewis deg llwybr trwy ein coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol lle gallwch fwynhau golygfeydd a synau’r tymor.

Caiff y teithiau cerdded eu rhestru o’r gogledd i’r de a cheir arwyddbyst ar bob un i’ch helpu i ddilyn y llwybr.

Llwybr Cors a Dolydd, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Bodeilio, Ynys Môn

Marsh marigolds

Yng Nghymru y ceir yr ardal ffeniau fwyaf ond un trwy’r DU, ar ôl East Anglia, a daw’r gwlyptiroedd hyn yn fyw yn y gwanwyn. Yng Nghors Bodeilio gallwch fwynhau gwledd o flodau gwyllt oddi ar ein llwybrau pren sy’n ymestyn allan i’r ffen. Mae naw o wahanol fathau o degeirianau’n tyfu yma, ynghyd â rhywogaethau sy’n nodweddiadol o ffeniau fel corsfrwyn llym a hesg gylfinfain. Gwrandewch ar furmur a mwstwr yr adar sy’n bridio – mae telorion y cyrs, telorion yr hesg, breision y cyrs, troellwyr bach a chlochdariaid y cerrig yn bridio yma. Ar ddiwrnodau cynhesach mae gweision y neidr a mursennod yn hofran ac yn gwibio uwchben dyfroedd agored y gors – tybed faint o wahanol fathau y llwyddwch chi i’w gweld?

 • Hyd: 1½ milltir/2.3 cilomedr.
 • Gradd: Hawdd.
 • Dechrau: Ewch trwy’r llidiart i faes parcio Cors Bodeilio ac ar y llwybr pren i gychwyn ar eich taith.
 • Mwy o wybodaeth: Ewch ar hyd y llwybr pren a thrwy’r warchodfa at y ddôl blodau gwyllt. Nid oes gan y llwybr ar ddiwedd y llwybr pren wyneb, a gall fod yn fwdlyd ar ôl tywydd gwlyb, felly efallai yr hoffech wisgo esgidiau glaw. Yn aml, mae ceffylau’n pori yn y ddôl, felly cofiwch gadw eich cŵn dan reolaeth ofalus.

Dysgu mwy

Llwybr Nant Melindwr, Coed y Fron Wyllt, ger Rhuthun

Coed y Fron Wyllt

Dilynwch ein cylchdaith trwy’r coetir tawel hwn a mwynhewch olygfeydd ac arogleuon y tymor. Ar gychwyn y daith, fe welwch glychau’r gog a briallu o boptu’r llwybr, ac fe glywch arogl garlleg gwyllt yn llond y lle. Ni fyddwch byth ymhell o Nant Melindwr ar y daith gerdded hon, ac oddeutu hanner y ffordd mae’r llwybr yn croesi pont droed bren. Mae’n dychwelyd ar hyd ffordd y goedwig a chewch gipolwg ar y bryniau trwy’r coed.

 • Hyd: 1½ milltir/2.5 cilomedr.
 • Gradd: Hawdd.
 • Dechrau: Ewch i gyfeiriad y guddfan bywyd gwyllt wrth fynedfa maes parcio Coed y Fron Wyllt, sef man cychwyn y llwybr.
 • Mwy o wybodaeth: Dewch â fflasg gyda chi, gan eistedd ar y fainc bicnic i’w mwynhau. Mae’r guddfan bywyd gwyllt fach yn edrych i gyfeiriad pwll, lle gallwch roi cynnig ar wylio bywyd gwyllt neu ymochel rhag cawodydd Ebrill.

Dysgu mwy

Llwybr Rhaeadr Aber, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber, ger Bangor

Bu’r Rhaeadr Fawr syfrdanol (a elwir weithiau’n rhaeadrau Aber) yn llecyn hardd poblogaidd i ymweld ag ef ers blynyddoedd lawer. Yn ystod y gwanwyn, nid pobl yn unig sy’n tyrru i’r Warchodfa Natur Genedlaethol hon ym mhen gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri, gan y bydd adar mudol yn heidio yma hefyd, i chwyddo’r boblogaeth o adar y goedwig sydd yno drwy’r flwyddyn. Daw’r gwybedog brith yr holl ffordd o Orllewin Affrica i baru yma! Wrth i chi gerdded drwy’r cwm tuag at y rhaeadr, gwrandewch yn ofalus am sŵn unigryw’r gnocell fraith fwyaf, telor y coed a’r tingoch. Ar hyd y ffordd, fe welwch gymylau gwynion blodau’r drain a’r coed afalau surion ym mis Mai, a thrwch bendigedig o glychau glas a blodau’r gwynt yn y goedwig.

