Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ewch i ddarganfod!

Edrychwch ar ddeg o’r pethau gorau i’w gwneud yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Menyw yn cerdded ar greigiau

Gwybodaeth am y coronafirws

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Darganfod yr hyn sy'n gwneud Cymru mor arbennig

Rydym wedi dewis deg uchaf o bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn ein coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Rydym hefyd wedi cynnwys rhai syniadau ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru ac un o dri Llwybr Cenedlaethol Cymru.

Darllenwch ymlaen i weld sawl un o'n deg uchaf yr ydych chi wedi'u gwneud.

1 Cadwch olwg am wiwer goch yng Nghoedwig Niwbwrch

Gwiwer goch

Ewch i Ynys Môn ble y mae gennych siawns dda o weld gwiwer goch, un o famaliaid prinnaf Prydain. Fe'u hailgyflwynwyd I Goedwig Niwbwrch yn 2004 ac mae'r gymysgedd o goed pinwydd a brodorol sy'n tyfu yma yn cynnig bwyd a lloches iddynt.

2 Arsylwch ar ddwy wlad o'r copa uchaf ar Fryniau Clwyd

Tŵr y Jiwbilî, Moel FamauDringwch i gopa Moel Famau a mwynhewch olygfeydd eang o Gymru a Lloegr o adfeilion trawiadol Tŵr y Jiwbilî. Mae llawer o deithiau cerdded eraill i'w mwynhau yn ein coetiroedd yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger yr Wyddgrug.

3 Dilynwch ôl troed mynyddwr o fri

Cwm Idwal

Ymwelwch â Chwm Idwal a chewch gyfle i edmygu llechi trawiadol Idwal ble y bu Edmund Hillary, gorchfygwr Everest, yn meithrin ei sgiliau. Wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, y tirlun mynyddig dramatig hwn oedd y lle cyntaf yng Nghymru i ddod yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

4 Edrychwch i fyny mewn rhyfeddod ar rai o'r coed talaf yng Nghymru

Parc Coed y BreninMwynhewch ddiwrnod ym Mharc Coed y Brenin, y goedwig hynaf a helaethaf yng Nghymru ac yn gartref i rai o'n coed talaf. Dilynwch Lwybr Gwarchodwyr y Brenin ar hyd glan yr afon ac edrychwch am y Brenin a'r Pencampwr - gallwch orwedd yn ôl ac arsyllu ar y canghennau uchel o'n harsyllfa arbennig.

5 Mynnwch flas o gerdded yn bell ar Lwybr Cenedlaethol

Llwybr Clawdd Offa

Ewch ar daith gerdded gylchol o Drefynwy i Redbrook a mwynhewch olygfeydd o Lwybr Clawdd Offa ar y ffordd. Bydd y llwybr chwe milltir o hyd hwn â chyfeirbwyntiau yn rhoi blas i chi (a'r bodlonrwydd!) o gerdded rhan o un o dri Llwybr Cenedlaethol Cymru.

6 Archwiliwch hoff gynefin twristiaid cynnar â chanolbarth Cymru

Ystâd Hafod

Camwch yn ôl i'r gorffennol yn Ystâd Hafod a osodwyd yn arddull Pictiwresg y 18fed ganrif. Daeth cymysgedd y tirlun gwyllt ac wedi'i gynllunio yn gyrchfan ffasiynol i ymwelwyr Fictoraidd â'r rhan dawel hon o Gymru.

7 Ewch i edrych am forloi o amgylch Ynys Sgomer

Morloi

Ewch i'r ganolfan arddangos yn Martins Haven i weld beth sy'n gwneud Ynys Sgomer a'i ddyfroedd amgylchynol mor arbennig. Yna ewch i archwilio glan y môr, cerddwch ar hyd Llwybr Arfordir Cymru neu ewch ar daith cwch i'r ynys sy'n gartref i forloi llwydion a miloedd o adar y môr yn paru. Gallwch barhau â'r antur bywyd gwyllt trwy aros dros nos mewn llety hunanddarpar a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Cymru.

8 Crwydrwch ar hyd y traeth hiraf yng Nghymru

Cefn Sidan

Ewch i grwydro traeth tywodlyd hir Cefn Sidan lle byddwch hefyd yn cerdded rhan o Lwybr Arfordir Cymru sydd yn llawer hirach. Mae cefnlen drawiadol Penrhyn Gŵyr yn gefndir i'r rhan wyth milltir o hyd hon o dywod euraid sy'n edrych dros Fae Caerfyrddin.

9 Rhowch gynnig ar feicio mynydd yn un o gymoedd De CymruParc Fforest Afan

Llogwch feic mynydd ym Mharc Coedwign Afan ac ewch ar un o'n llwybrau gradd gwyrdd neu glas sy'n berffaith i ddechreuwyr. Mae ardal sgiliau yma hefyd, ble y gallwch ymarfer cyn mynd allan.

10 Cerdded y tu ôl i raeadr ym Mharc Cenedlaethol Bannau BrycheiniogSgwd yr Eira

Ewch i sbecian trwy len drawiadol o ddŵr Sgwd yr Eira sy'n disgyn ar yr ongl gywir er mwyn i chi gerdded y tu ôl iddi. Mae rhan hon y Bannau Brycheiniog yn cael ei galw yn Wlad y Rhaeadrau am reswm da ac mae digonedd o raeadrau eraill i chi ymweld â hwy gerllaw yng Nghraig y Ddinas ac ym Phont Melin-fach.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.