 • Hyd: 2¼ milltir/3.7 cilomedr (yna ac yn ôl).
 • Gradd: Hawdd.
 • Dechrau: Dilynwch yr arwyddion o’r maes parcio isaf neu’r maes parcio uchaf at ymyl y Warchodfa Natur Genedlaethol i gychwyn ar eich taith.
 • Mwy o wybodaeth: Ceir dau faes parcio ‘talu ac arddangos’ yma, ac mae llefydd i’w cael yn y ddau ar gyfer deiliaid bathodynnau glas. Mae’r llwybr at y rhaeadr yn cychwyn wrth y llidiart ger y maes parcio isaf. Mae’n dringo’n raddol ac yn barhaus, a cheir meinciau ar hyd y ffordd a digonedd o laswellt i gael picnic. Ceir cloeau RADAR ar y llidiartau fel y gellir eu hagor yn llwyr, ac mae toiledau hygyrch i’w cael yn y maes parcio uchaf.

Dysgu mwy

Llwybr Coed Tan Dinas, Parc Coedwig Gwydir, Betws-y-Coed

Coed Tan Dinas

A ydych yn chwilio am daith gerdded fer gyda rhywfaint o hwyl ychwanegol i ymwelwyr ifanc? Mae ein llwybr pren trwy’r ffynidwydd Douglas enfawr ar gyrion Betws-y-coed yn ddelfrydol i gadeiriau gwthio, a cheir llwybr ffeithiau coed a llwybr darganfod anifeiliaid ar gyfer plant. Ar ddiwedd y llwybr pren ceir llwybr cerrig llydan yn arwain at safle picnic ar lannau Afon Llugwy. Mae’r llwybr ffeithiau coed yn parhau am ryw hyd trwy’r coetir ar ddolen fer dipyn yn fwy serth.

 • Hyd: ¾ milltir/1.2 cilomedr.
 • Gradd: Hawdd.
 • Dechrau: O faes parcio Pont y Pair ar gyrion Betws-y-coed, dilynwch y llwybr pren ar hyd yr afon.
 • Mwy o wybodaeth: Mae’r llwybr pren yn 1.5m o led ac mae’n arwain at lwybr cerrig tonnog a safle picnic. Ar ddiwedd y llwybr pren, bydd y llwybr yn eich tywys i mewn i’r coetir – mae gan y llwybr hwn wyneb da, ond mae dipyn yn fwy serth. Ni cheir grisiau na chamfeydd ar y llwybr a cheir digonedd o leoedd i orffwys, meinciau a byrddau picnic.

Dysgu mwy

Llwybr Cefndeuddwr, Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau

Coed y Brenin

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin yn cynnig diwrnod delfrydol allan ar gyfer y teulu ym Mharc Cenedlaethol Eryri, gyda dewis o lwybrau cerdded mewn awyrgylch drawiadol yn y goedwig. Mae Llwybr Cefndeuddwr yn cychwyn o’r ganolfan ymwelwyr gan fynd ling-di-long drwy’r goedwig ffawydd a’i charped o glychau glas ym mis Mai. Mae’r llwybrau llydan, a gynlluniwyd i ystyried teuluoedd, yn dringo’n araf bach i fyny i fan golygfa Cefndeuddwr. Yma ceir byrddau picnic ble gallwch fwynhau’r olygfa dros y mynyddoedd. 

 • Hyd: ¾ milltir/1.3 cilomedr
 • Gradd: Hawdd
 • Dechrau: Ceir arwyddbyst ar y llwybr o’r maes parcio wrth ymyl y ganolfan ymwelwyr, lle cewch eich tywys i mewn i’r coetir.
 • Mwy o wybodaeth: Mae’r llwybr yn llydan ac mae ganddo wyneb da. Cewch eich tywys at olygfan lle ceir bwrdd picnic. Ni cheir grisiau na chamfeydd ac mae yna ddigonedd o fannau i orffwys bob 150m ar hyd y llwybr. Ceir caffi a thoiledau yn y ganolfan ymwelwyr. Hefyd, os yw’r plant yn awyddus i losgi tipyn mwy o egni, ceir man chwarae wrth ymyl y ganolfan ymwelwyr; ac os ydych chi awydd prynu swfenîr i gofio eich ymweliad, ceir siop anrhegion hefyd.

Dysgu mwy

Llwybr Gogerddan, Coed Gogerddan, ger Aberystwyth

Coed Gogerddan

Dyma safle picnic hawdd dod o hyd iddo, wedi’i leoli mewn coetir, ac mae’n enwog yn lleol am ei wledd o glychau’r gog yn y gwanwyn. Mae’r gylchdaith yn cychwyn trwy hen goed hardd lle ceir carped o glychau’r gog a blodau tymhorol o fath arall. Mae’n llwybr eithaf byr, ond rhaid dringo llecyn serth i gyrraedd yr olygfan lle ceir mainc bren yn edrych i gyfeiriad y caeau a’r bryniau. Mae’r safle picnic bach yn edrych dros Nant Clarach ac mae wrth ymyl y maes parcio.

 • Hyd: 1½ milltir/2.4 cilomedr
 • Gradd: Cymedrol
 • Dechrau: I gyrraedd man cychwyn y llwybr, ewch i lawr i gyfeiriad y bont droed ac ar draws yr afon o faes parcio Coed Gogerddan.
 • Mwy o wybodaeth: Ers talwm, roedd y coetir hwn yn rhan o Ystad Gogerddan ac mae modd gweld coed hynafol ar hyd y llwybr. Er mai llwybr ‘cymedrol’ yw hwn, ceir llecyn serth oddeutu hanner y ffordd. Gall y tir fod yn fwdlyd iawn, yn enwedig ar ôl tywydd gwlyb, felly gwisgwch esgidiau â gafael dda!

Dysgu mwy

Llwybr Nash, Coed Nash, ger Llanandras

Coed Nash

Mae hanner y coetir hwn wedi’i leoli yng Nghymru a’r hanner arall yn Lloegr, ac mae’r gwanwyn yn amser gwych i ddod yma am dro. Cadwch lygad am garpedi o glychau’r gog ar y gylchdaith sy’n dringo’n raddol o’r maes parcio ar ei ffordd i’r coetir. Bydd yn eich tywys at olygfan lle ceir golygfeydd o Fforest Clud a bryngaer, un o blith llawer ar hyd y rhan hon o’r ffin.

 • Hyd: 2¼ milltir/3.5 cilomedr
 • Gradd: Cymedrol
 • Dechrau: Ewch i fyny’r bryn o faes parcio Coed Nash i gyrraedd man cychwyn y llwybr.
 • Mwy o wybodaeth: Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o ffyrdd a llwybrau trwy’r coetir. Ceir arwydd ‘llwybr llygad’ oddeutu hanner y ffordd os dymunwch ddilyn llwybr byrrach. Mae Coed Nash mewn ardal a elwir yn Fforest Clud, a cheir llwybrau cerdded o ddau goetir cyfagos a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dysgu mwy

Llwybr Pedair Sgwd, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ger Ystradfellte

Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae Llwybr y Pedair Sgwd yn mynd â chi i weld llawer o ddŵr! Gair lleol am raeadr yw sgwd a dyma lwybr ag arwyddbyst drwy’r goedwig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda llwybrau llinol oddi arno i’r pedair rhaeadr. Wrth i chi gerdded tuag at y cyntaf, a elwir yn Sgwd Clun-Gwyn, fe allwch glywed ei rhu fel taran cyn i chi gyrraedd. Paratowch ar gyfer cerdded y tu ôl i len o ddŵr sy’n ffurfio Sgwd yr Eira, y rhaeadr olaf. Yn y gwanwyn mae’r hen goedwig ynn a deri’n drwch o glychau glas, blodau’r gwynt a suran y coed.

 • Hyd: 5¼ milltir/8.4 cilomedr
 • Gradd: Anodd
 • Dechrau: Maes parcio talu ac arddangos Gwaun Hepste yw prif fan cychwyn y llwybr hwn. Gallwch hefyd ymuno â’r llwybr o faes parcio talu ac arddangos Cwm Porth
 • Mwy o wybodaeth: Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o amser i gwblhau’r daith gerdded hon! Byddwch yn cymryd oddeutu 40 munud i gyrraedd y rhaeadr gyntaf, a gall gymryd pedair awr i gwblhau’r daith gerdded i gyd, yn enwedig os ydych eisiau treulio amser yn edmygu’r rhaeadrau. Mae’r prif lwybr yn hawdd ei ddilyn ac mae ganddo wyneb cerrig. Ceir llwybrau dewisol yn arwain oddi ar y prif lwybr, a byddant yn eich tywys i lawr at bob rhaeadr – mae’r rhain yn gul, nid oes ganddynt wyneb, ac maent yn llithrig mewn mannau, a hefyd ceir nifer o risiau. Mae’r llwybrau hyn yn arbennig o arw a chreigiog wrth ymyl y rhaeadrau.

Dysgu mwy

Llwybr Cerfluniau, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlypdiroedd Casnewydd, ger Casnewydd

Y gwanwyn yw’r adeg orau i ymweld Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlypdiroedd Casnewyddgyda phlant bach, am y byddan nhw wedi dwlu ar y rhesi o gywion hwyaid sy’n arnofio gyda’u rhieni wrth chwilio am fwyd. Cewch gwmni heidiau o wenoliaid, gwenoliaid y bondo, gwenoliaid y tywod a gwenoliaid duon os dewch yma ym mis Ebrill a Mai, wrth iddyn nhw ddychwelyd o Affrica. Mae’r llwybr cylchynol hwn yn mynd â chi drwy’r hesg ble bydd y titw barfog a rhegen y dŵr yn dechrau nythu. Efallai na welwch chi mo’r adar hyn ond bydd plant wrth eu boddau’n gwrando ar eu synau unigryw – mae sŵn rhegen y dŵr yn debyg i foch yn gwichian! Gwrandewch hefyd am gân swnllyd y teloriaid wrth iddyn nhw baratoi’u nythod ar gyfer eu cywion newydd. Mae rhan o’r llwybr yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru a cheir cerfluniau o adar a bywyd gwyllt arall ar hyd y ffordd, ynghyd â mainc fel pen gwas y neidr enfawr.

 • Hyd: 1 milltir/1.5 cilomedr.
 • Gradd: Hygyrch.
 • Dechrau: O’r maes parcio, dilynwch y llwybr troed at Ganolfan Ymwelwyr Gwlyptiroedd Casnewydd, lle mae’r llwybr yn cychwyn.
 • Mwy o wybodaeth: Bydd y llwybr hwn yn eich tywys trwy’r corsleoedd, dros y bont arnofiol a heibio’r goleudy; mae’n addas i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn. Cymerwch ofal wrth gerdded ar y bont arnofiol. Ceir meinciau ar hyd y ffordd lle cewch gyfle i gael eich gwynt atoch neu eistedd i wylio’r bywyd gwyllt o’ch cwmpas. Mae’r caffi yn y ganolfan ymwelwyr yn edrych i gyfeiriad y gwlyptiroedd, ac mae’n lle delfrydol i rannu hanesion am y pethau y gwnaethoch eu darganfod heddiw.

Dysgu mwy

Llwybr y Traeth, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr, ger Pen-y-bont ar Ogwr

Er nad yw’n ddigon cynnes i dorheulo ar y funud mae’n dal yn werth mynd draw tua’r traeth yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr gan fod digon i’w weld ar y twyni ar hyd y ffordd. Mwynhewch liwiau planhigion y twyni sy’n blodeuo yn y gwanwyn fel yr amrywiol fioledau a chwiliwch am glogynnau coch trawiadol gwyfynod teigr y benfelen, sef un yn unig o’r myrdd o bryfed sy’n ymgartrefu yma oherwydd y priddoedd tywodlyd sy’n hawdd eu tyllu a neithdar y blodau gwyllt. Mae Llwybr y Traeth yn eich arwain drwy’r twyni i’r traeth ond, os byddwch yn ffansïo golygfa wahanol yn gyntaf, gallwch ddringo twyn tywod uchaf Cymru, sef y ‘Big Dipper’ fel y’i gelwir yn lleol.

 • Hyd: 2¼ milltir/3.7 cilomedr (yna ac yn ôl)
 • Gradd: Cymedrol
 • Dechrau: O faes parcio ‘talu ac arddangos’ Tregantllo, dilynwch yr arwyddion a fydd yn eich tywys ar y twyni.
 • Mwy o wybodaeth: Mae’r llwybr yn croesi pont ac yn dilyn llwybrau tywodlyd trwy’r twyni. Dilynwch y llwybr hwn yr holl ffordd at Draeth yr Afon. Os dymunwch fynd ar daith hirach, ceir rhwydwaith o lwybrau troed a hefyd gallwch ymuno â Llwybr Arfordir Cymru o Dregantllo.

Dysgu mwy

Cynlluniwch eich taith a mwynhewch eich ymweliad!

 • Ewch i wefan Traveline Cymru i gael gwybodaeth am deithio ar fws, coets a thrên yng Nghymru.
 • Mae’r Cod Cefn Gwlad yn rhoi cyngor defnyddiol i chi ar sut i baratoi eich taith, gofalu eich bod chi ac eraill yn ddiogel a sut i helpu i sicrhau bod cefn gwlad yn parhau i fod yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau.
 • Ydych chi’n chwilio am rywle arall i fynd iddo?  Ewch i’n tudalen Lleoedd i ymweld â hwy.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map Coed Tan Dinas PDF [6.4 MB]
Map Llwybr Cefndeuddwr PDF [5.3 MB]
Map Llwybr Cerfluniau PDF [5.7 MB]
Map Llwybr Gogerddan PDF [5.0 MB]
Map Llwybr Nash PDF [4.9 MB]
Map Llwybr y Traeth PDF [3.9 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.